Faglig selvråderett og demokrati eller ekstern styring ved museene

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1998


Debatt:

Åpent brev til Kollegiet:

For et år siden vedtok Kollegiet å samle universitetets museer i to enheter direkte underlagt Kollegiet. Punkt 4 i dette vedtaket slår fast at: “Det opprettes et styre for hver museumsenhet med en valgt leder i vitenskapelig stilling. …… Styret skal være sammensatt etter normalreglene for grunnenhetene”. Kollegiet ba Universitetsdirektøren om å etablere arbeidsgrupper for utarbeidelse av forslag til styrings- og personalpolitiske regler. Styringsgruppen for begge museumsenhetene og arbeidsgruppen for De naturhistoriske museer og botanisk hage (NHM) ble sammensatt slik at de vitenskapelig ansatte ved NHM kom i mindretall i begge grupper.

Flertallet i Styringsgruppen har gått inn for at styrene ved de to museene skal ha et sterkt innslag av eksterne og fakultetstilknyttede representanter, inkludert fakultetstilknyttet styreleder, oppnevt av Kollegiet. De vitenskapelig ansatte ved museene vil dermed komme i mindretall i de foreslåtte styrene.

Forslaget skal behandles på et Kollegiemøte 15. desember. For at Kollegiet skulle kunne gjøre et nytt vedtak i strid med punkt 4 i vedtaket fra 25.11.97, fikk Styringsgruppens leder (prorektor) og OPA-ledelsen Kollegiet til å omgjøre punkt 4 i sitt tidligere vedtak på et nytt møte 01.09.98. Vi mener at OPA har gått ut over sitt mandat og forfektet universitetspolitiske synspunkter på en meget uheldig måte i denne saken.

Flertallsforslaget fra Styringsgruppen innebærer at museene fratas retten til å være grunnenhet eller avdeling etter universitetsloven og at en fraviker prinsippet om at styrene velges demokratisk og har 51–60 % representasjon (inkludert styreleder) av fast vitenskapelig ansatte ved enheten. Alle de nåværende enhetene på Tøyen står samlet om en felles høringsuttalelse (http://www.toyen.uio.no/ interninfo/Revhoring.html) som går sterkt mot dette flertallsforslaget. Under et fullsatt orienteringsmøte for de ansatte på Tøyen med Styringsgruppens leder tilstede ble det fremmet sterk og enstemmig kritikk av Styringsgruppens arbeidsmåter og flertallsforslag. Det er overveldende oppslutning, også fra teknisk-administrativt ansatte, om kravet om at NHM må styres etter normalreglene for grunnenheter. Frustrasjonen blant de ansatte har ført til at allerede fire vitenskapelig ansatte har anmodet MN-fakultetet om å bli overført h.h.v. til Biologisk institutt og Institutt for geologi.

Dersom universitetsledelsen ønsker å bygge videre på den vitenskapelige kompetansen som gjennom mer enn 150 år er bygget opp ved NHM, må Kollegiet ikke gå imot den sterke og enstemmige oppslutningen om kravet om status som egen grunnenhet. Det er svært mye som står på spill i denne saken. Det er nå en sterk vilje til samarbeid og produktiv integrering på Tøyen. Manglende lojalitet, innsatsvilje og trivsel som følge av at vi eventuelt mister den faglige suvereniteten og styringen, kan lett føre til at den nye enheten smuldrer opp innenfra.

Det er mulig at de Kulturhistoriske museer ønsker et sterkere innslag av ekstern og fakultetstilknyttet styrerepresentasjon. I såfall må administrasjonen godta at de to museene får ulik styringsstruktur. Effektiv administrasjon og god styring fremmes ikke ved å kreve en identisk styreordning. En må huske på at administrasjonen er til for grunnenhetenes skyld, og ikke omvendt. Vi ber Kollegiet innstendig om å prioritere faglig selvråderett og demokrati ved NHM.

Botanisk hage og museum:

Rolf Y. Berg, prof. emeritus

Liv Borgen, professor

Christian Brochmann, professor

Reidar Elven, professor

Gro Gulden, førstekonservator

Einar Timdal, førsteamanuensis

Rune H. Økland, professor

Anne Finnanger, ingeniør

Harald Hunderi, ledende forskningstekniker

Lasse Køgel, avdelingsingeniør

Signe J. Saxhaug, avdelingsgartner

Steinar Sjøborg, overgartner

Nils I. Skinnarland, avdelingsingeniør

Volkmar Timmermann, konsulent

Sissel Vadstein, konsulent

Steinar Volden, avdelingsingeniør

Unni Westlund, konsulent

Hanne Hegre Grundt, stipendiat

Anne K. Brysting, stipendiat

Oddvar Pedersen, stipendiat

Mineralogisk-geologisk museum:

Tom Andersen, professor

Arild O. Brunfelt, førsteamanuensis

Inge Bryhni, førstekonservator

Brenda B. Jensen, amanuensis

Gunnar Raade, konservator

Tom V. Segalstad, førsteamanuensis

Reidar G. Trønnes, førsteamanuensis

Hans-Jørgen Berg, avdelingsingeniør

Gunborg Bye Fjeld, ledende forskningstekniker

Anne-Marie Grønhaug, konsulent

Øistein Høyde, ingeniør

Johny Skrårudseter, ingeniør

Trine-Lise Knudsen, post-dr. stipendiat

Siri Simonsen, stipendiat

Paleontologisk museum:

Kjell Bjørklund, professor

Hans Arne Nakrem, førsteamanuensis

David L. Bruton, professor

Natascha Heintz, førsteamanuensis

Leif Koch, avdelingsingeniør

Bjørn Lund, ingeniør

Franz Josef Lindemann, midl. konsulent

Jørn H. Hurum, post-dr. stipendiat

Zoologisk museum:

Odd Halvorsen, professor

Geir E.E. Søli, førsteamanuensis

Øystein Wiig, professor

Christian K. Aas, forsker

Gudmund Westereng, avdelingsingeniør

Museenes skoletjeneste:

Eva Mæhre Lauritzen, førsteamanuensis

Johan Naterstad, førsteamanuensis


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1998

Publisert 26. nov. 1998 14:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere