Kurs og stipend


KURS OG STIPEND
Vitenskapelige stipend ved Universitetet i Oslo

Følgende legater og fond skal utdeles i 1995. Søknadsskjemaer må brukes og fås ved UNIFOR, pb. 1131 Blindern, 0317 Oslo. Tlf. 22 85 94 70. Søknadene sendes UNIFOR innen 15. mars 1995.

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme Det skal for året 1995 deles ut stipend til fremme av vitenskapelig arbeid og/eller forskning på det medisinske og det juridiske område, fortrinnsvis knyttet til Universitetet i Oslo, og på kjemiens og skipsbyggingens område, fortrinnsvis knyttet til Universitetet i Trondheim, NTH (skjema fås ved Høgskolesekretariatet NTH, Høgskoleringen 1, 7034 Trondheim. Tlf. 73 59 53 01).

Signe og Albert Bergsmarkens fond Kr. 120 000 kan deles ut til unge norske forskere. Fondets formål er å fremme forskning innen nyresykdom med særlig vekt på nyresykdom med nyresvikt.

Sev. Dahls fond til forskning i patologi Av fondets avkastning kan det for året 1995 deles ut kr. 25 000 til studiereiser. Forskere som arbeider innenfor fagområdene histokjemi, ultrastruktur og epidemiologi vil ha fortrinnsrett.

Dr. Fürst medisinske laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning Her kan det for året 1995 deles ut inntil kr. 100 000 i stipend. Etter statuttene er fondets formål å fremme forskning og utdanning innenfor klinisk kjemi og klinisk fysiologi. Det kan gis reisestipend til vitenskapelige møter og kongresser, samt støtte til vitenskapelige prosjekter innen nevnte fagområder. Søkere bes oppgi fullstendig finansieringsplan, inkludert oppgave over andre søkte/tildelte midler.

Det juridiske fakultets reisefond Kr. 90 000 kan deles ut som stipend til en eller flere juridiske kandidater til reiser i forbindelse med vitenskapelige studier til land utenfor de skandinaviske land, Island, Færøyene og Finland. Dette fond vil også bli kunngjort tildeling høsten 1995.

Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO Kr. 80 000 kan deles ut som stipend <<som er forbeholdt søkere fra andre enn universitetets egen lærerstab, og særlig utenlandske gjester, innen fagområdene bank-, penge- og finansvesen, eller internasjonal økonomi, og til norske forskeres opphold i utlandet for å drive studier i de samme emner>>. Fondet vil også bli kunngjort tildeling av stipend høsten 1995.

Christiania Bank og Kreditkasses legat til UiO Kr. 12 000 kan deles ut. Legatets formål er å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Universitetet i Oslo som kan ha betydning for det norske bankvesen. Rentene anvendes til stipend, reisebidrag o.l. for videre utdanning av kandidater som har avlagt embetseksamen ved UiO eller som er ansatt som vitenskapelig personale ved Sosialøkonomisk institutt ved UiO. Dette legatet vil også bli kunngjort tildeling av stipend høsten 1995.

The Emigration Fund of 1975

Scholarships for Americans The purpose of <<Emigration Fund of 1975>>, with a capital of one million kroner, is to award scholarships to Americans for advanced or specialized studies in Norway of subjects dealing with emigration history and relations between the United States and Norway.

Scholarships can be awarded to citizens and residents of the United States. The fund may also give grants to institutions in the United States whose activities are primarily centered on the subjects mentioned.

The total amount to be awarded in scholarships for such studies in Norway in 1996 will be approximately Norwegian kroner 80 000-90 000. Requests for application forms should be addressed to Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs, P.O. Box 8114 dep, 0032 Oslo.Tel. 22 34 39 19. Envelopes should be clearly marked <<Emigration Fund>>.

Applications should be received not later than July 1, 1995. The scholarships will be made available from January 1, 1996.

Nordisk forskerkurs i bysantinologi

Kurset, som vil bli holdt i Istanbul, er et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske nasjonalkomiteene for bysantinske studier og vil behandle bysantinsk kunst, historie og kultur, med særlig vekt på Konstantinopels topografi og historiske minnesmerker. Kurset retter seg mot yngre forskere, men også hovedfagsstudenter/doktorander som arbeider med relevante temaer vil kunne delta. Sted: Istanbul med ekskursjon til Trapezunt, Kappadokia og Ankara.

Tid: 6.-22. oktober 1995. Kursledelse: professor Per Jonas Nordhagen, Seksjon for kunsthistorie, Universitetet i Bergen, 5007 Bergen. Tlf. 55 21 24 75. Påmeldingsfrist: 31. mars 1995.

Hovedsøknadsfrist for forskningsmidler 1996

fra Norges forskningsråd er 15. juni 1995. Fristen er fremskyndet i forhold til i fjor. For brukerstyrte prosjekter er det som vanlig ingen søknadsfrist.

Forskningsrådet tar sikte på å sende ut trykt veiledningsmateriell og nytt søknadsskjema i begynnelsen av april. Informasjonen vil også bli tilgjengelig elektronisk via World Wide Web/Internet.

Frist for innsending av faglige fremdriftsrapporter for igangværende aktiviteter er fortsatt 1. august.


Publisert 24. jan. 1996 21:06 - Sist endra 1. sep. 2014 12:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere