Møte i universitetsstyret i dag - fylg med på direkten

Eit spleiselag for å finansiera rehabiliteringa av toppetasjane i Eilert Sundts hus og standardar for støtte til forskarar i tidleg karrierefase. Det er mellom sakene som skal opp i universitetsstyret i dag. 

Medlemane i universitetsstyret er samla rundt eit bord

PÅ DIREKTEN: Frå klokka 10.00 kan du fylgja med på den direkte overføringa frå dagens møte i universitetsstyret. 

Foto: Ola Gamst Sæther
Den naudsynte rehabiliteringa av 5.-12. etasje i Eilert Sundts hus kan starta i år. Føresetnadene  er at prosjektet får støtte frå Kunnskapsdepartementet og at universitetsstyret gir klarsignal på møtet i dag. 
Møtet startar med ei orientering frå Riksrevisjonen om moglege  funn i  revisjonen av Universitetet i Oslo. Det skjer bak stengde dører.  For opne dører skall styret  handsama årsrapporten  for UiO for 2019  og versemdsrapporten for UiO for tredje tertial 2019. Dessutan skal styret gå gjennom årsrapporten for 2019 frå Internrevisjonen.  Som orienteringssaker får styret på sitt bord årsrapporten frå  “Felles redelighetsutvalg”  frå 2018 og frå Forskingsetisk  utval  frå 2019.

Møtet startar tysdag 10. mars klokka 10.00 og skal etter planen vera  avslutta klokka  16.00.  Tradisjonen tru går møtet føre seg i Professorboligen i sentrum.

Fylg med på strøyminga frå møtet frå klokka 10.00: 

 

Dette er heile saklista:

Møte nr. 2/2020 i universitetsstyret

Tid og sted: 10. mars 2020 10:00–16:00, Professorboligen, Karl Johansgate 47

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


Orienteringssaker


O-SAK 1 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen

Ved Raj Esther Thomas fra Riksrevisjonen


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 2 Forskningsetikk ved UiO

Presentasjon ved Knut W. Ruyter og Bjørn Ramberg


Ordinære saker


V-SAK 2 Årsrapport 2019 inkl. avlagt årsregnskap 2019

Saksnr.

Forslag til vedtak:

  1. UiOs Årsrapport for 2019, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
  2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Saksdokumenter:


V-SAK 3 Virksomhetsrapport 3. tertial 2019 for Universitetet i Oslo

Saksnr. 2019/10815

Forslag til vedtak:

  1. Styret tar virksomhetsrapporten for 3. tertial 2019 til etterretning.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Årsrapport 2019 - Enhet for internrevisjon

Saksnr.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen følge opp de foreslåtte tiltakene og rapportere tilbake til styret.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Oppfølging av Karrierepolitisk tiltaksplan: Standarder for karrierestøttende tiltak

Saksnr.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar  Standarder for UiOs karrierestøtte til forskere i tidlig karrierefase

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Rehabilitering av Eilert Sundts hus

Saksnr. 2019/12930

  1. Universitetsstyret vedtar, med forbehold om finansiering fra KD, oppstart av rehabiliteringen av 5.-12. etg. i Eilert Sundts hus.
  2. Universitetsstyret vedtar en forskuttering av inntil 65 mill. kroner av fordeling for 2021.
  3. Universitetsstyret slutter seg til at UiO søker om tilskudd til prosjekt for å oppgradere de resterende etasjene i Eilert Sundts hus med en totalkostnad på 160 mill. kroner.
  4. Endelig vedtak fattes i forbindelse med behandlingen av fordelingen for 2021 den 23. juni 2020.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3 Årsrapport for Felles redelighetsutvalg 2018

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Årsrapport for Forskningsetisk utvalg 2019

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Status bygg- og eiendomssaker

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 7 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 8 Eventuelt


Ordinære saker


V-SAK 7 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

 
Emneord: Universitetspolitikk, byggeprosjekter, Bygninger Av Martin Toft
Publisert 10. mars 2020 08:25 - Sist endra 10. mars 2020 08:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere