Jussprofessor Hans Petter Graver stiller som rektorkandidat ved UiO

Jussprofessor Hans Petter Graver stiller som rektorkandidat ved UiO.Det stadfestar han overfor Uniforum. Han får med seg professor i molekylærbiologi, Inger Sandlie som prorektorkandidat og medisinprofessor Jan Frich som viserektorkandidat.

VIL BLI REKTOR: Jussprofessor Hans Petter Graver lanserer seg i dag som rektorkandidat ved UiO.

Foto: Ola Sæther

Jussprofessor Hans Petter Graver var dekan ved Det juridiske fakultetet frå 2008 til og med 2015. Inger Sandlie er professor i molekylærbiologi  ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet og fekk tildelt UiOs første innovasjonspris i 2011.  Ho er også nestleiar ved Senter for immunregulering. Jan Frich er medisinprofessor og nestleiar for Institutt for helse og samfunn ved Det medisinske fakultetet.

Når Hans Petter Graver har meldt seg på i kampen om bli ny rektor ved UiO, er han den andre som melder seg på. Frå før har Svein Stølen, prodekan ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet, lansert seg som rektorkandidat.

- Dyktige folk

To gonger har Hans Petter Graver avvist overfor Uniforum at han vil stilla som rektorkandidat ved UiO. No har han altså kome på andre tankar. Han peikar på at ein viktig grunn er at han nyleg har funne fram til to dyktige personar som no dannar eit rektorteam saman med han.

- Eg må for eigen del seia at det som har fått meg til å forandra meining dei siste vekene ikkje minst er moglegheita til å kunna få arbeida saman med to så fantastisk dyktige folk, som begge inspirerer meg kraftig. Samtidig er eg påverka av den dystre utviklinga i verda det siste året, som gjer institusjonen vår og utviklinga av den endå viktigare, uttrykkjer han i ein epost til Uniforum. 

Er blitt påverka i Vitskapsakademiet

Hans Petter Graver peikar også på kor viktig eitt år med leiarverv i Vitskapsakademiet har vore for han for å ta den endelege avgjerda om å stilla opp i rektorvalet ved UiO i 2017.

- Eg har også fått motivasjon fra eitt år i leiinga av Vitskapsakademiet, som har gjort meg medviten om fellesskapen i det vitskapelege prosjektet på tvers av universitetet sitt mangfald. Å oppleva krafta og gløden i dyktige forskarar frå alle fag i akademia gir energi til å søkja oppgåva som rektor, forklarar han.

PROREKTORKANDIDAT: Professor i molekylærbiologi, Inger Sandlie er prorektorkandidat for rektorkandidat Hans Petter Graver. (Foto: Ola Sæther)

Rektorkandidat Hans Petter Graver har saman med prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich også fått på plass ei eiga valplattform.

I plattforma går det fram at dei tre professorane har klare visjonar for kvifor dei stiller opp i rektorvalet:

"Vi stiller som kandidater i rektorvalget fordi vi vil bidra til å fornye universitetet i Oslo slik at det skal fortsette å møte og prege fremtiden. Dette er blitt enda viktigere nå som antiintellektuelle og sannhetsfornektende strømninger vinner fotfeste og maktposisjoner. Vitenskapen og fornuften trues av økende ideologisering av samfunnets konflikter og en økende vilje til å spre bevisste usannheter for å oppnå politiske mål. Denne utviklingen kan også gjøre universitetets situasjon og rolle vanskeligere i tiden som kommer."

Ynskjer valde leiarar

Der går det også fram at rektorlaget til Hans Petter Graver går inn for valde leiarar både for universitetet og for fakulteta:

"Å skape de beste betingelsene for utvikling av universitetet krever klart lederskap, uten å degradere forskning og undervisning til prosesser som kan eller skal styres. Akademisk lederskap må utøves med utgangspunkt i dyp kjennskap til og erfaring fra forskning og undervisning, og på grunnlag av kjerneverdiene til akademia; kritisk sannhetssøking, akademisk frihet og samfunnsrelevans", heiter det. Dei lover også å ta opp ein strategisk diskusjon om fordeling av ressursane på universitetet. Dessutan lovar dei å arbeida for UiO som ein open og inkluderande arbeidsplass.

- Veldig god

Rektorkandidat Hans Petter Graver og teamet hans er godt nøgde med innhaldet i valplattforma:

- Me synest den er veldig god, og me gler oss til å fremja og å forsvara den overfor alle ved UiO i dei næraste vekene. Det er tankane i denne plattforma som motiverer oss til å lansera oss sjølve som kandidatar, understrekar rektorkandidat Hans Petter Graver.

Kafémøte med studentar og tilsette

Torsdag 12. januar klokka 11.15 kan alle som vil,  møta rektorkandidat Hans Petter Graver, prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich på Kafé Georg i Georg Sverdrups hus på Blindern. Då kan alle som vil helsa på oss eller stilla oss spørsmål, seier Hans Petter Graver.

Dette er valplattforma:

Plattform for Hans Petter Graver, Inger Sandlie og Jan Frich

Hans Petter Graver og Inger Sandlie stiller som kandidater til rektorvalget ved UiO 2017, henholdsvis som rektor- og prorektorkandidat. Hans Petter Graver er professor ved Det juridiske fakultet og tidligere dekan ved fakultetet. Han har også omfattende forsknings- og undervisningserfaring, og har vært faglig leder for ARENA, Senter for Europaforskning.

Inger Sandlie er professor i molekylær biologi ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, nestleder ved Senter for immunregulering og har sin forskningsaktivitet lokalisert til Avdeling for Immunologi ved Oslo Universitetssykehus. Hun fikk UiOs første innovasjonspris i 2011.

Med oss på teamet har vi Jan Frich som viserektorkandidat. Han er professor i medisin, og nestleder ved Institutt for helse og samfunn, og har ledet utviklingen og innføringen av ny studieplan for medisinstudiet.

Vi har en visjon for UiO som et sted dit folk er stolte over å komme og være. Når de forlater UiO er de stolte av det de har lært og utrettet. Vi tror at en åpen og inkluderende ledelse som kjenner og tror på UiO, vil bidra til å realisere en slik visjon, og at vi har bakgrunnen, holdningene og erfaringene som trengs for å utøve slik ledelse. Vi er vant til å lede og vi er vant til å si tydelig fra om hva vi vil og hva vi står for, søke oppslutning og gjennomføre. Men vi er også vant til å søke kritikk og motforestillinger i visshet om at åpenhet, diskusjon og medvirkning gir de beste løsningene. Vi vil inspirere og støtte alle ved UiO gjennom et sannhetssøkende lederskap bygget på respekt, ærlighet, tillit og åpenhet.

UiO ble som Norges eldste universitet opprettet for 200 år siden, og var en viktig del av nasjonsbyggingen. I 200 år har UiO forandret Norge. Vi tildeler de fleste PhD-grader, har det største antallet forretningsidéer og patentsøknader og har mest samforfatterskap med næringslivet, målt i antall artikler. Vi deltar i flest offentlige komiteer og utvalg og legger grunnlag for viktige samfunnsreformer. Men først og fremst er vi et klassisk breddeuniversitet tuftet på idealet om nysgjerrighetsdrevet grunnforskning og forskningsnær undervisning. 

Det er viktig å bevare og utvikle denne rollen og posisjonen i et samfunn i endring. Vi stiller som kandidater i rektorvalget fordi vi vil bidra til å fornye universitetet i Oslo slik at det skal fortsette å møte og prege fremtiden. Dette er blitt enda viktigere nå som antiintellektuelle og sannhetsfornektende strømninger vinner fotfeste og maktposisjoner. Vitenskapen og fornuften trues av økende ideologisering av samfunnets konflikter og en økende vilje til å spre bevisste usannheter for å oppnå politiske mål.

Denne utviklingen kan også gjøre universitetets situasjon og rolle vanskeligere i tiden som kommer. Kreativitet og entusiasme på vegne av vitenskapen er viktigere enn aldri før. UiOs strategi må føres videre i samtale med universitetets studenter og ansatte, så hver enkelt får utvikle det beste i seg i samarbeid med andre fremragende innen faget, nasjonalt og internasjonalt. 


Å skape de beste betingelsene for utvikling av universitetet krever klart lederskap, uten å degradere forskning og undervisning til prosesser som kan eller skal styres. Akademisk lederskap må utøves med utgangspunkt i dyp kjennskap til og erfaring fra forskning og undervisning, og på grunnlag av kjerneverdiene til akademia; kritisk sannhetssøking, akademisk frihet og samfunnsrelevans. Ledelsen må ha den legitimiteten og tilliten som følger av at den er utgått fra, og svarer til universitetssamfunnet. Vi vil beholde valgte ledere både for universitetet som helhet og for fakultetene.
 
Vi vil vektlegge styrking av faglig ledelse internt. Dette vil vi gjøre ved å lede og fremme fri diskusjon om utviklingen av UiO. Både med universitetsstyret, de faglige ledere for fakultetene og andre enheter og studentene, og ved å ta initiativ til uformelle og ad hoc pregede diskusjonsgrupper. Vi vil arbeide tett med studentenes organer og de ansattes fagforeninger.
 
UiO må rekruttere og beholde talentene. Vi vil gjøre våre studenter og rekrutter gode, ikke ved å senke kravene, men ved å by dem et læringsmiljø og en studiekvalitet som setter dem i stand til å realisere sine ambisjoner og universitetets forventninger til dem. Vi vil stimulere til en bred debatt om sammensetningen og profilen på UiOs studieportefølje. Vi vil også arbeide for ordninger som sikrer alle studenter tilbakemelding med begrunnelse for sensurvedtak. Vi vil fremme ordninger som gir stipendiater veiledning i mulige karriereveier både innenfor og utenfor akademia. Vi vil arbeide for at midlertidig ansettelse forbeholdes situasjoner hvor det er et uforutsigbart behov for vikar, og at ekstern finansiering alene ikke gir grunn for å gjøre en ansettelse midlertidig.
 
Vi vil ta initiativ til strategiske diskusjoner om fordeling av UiOs ressurser. Virksomhet som krever mye ressurser må ikke gå ut over mindre ressurskrevende aktiviteter bare i kraft av sitt behov for ressurser. Der hvor UiO tar nasjonale løft, vil vi mobilisere andre til å løfte sammen med oss.
Vi vil arbeide for UiO som en åpen og inkluderende arbeidsplass. Dette er i stor grad et ledelsesspørsmål, da gode ledere skaper en kultur som er åpen for kritikk. Vi vil ikke tolerere mobbing. Vi vil ikke tillate represalier mot varslere. Vi vil sørge for at ledere arbeider i nært samarbeid med verneombud, studentombudet og UiOs nye vitenskapsombud.

 

Emneord: Universitetspolitikk, Rektorvalget 2017 Av Martin Toft
Publisert 12. jan. 2017 00:03 - Sist endra 12. jan. 2017 09:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere