Iselin Nybø lover å ta tak mot midlertidigheten

Det er bred støtte for forslaget til Underdalutvalget om å innsnevre postdoktorstillingen slik at den blir en reell  kvalifiseringsstilling. Det viser oversikten over alle høringsuttalelsene. 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ser drømmende ut i lufta

TAR TAK: Forsknings- og høyere utdanningsminister iselin Nybø lover å ta et tak mot midlertidigheten på høgskoler og universiteter. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Den vedvarende høye bruken av midlertidige stillinger er en stor utfordring i sektoren og flere av forslagene til Underdalsutvalget setter fokus på problemet. Bredest støtte fikk forslaget om en innsnevringen av postdoktorstillingen slik at det blir en reell kvalifiseringsstilling. Det går fram i en pressemelding fra forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i Kunnskapsdepartementet.

– Dette er et tema som jeg vet at mange er opptatt av, ikke minst yngre forskere, og her kan det bli aktuelt med forskriftsendringer. Men først skal vi utrede hvilke behov det er for å endre føringene for bruken av postdoktorstillinger. Det vil inkludere spørsmålet om postdoktorenes kvalifisering for undervisningsoppgaver og grensedragningen mellom postdoktor-, fagstøtte- og forskerstillinger, sier islelin Nybø.

Det var våren 2018 Underdalutvalget leverte sin rapport om stillingsstruktur i høyere utdanning. Høringsrunden høsten 2018 viste ingen samlet støtte til en ny struktur. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) tar nå tak i flere av de viktige problemstillingene utvalget peker på. Øverst på agendaen står kampen mot midlertidigheten.

– Høringsprosessen viste at utvalget har tatt opp relevante problemstillinger som utfordrer oss til å tenke nytt om dagens stillingsstruktur. Samtidig påpekte flertallet av høringsinstansene at det er behov for mer utredning før en gjennomfører omfattende endringer. Det er en tilbakemelding som jeg merker meg og som legger føringer for hvordan vi tar arbeidet med stillingsstrukturen i høyere utdanning videre, sier statsråd Iselin Nybø (V).

Tilbakemeldingen fra sektoren er også at det er et behov for å gjøre noe med fagstøttestillingene. For å adressere hva som bør gjøres trengs det mer kunnskap om skillelinjer mellom fagstøttefunksjoner, forskerstillinger og teknisk-administrative stillinger samt forskjeller mellom fag. Dette skal utredes videre i dialog med aktørene.

Følger opp institusjonene

Som et ledd i arbeidet med å få bruken av midlertidige stillinger ned, innkalte statsråden tidligere i vår inn rektorene fra mange av universitetene og høyskolene for å diskutere mulige løsninger.   

– Et konkret resultat fra møtet var at det ble satt ned en arbeidsgruppe av HR-sjefer fra universitets- og høyskolesektoren som blant annet skal systematisere hvilke tiltak som virker for å få ned midlertidigheten, se på beste praksis og komme med forslag til konkrete tiltak og virkemidler. Så skal vi i departementet bidra med avklaring av problemstillinger der det trengs. Vi vil også følge opp hvordan institusjonene jobber for å få ned midlertidigheten på etatstyringsmøtene vi har denne våren, sier Nybø.

Går ikke videre med forskerlektorstigen

Underdalutvalget foreslo også en ny forskerlektor-stige, utenfor og parallelt med professorstigen. Forslaget setter søkelys på enkelte sentrale utfordringer i forholdet mellom forskning og undervisning, men flertallet av høringsinstansene trakk fram uklarheter og vanskeligheter som gjør at det ikke er aktuelt å gå videre med forslaget slik det foreligger.

– I stedet vil denne problematikken tas inn i en mer helhetlig gjennomgang av sentrale utfordringer knyttet til stillingene mellom Ph.D. og professor-nivået, sier Nybø.

Videre arbeid med praksisnære stillinger

Selv om høringsprosessen ikke gir grunnlag for å gå videre med det konkrete forslaget om "praksisprofessor", har universitetene og høyskolene likevel en tydelig erkjennelse av at kompetanse og deltagelse fra arbeidslivet er blitt stadig viktigere.

– Derfor vil dette være et viktig tema i stortingsmeldingen om arbeidsrelevans. Det arbeidet er i full gang, og vi vil se på hvilke stillingstyper og virkemidler som kan bidra til å involvere kompetanse fra arbeidslivet tettere i UH-sektoren.  Her er det også naturlig å se på hvordan dagens Ph.D.-ordning bedre kan adressere problemstillinger som har utgangspunkt i et praksisfelt, sier Iselin Nybø.

 
 
Emneord: Forskningspolitikk, Arbeidsforhold. Universitetspolitikk
Publisert 3. juni 2019 00:35 - Sist endra 3. juni 2019 00:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere