UiO vil ikke spleise på nytt klinikkbygg

Regjeringen har foreslått at UiO kan betale for undervisningsdelen i Radiumhospitalets nye klinikkbygg. UiO svarer at det er prinsipielt «svært krevende».

Det nye klinikkbygget på Radiumhospitalet vil erstatte flere gamle bygninger. Illustrasjon: Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus er kommet godt i gang med planene for et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. Universitetet i Oslo (UiO) har bedt om 504 m2 til lokaler for undervisning og forskning. Det er under fire prosent av det totale, planlagte arealet.

I et brev til UiO skriver Kunnskapsdepartementet «Av hensyn til størrelsen på universitetsarealene må universitetet også vurdere om byggekostnadene kan finansieres innenfor eksisterende budsjettramme».

UiO har svart at det ikke er mulig innenfor dagens ramme, «og som departementet er godt kjent med, har vi en rekke planlagte og tidfestede prosjekter knyttet til rehabilitering og nybygg».

Håper på bruksrett uten å betale

Da Akershus universitetssykehus HF (Ahus) ble bygget betalte Kunnskapsdepartementet for 4000 kvadratmeter som UiO fikk bruksrett til uten å betale leie. UiO betaler heller ikke for renhold, drift, strøm eller vedlikehold av dette. Nå håper UiO på en tilsvarende løsning på Radiumhospitalet.

«Vi har gjort en vurdering av de alternative modellene (…) og har kommet til at Ahus-modellen vil være mest hensiktsmessig for UiO», skriver UiO i sitt brev.

Kunnskapsdepartementet svarer at saken er til behandling.

– Innspillet fra UiO er innhentet for vurdering av ulike finansieringsalternativer, sier kommunikasjonsrådgiver Hong Pham til Uniforum.

NTNU fikk 25 prosent av St. Olavs hospital

I Husebekk-utvalgets rapport anbefaler Anne Husebekk en annen modell for nye sykehusbygg enn det UiO håper på.

– Utvalget anbefaler at Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet samarbeider om nye sykehusbygg, og at Finansdepartementet gir bevilgning til hele prosjektet i en sameiemodell, sier Anne Husebekk til Uniforum.

St. Olavs hospital og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har et slikt sameie i dag. Kunnskapsdepartementet finansierte bygging av forsknings- og undervisningslokaler for NTNU i forbindelse med utbyggingen av sykehuset. I dag eier NTNU ¼  av sykehuset og betaler selv for drift og vedlikehold.

Ifølge utvalget er det et alternativ at helseforetakene eier hele sykehuset, mens universitetene leier plass til forskning og undervisning.

Nytt klinikkbygg fra 2022

Planleggingen av nybygget er i et svært tidlig stadium, før selve forprosjektet. Illustrasjon: Oslo universitetssykehus

Denne våren hadde rundt 400 medisinstudenter undervisning ved Radiumhospitalet, i til sammen 49 kliniske smågrupper.

I det nye klinikkbygget vil UiO ha smågrupperom, rom til klinisk forskning, auditorium og støtteareal til medisinstudentene, totalt 504 kvadratmeter.

Det nye klinikkbygget på 16 000 kvadratmeter skal etter planen være i drift fra 2022 og har en kostnadsramme på over 3,1 milliarder kroner. Det er Helse Sør-Øst som bestemmer over helheten i prosjektet, og derfor vil UiO helst slippe å ta deler av regningen.

«Rent prinsipielt finner vi det svært krevende hvis UiO skulle bli påtvunget ekstra kostnader grunnet beslutninger som tas utenfor var egen institusjon», skriver UiO i brevet til Kunnskapsdepartementet.

Så langt har Helse Sør-Øst har vedtatt hvor på tomten bygget skal ligge. Prosjektet er nå i «skissefase», hvor blant annet arealbehov og byggekostnader skal oppdateres. Dette skal være ferdig rundt nyttår.

Mangler avtaler med OUS

UiO har lokaler på alle sykehusene i Oslo. Ifølge Husebekk-utvalgets rapport er det «kun gode oversikter over arealer som universitetet disponerer på Rikshospitalet, mens det for Aker, Ullevål og Radiumhospitalet har vært vanskelig å skaffe en eksakt oversikt».

Da Rikshospitalet ble bygget bevilget Kunnskapsdepartementet til sammen 27 000 m2 til universitetsfunksjonene som en integrert del av sykehuset, i tillegg til 7 000 kvadratmeter som en utvidelse av Domus Medica for å huse bl.a. prekliniske fag ved Det odontologiske fakultet.

UiO og Oslo universitetssykehus (OUS) har heller ikke en avtale om hvem som eier og disponerer hvor mye andre steder enn på Ahus og Domus Medica.

«Avtaler og valg av løsninger for arealbruk ved Oslo universitetssykehus har vært preget av at mye av bygningsmassen er gammel og lite praktisk», står det i Husebekk-rapporten.

Ifølge rapporten er OUS og UiO enige om at Oslo universitetssykehus eier sykehusbygningene, inkludert de delene som Institutt for klinisk medisin bruker til forskning og undervisning. Men UiO og sykehuset er ikke enige om de juridiske betingelsene for UiOs rett til bruk av bygningene. Hittil har løpende bruksendringer skjedd som følge av partenes endrede behov, men det finnes ikke klare kriterier for hvordan partene skal forholde seg dersom arealbehovet endrer seg.

UiO var ikke tilgjengelig for å kommentere.

Emneord: byggeprosjekter, nybygg, Medisin, OUS, Det medisinske fakultet, sykehus Av Julia Loge | julia.loge@uniforum.uio.no
Publisert 28. juni 2017 03:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere