Strategi 2020

I sitt møte 27.04.2010 vedtok styret ved Universitetet i Oslo en ny strategisk plan – Strategi 2020. Ambisjonen er å utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet frem mot 2020.

TOPPUNIVERSITET: UiO skal utvikles til et internasjonalt toppuniversitet frem til 2020.

Planen tar utgangspunkt i de grunnverdier som vårt universitet er bygget på, her er akademisk frihet, samfunnsansvar, balanse mellom bredde og spiss, og søken etter kvalitet sentralt. Universitetsdemokrati og medvirkning er forutsetninger for at UiO skal være et fritt og uavhengig, akademisk kraftsentrum.

Den akademiske kultur skal kjennetegnes ved kritisk refleksjon, maktkritikk, debatt, fordomsfrihet og saklighet. Universitetet må derfor ha arbeids- og læringsfellesskap bygget på likeverd, respekt og åpenhet.

Planen er delt inn i 5 delområder:

Et grensesprengende universitet. Det strategiske målet under dette delområdet er at Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende forskning, utdanning og formidling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner.

Læringsuniversitetet. Under dette delområdet er målet at Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste internasjonale læresteder.

Et samfunnsengasjert universitet. Dette delområdet har som strategisk hovedmål at Universitetet i Oslo gjennom aktiv dialog og samarbeid skal bidra til at forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å løse det 21. århundrets store samfunnsutfordringer.

Et handlekraftig universitet. Her er målet at Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede ressurser offensivt, slik at de bidrar til å understøtte kjerneaktivitetene.

Det gode universitetet. Dette delområdet tar utgangspunkt i at UiO sin viktigste ressurs er de menneskene som arbeider og studerer her. Det strategiske hovedmålet under dette delområdet er at UiO skal legge til rette for at studenter og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø.

I forlengelsen av dette punktet i Strategi 2020 vedtok Universitetsstyret en egen Handlingsplan for vitenskapelig ansatte 2010–2012. I perioden 2010-2012 skal UiO i sin personalpolitikk for vitenskapelig ansatte konsentrere seg om følgende fire punkter: Rekruttering, oppfølging av midlertidig ansatte, kompetanseutvikling for vitenskapelig ansatte og sammenhengende tid til forskning.

Det er rektoratets håp at den nye strategiske planen vil bidra at vi ved UiO strekker oss i fellesskap. Planen er ment å gi oss alle noe å strekke oss etter, samtidig som den tydeliggjør vårt ansvar overfor samfunnet og det akademiske fellesskap.

UiO er en stor og sammensatt arbeidsplass. Den strategiske planen tar høyde for heterogeniteten ved UiO, samtidig som den lager en felles overbygning av verdier og mål for hele institusjonen.
 

 


 

Emneord: Universitetspolitikk, Strategisk plan Av Doris Jorde, rektor Ole Petter Ottersen og prorektor Inga Bostad og viserektorene Ragnhild Hennum
Publisert 5. mai 2010 23:45 - Sist endret 2. sep. 2014 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere