I dag vedtar universitetsstyret budsjettet for 2019

Eit stipulert årsbudsjett for 2019 og endring av mandatet til stillingane som vitskapsombod er saker som skal handsamast for opne dører på møtet i universitetsstyret  tysdag 19. juni. Bak stengde dører skal styremedlemane diskutera kunngjeringsteksten i utlysinga av stillinga som universitetsdirektør.

VEDTAR ÅRSBUDSJETT: Universitetsstyret skal i dag mellom anna vedta eit stipulert årsbudsjett for 2019.

Foto: Martin Toft

Uniforum har tidlegare meldt at Universitetet i Oslo kan måtta skjera ned budsjettet med mellom 74 og 144 millionar kroner i årsbudsjettet for 2019.  Den endelege summen er avhengig av om styret vedtar å starta renoveringa av Eilert Sundts hus i 2019 eller i 2020. Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe rår universitetsstyret til å utsetja renoveringa, slikk at kuttet dermed vil bli på 74 millionar kroner i 2019.

• Les meir i Uniforum: UiO får truleg eit rammekutt på 74 mill. 

Også planen om felles innkjøp av lønn-, personal- og økonomiløysingar med dei andre gamle tradisjonelle universiteta, (BOTT-samarbeidet) skal til endeleg handsaming i styremøtet. Som kjent har universitetet i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø forhandla fram ein intensjonsavtale med Direktoratet for økonomistyring om levering av ei felles løysing til dei fire universiteta.  

• Les meir i Uniforum: UiO-styret behandler omstridt BOTT-forslag

Skal vedta endringar i mandatet for vitskapsomboda

Det endelege mandatet for stillingane som vitskapsombod skal også  vedtakast av styret.  No skal dei stemma for ei endring i mandatet.  Mellom leiinga sin framlegg til endringar går eitt av dei ut på at ombodsstillinga ikkje skal lysast ut. Derimot skal omboda peikast ut av rektor etter framlegg frå det koordinerande fakultetet.  Medan stillinga tidlegare var på rundt 40 prosent, kan ombodet etter det nye framlegget fungera i opptil 100 prosent stilling.  

UiO-rektor Svein Stølen varsla overfor Uniforum allereie den 5. april at det ville koma endringar i mandatet.  «– Det jeg er opptatt av, er å ha et helhetlig system for forskningsetikkarbeidet. Lenge har vi for eksempel bare hatt ett redelighetsutvalg på UiO, nå har vi to: Det nyopprettede Redelighetsutvalget som gjelder for Institutt for klinisk medisin, Ahus og OUS, og Forskningsetisk utvalg som gjelder for resten av UiO», sa Svein Stølen til Uniforum.  

 • Les meir i Uniforum: Stølen: Håper å få på plass vitenskapsombudene i 2018

Etter oppfatninga til vitskapsombodas «far» , tidlegare styrerepresentant Kristian Gundersen, vil endringa gjera vitskapsomboda mindre uavhengige av leiinga enn det han hadde sett føre seg.    «– En rask gjennomlesing tilsier at ombudet er svekket»,  sa han til Uniforum den 14. juni.

  • Les meir i Uniforum:Kristian Gundersen: –Vitenskapsombudet er sterkt svekket

Skal diskutera forenkling av målstrukturen

Også regjeringa sin førespurnad om innspel til forenkling og forbetring av rammeverket for universitet og høgskular kjem opp i universitetetsstyret. Etter at styret på eit ekstraordinært møte uttalte seg kritisk om forslaget om å vurdera ein føretaksmodell for universiteta og høgskulane, skal styret no ta stilling til ein annan del av dette initiativert frå regjeringa. Det handlar om  det tredje forholdet som handlar om forenkling av målstrukturen. 

I denne diskusjonsaka peikar universitetsdirektøren på at dagens nasjonale styringsparameter i for stor grad representerer ei oppteljing av hendingar på områd der slik teljing er mogleg. « Vi vil i motsetning til ein slik opptelling betone en målstyringsprosess som i større grad innebærer lederinvolvering gjennom formulering av mål og oppfølging i ettertid»  Det blir trekt fram at utviklingsavtalen mellom UiO og Kunnskapsdepartementet  er eit veleigna instrument for ein dialogprega forbetringsprosess.  UiO viser også til at det i dag er 17 nasjonale styringsparameter, 14 utviklingsakvitetar og 8 resultatindikatorar som til saman representerer 39 tema.

 • Les meir i Uniforum: UiO-styret: Føretaksmodellen vil ikkje auka autonomien vår

Startar jakta på ny universitetsdirektør

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe er no inne i sitt siste år i det andre åremålet som universitetsdirektør. Det vil seia at UiO må på jakt for å finna etterfylgjaren hennar.  Difor skal styret no få på bordet ein kunngjeringstekst som skal brukast i utlysinga av den ledige stillinga som universitetsdirektør.  Det skjer bak stengde dører, med heimel i offentleglovas paragraf 25. 

Også avgjerda om kven som skal få UiOs forskingspris, formidlingspris, utdanningspris og innovasjonspris skal handsamast bak stengde dører. Det skjer også når styret skal bestemma kven som skal få tildelt UiOs menneskerettspris, Lisl og Leo Eitingers pris.

Ei anna viktig sak som skal avgjerast bak stengde dører er spørsmålet om kven som skal sitja i valstyret i perioden i 1. august 2017 til 31. juli 2021. Dei siste valperiodane er valstyret blitt leidd av professor i statsvitskap, Knut Heidar.

Heile møtet i universitetsstyret blir lydoverført.

Dette er heile saklista for møtet:

Møte nr. 5/2018 i universitetsstyret

Tid og sted: Møte nr. 5/2018 i universitetsstyret 19. juni 2018 10:00 - 18:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47

Du vil kunne følge styremøtet direkte her:

http://webcast.uio.no/uio/

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 3/2018 og møte 4/2018

Saksdokumenter


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer. Anskaffelser av løsninger innenfor økonomi inkludert lønn/lønnsnær HR

Saksnr.

Forslag til vedtak:
Universitetsstyret gir sin tilslutning til at det inngås et samarbeid med DFØ om tjenesteleveranser innenfor økonomiområdet inkludert lønn.

 • Første steg i samarbeidet er planlegging av opptaksprosess og fastsetting av endelig pris.
 • Hvis prisfastsetting viser vesentlige avvik ber styret om å få saken tilbake til ny vurdering.
 • Saken vil bli fulgt opp overfor styret i de årlige budsjettbehandlingene knyttet til investeringskostnader og lokale kostnader.

Vedtaket forutsetter at det gjøres tilsvarende vedtak ved alle institusjonene.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Virksomhetsrapport 1. tertial 2018

Saksnr. 2018/4911

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2018 til etterretning.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019

Saksnr. 2018/593

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan for 2019-2021 med de merknader som fremkom i møtet. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til å følge opp prioriteringene på alle nivå i organisasjonen.

2. Universitetsstyret vedtar forslag til nye tiltak i 2019 basert på oppstart av gjenstående rehabilitering av Eilert Sundts hus B i 2020. 

3. Universitetsstyret vedtar forøvrig samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2019 i tråd med saksfremlegg med følgende presiseringer;

a. Universitetsstyret vedtar finansiering av forpliktelser i 2019 som følge av tidligere vedtak og de foreslåtte tiltakene for 2019. Dette innebærer et samlet rammekutt på 74 mill. kroner.

b. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.

c. 60 mill. kroner av den årlige avsetningen på ca. 190 mill. kroner til større vedlikehold/investeringer (SVI) øremerkes gjennomføring av masterplan for bygg i tråd med føringene i saksfremlegget.

d. Det vedtas å disponere ytterligere 30 mill. kroner i 2019 av midler fra oppløste fond.

4. Rektor gis fullmakt til å

a. Foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, midler til forskningsinfrastruktur og sentral rekrutteringspott.

b. Foreta mindre justeringer i fordelingen.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Etatsstyring 2018

Saksnr.

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 6 Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2019/2020

Saksnr. 2018/3890

Forslag til vedtak:

a) Følgende studietilbud etableres ved omdisponering innenfor eksisterende ramme:

 • Bachelorprogram i filosofi ved HF
 • Bachelorprogram i idéhistorie ved HF
 • Bachelorprogram i religionsvitenskap ved HF
 • Bachelorprogram i kulturhistorie ved HF
 • Bachelorprogram i Klart språk ved HF
 • Masterprogram i Screen Cultures ved HF
 • Årsenhet i informatikk ved MN
 • Masterprogram i fornybare energisystemer ved MN
 • Masterprogram i Social Anthropology ved SV
 • Årsenhet i teologi ved TF 
 • Masterprogram i lederskap, etikk og samtalepraksis ved TF

b) Følgende studietilbud etableres med forbehold om tildeling av nye studieplasser:

 • Bachelorprogram i japansk og Japan-studier (fireårig) ved HF
 • Bachelorprogram i kinesisk og Kina-studier (fireårig)  ved HF
 • Bachelorprogram i Midtøsten-studier med arabisk (fireårig) ved HF

Følgende studietilbud nedlegges:

 • Årsenheten i portugisisk ved HF
 • Årsenheten career:Asia ved HF
 • Bachelorprogrammet i filosofi og idéhistorie ved HF
 • Bachelorprogrammet i religionshistorie og kulturhistorie ved HF
 • Masterprogrammet i Network and System Administrasjon ved MN
 • Masterprogrammet i sykepleievitenskap ved MED
 • Masterprogrammet i sosialantropologi ved SV
 • Masterprogrammet i profesjonsetikk ved TF

d) I tråd med innstillingen fra HF legges sanskrit og moderne hebraisk ned som studiefag ved UiO.

e) Det etableres et «honours-program» i realfag og humaniora ved MN og HF. Programmet etableres primært ved tilførsel av nye studieplasser, alternativt ved omdisponering innenfor eksisterende ramme.

f) De gjenstående studieplassene fra hhv. statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett 2017 fordeles til følgende masterstudieprogram:

 • Music, Communication and Technology (2) /HF)
 • Informatikk: programmering og systemarkitektur (10) (MN)
 • Data sciences (8) (MN)
 • Informatikk: robotikk og intelligente systemer, studieretningen Kybernetikk og autonome systemer (3) (MN)
 • Fornybare energisystemer (10) (MN)

g) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i statsbudsjettet 2019, samt å fordele inntil 3 studieplasser til “Students at risk” dersom ordningen videreføres.

h) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2019/2020.

i) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram.

Saksdokumenter:


V-SAK 7 Tilbakemeldinger og begrunnelser ved Universitetet i Oslo

Saksnr. 2018/1190

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til arbeidsgruppens anbefalinger.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 1 Flere studenter på utveksling

Saksnr. 2016/15948

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 8 Endring av studie- og eksamensforskriften

Saksnr. 2017/9957

Forslag til vedtak:

Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i tråd med forslaget. Endringene trer i kraft umiddelbart.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 2 Forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler

Saksnr. 2018/3556

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 9 Organisering av forskningsetisk arbeid ved UiO - forslag om å endre vitenskapsombudenes mandat

Saksnr. 2014/11710

Forslag til vedtak:

Mandat for vitenskapsombud endres i samsvar med forslag fra universitetsledelsen og med de føringer som fremgår ovenfor.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 10 Tildeling av universitetsstyrets priser for 2018

Saksnr.

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26, 2. ledd. 


V-SAK 11 H.M. Kongens gullmedalje 2018

Saksnr. 2018/578

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26, 2 ledd


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 12 Sletting av festerett Gaustadalleen 30 ("NEMKO-eiendommen")

Saksnr. 2014/13640

Forslag til vedtak:

Styret beslutter at festeretten knyttet til GNR/BNR 42/100 og 42/210 til fordel for Universitetet i Oslo slettes, og underskriver vedlagte brev med erklæring fra Kartverket.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 3 Kjønns- og fagsammensetning i innstillingskomiteene ved ansettelser på faglig ledernivå ved UiO

Saksnr.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 2 Valg av representant med vararepresentant fra gruppen midlertidig vitenskapelig personale til universitetsstyret - protokoll

Saksnr. 2010/5768

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 13 Kunngjøring av universitetesdirektørstillingen for perioden 2019-2025

Saksnr.

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25


V-sak 14 Oppnevning av nytt valgstyre 1. august 2017-31. juli 2021 - justert forslag

Saksnr. 2008/20803

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 14


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


O-SAK 3 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Årshjul for styresaker 2018

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


O-SAK 5 Eventuelt

 

Emneord: Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 19. juni 2018 09:54 - Sist endra 19. juni 2018 09:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere