Brukte studentens egne varslinger i skikkethetsvurdering: – Ligner på hevnaksjoner

UiO brukte innholdet i en students Si fra-varsler mot ham da han ble vurdert som uskikket for profesjonen. Det har blitt et sentralt tema i saken som pågår i Oslo tingrett.

SKIKKETHET I RETTEN: Tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic skal ta stilling til skikkethetsvurderingen av en UiO-student.

Foto: Ola Sæther

I tvistesaken mellom en student som har blitt vurdert som uskikket til profesjonen han studerte ved UiO og Kunnskapsdepartementet, gjenstår i all hovedsak bare sluttprosedyren fra partenes advokater.

Gjennom fire dager i Oslo tingrett har studenten selv og en rekke tidligere medstudenter kommet til orde. Også flere UiO-ansatte, både undervisere på studiet og ansatte involvert i skikkethetssaken mot studenten, har vært inne til vitneforklaring.

Den mannlige studenten har saksøkt for å få skikkethetsvedtaket erklært ugyldig, samt for erstatning og oppreisning på totalt nær to millioner kroner.

Seks bekymringsmeldere

Fra saksøkers side har det hele tiden blitt fastholdt at innholdet i bekymringsmeldingene som ble levert om ham, er oppkonstruert og uriktig. I de seks bekymringsmeldingene som kom inn om mannen, handler mye om manglende respekt for det aktuelle faget, manglende respekt for andres grenser og en stadig vridning mot seksuelle temaer i både undervisningssituasjoner og sosiale settinger.

I saksøkers partsforklaring sto han ved at bekymringsmeldingene utgjør en ren mobbekampanje fra en venninnegjeng. Han utpekte en av bekymringsmelderne som hjernen bak det hele, som en som ønsket ham vekk fra studiet, og som han mente rekrutterte andre studenter til også å melde bekymring for å oppnå det målet.

Skildringene fra bekymringsmelderne som har forklart seg i retten står i kontrast til saksøkers oppfatning. De har vitnet om at de i liten grad utgjorde noen samlet venninnegjeng, og at de hadde selvstendige bekymringer for saksøkerens skikkethet selv om de i flere tilfeller hadde snakket sammen om saken. Noen hadde hatt private relasjoner til saksøker i løpet av studietiden, og fortalte også om det de opplevde som bekymringsskapende situasjoner fra sosiale settinger. Andre hadde hatt liten direkte kontakt, og mest blitt bekymret i undervisningssituasjoner. 

Forsvarer bruken av studentens varsler

Saksøker anfører også en rekke anklager om saksbehandlingen fra UiOs side gjennom hele saken. Anklagene gjelder både uryddig saksgang, ansattes krenkende oppførsel i møter samt manglende informasjon og innsyn. Han reagerer også sterkt på at at vedtaket om uskikkethet hos UiOs skikkethetsnemnd blant annet bygger på innholdet i flere varsler som saksøker selv har sendt via UiOs Si fra-system:

– Det å bruke varsler i en skikkethetssak er fullstendig på det absolutte nullpunkt av uetisk adferd fra et universitet, sa saksøker i sin forklaring.

Mannen sendte i tiden etter at det ble innledet en særskilt skikkethetssak mot ham, flere varsler som gjaldt ansatte på universitetet som hadde vært involvert i behandlingen og oppfølgingen av bekymringsmeldingene. Si fra-varslene gjaldt blant annet trakassering, forhåndsdømming og «korrupsjonsrelatert adferd». En UiO-ansatt ble også anklaget for å ha en «utilbørlig erotisk relasjon» til en av bekymringsmelderne. Ingen av varslene har utløst noen kritikk mot de ansatte fra fakultetet eller UiO sentralt.

Professor Kristin Heggen, som er institusjonsansvarlig for skikkethetssaker ved UiO, forklarte seg blant annet om nettopp denne bruken av innholdet i studentens egne varslinger i innstillingen om uskikkethet.

– Dette var noe vi vurderte veldig nøye. Det er vår plikt å belyse og dokumentere saken på best mulig måte, og i samråd med jurist kom vi til at dette kunne gjøres, sa Heggen.

– Vil du si at sånne varsler er relevante i en skikkethetsvurdering, spurte advokat Kari Sigurdsen, som representerer departementet.

– Ja, det tenker jeg. De sier noe om hvem studenten er og hvordan den responderer på kritikk. Her ser vi noe som ligner på hevnaksjoner for å henge ut andre personer gjennom varslingssystemet, sa Heggen, som også fortalte at innholdet i varslene gjorde henne rystet og opprørt.

Mandag er siste dag i tingretten, med advokatenes sluttprosedyrer.

Emneord: Studentforhold, Undervisning, Juss Av Nils Martin Silvola
Publisert 30. apr. 2018 05:00 - Sist endra 30. apr. 2018 17:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere