Administrativ organisasjonsutvikling på UiO

Administrasjonen på hele UiO skal gjennomgås og utvikles for å sikre at den bidrar til å nå målene i Strategi 2020, og samtidig skape et større internt handlingsrom for primærvirksomheten.

Universitetet i Oslo har hatt en prosess med faglige prioriteringer, i sitt møte 22. juni 2010 ga styret ved UiO Universitetsdirektøren i oppdrag å sette i gang en tilsvarende prosess for administrasjons- og støttetjenester. Administrasjonen på hele UiO skal gjennomgås og utvikles for å sikre at den bidrar til å nå målene i Strategi 2020, og samtidig skape et større internt handlingsrom for primærvirksomheten. Vi tror det er gevinster å hente ved å organisere tjenestene mer hensiktsmessig enn i dag. Målet er at vi innen utgangen av 2013 bruker en større andel av universitetets samlede ressurser på primærvirksomheten.

Prosessen er foreløpig i støpeskjeen, og en plan for denne, med konkrete mål, skal vedtas av Universitetsstyret i møtet 23. november. Noen grunnleggende prinsipper er blant annet at dobbeltarbeid mellom nivåene skal unngås og at oppgaver i større grad skal standardiseres. Vi skal også se om det er oppgaver vi ikke behøver å gjøre. Planen er at fakultetene, museene, instituttene, sentraladministrasjon og andre enheter skal jobbe tett sammen om kartlegging og den videre prosessen.

Dette er en prosess som vil kreve organisatorisk, funksjonell og kulturell endring og tilpasning. Det vil også kreve åpenhet og samhandling internt på UiO. De foreløpige planene har vært diskutert med de hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet, dekanene og fakultets- og fagdirektørene.

Vi kommer til å legge vekt på god informasjon til alle involverte i den videre prosessen. Dette vil være helt avgjørende for en god prosess og for at vi skal oppnå gode resultater. Dette er et prosjekt som er viktig for alle ansatte ved UiO, og rektoratet deltar aktivt sammen med Universitetsdirektøren, som leder arbeidet. Vi vil hele tiden være åpne for innspill og gode ideer, og håper alle ansatte vil slutte opp om arbeidet med å skaffe større internt handlingsrom.
 

Emneord: Administrasjon, Strategisk plan Av rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
Publisert 3. nov. 2010 13:56 - Sist endret 2. sep. 2014 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere