Hva skjer

Forrige Innhold Uniforum nr. 14 1998

Høsten på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i 1. etasje, Geologisk museum

Søndag 1. november: «Firkantet eller pæreformet? Om sliping av smykkestein» v/amanuensis Brenda B. Jensen.

Paleontologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i Paleontologisk sal, 2. etasje, Geologisk museum

Søndag 18. oktober: «Da menneskene var ekte afrikanere» v/cand.mag. Ole A.S. Heintz.

Botanisk hage og museum

Tid og sted: kl. 13 i auditoriet, Botanisk museum

Søndag 11. oktober: «Sopp og soppforgiftninger» v/førstekonservator Gro Gulden.

Lørdag 24.- søndag 25. oktober kl. 11-16: BONSAI - utstilling. Begge dager i Tøyen hovedgård. Ved Norsk Bonsai.

Zoologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i 1. etasje, Zoologisk museum

Søndag 25. oktober: «Er sjøfuglene i Barentshavet truet?» v/forsker Vidar Bakken.

Etnografisk museum

Tid og sted: søndager kl. 12-15 i Historisk museum, Frederiks gate 2

18. oktober: Barnesøndag: «Barn og dyr».

25. oktober: Barnesøndag: «Musikk fra sør». Siste dag: «Kunst mot apartheid».

1. november: Barnesøndag: «Inn i åndeverdenen».

Generell numismatikk

Tid og sted: torsdager kl. 13.15-14.45 i Myntkabinettet, Historisk museum, Frederiks gate 2

8. oktober: Medaljøren Ivar Throndsen.

15. oktober: Medaljøren Øivind Hansen.

Forum for universitetshistorie

Tid og sted: torsdager kl. 14.15-16 i seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

22. oktober: «Ernst Sars og universitetet - framandgjering, konflikt og kanonisering» v/førsteamanuensis Narve Fulsås, Universitetet i Tromsø.

Vitenskapsakademiet

Tid og sted: torsdager kl. 19 i Akademiets hus, Drammensvn. 78

22. oktober: Fellesmøte: «Om kuru, kugalskap og kannibalisme» v/professor Jan Mæhlen, Patologisk-anatomisk avd., Ullevål sykehus.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid og sted: fredager kl. 12.15-14 i seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

9. oktober: «Risikobegrepet: Teorimangfold og etikk» v/Matthias Kaiser, Oslo.

16. oktober: «Diskursanalyse av politikk: Forutsetninger og metodeproblemer» v/Iver B. Neumann, Oslo.

23. oktober: «Universitetets fjerde krise: Kunnskapssamfunnets paradokser» v/Knut H. Sørensen, Trondheim.

30. oktober: «Rasjonalitet i normative spørsmål» v/Raymond Boudon.

Århundreskiftets estetiske kultur

Estetisk seminar ved HF-fakultetet

Tid og sted: fredager kl. 14.15-17 i Sem.rom 8, Sophus Bugges hus, Blindern

30. oktober: «Rilke og det åpne: Den 8. Duino-elegien» v/Mette Moestrup, Århus. Arnfinn Bø-Rygg, Arne Melberg.

Humanistisk Kollegium

Tema: Inkarnasjon - mot det utvendige, mot det konkrete ...

Tid og sted: tirsdager kl. 19-20.45 i Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum

20. oktober: «Og Ordet ble kjød ...» v/Torstein Tollefsen.

3. november: «Jakten på kroppen» v/Bjørn Barland.

Forskerseminar - ARENA

Tid og sted: tirsdager kl. 14.15-16 i Sem.rom 522, 5. et., Eilert Sundts hus, Blindern.

13. oktober: «Consociationalist or Weberians? Top Commission Officials and the Role of Nationality in the Commission» v/professor Lisbeth Hooghe, Department of Political Science, University of Toronto.

20. oktober: «Role Occupation and the Politics of Identity in Foreign Policy» v/Dr. Lisbeth Aggestam, statsvitenskap, Stockholms universitet.

27. oktober: «Theoretical Challenges in the Interdisciplinary Study of the Europeanization of the Nation State» v/professor Lars Mjøset, sosiologi, UiO og ARENA.

Senter for kvinneforskning

«Gode og dårlige diagnoser for kvinner med kronisk sykdom»

Fredag 23. oktober kl. 9-16.15 i Sem.rom. 1, Ullevål Stadion. Åpent temaseminar med forskningsleder Rannveig Dahle, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Oslo, professor Kirsti Malterud, SFK, stud.med. Ingvild Menes, UiTø og førsteamanuensis Aage Wifstad, UiTø. Faglig ansvarlig: professor Kirsti Malterud, SFK.

Nettverk for forskning om seksualisert vold: Barnevernets rolle i overgrepssaker

Fredag 30. oktober kl. 9-15 i Institutt for kriminologi, 7. etasje, St. Olavs plass.

Innledere: jurist Turid Berger, Oslo, leder av bistandsteamet i barnevernet, Wenche Eide, Oslo, stipendiat i kriminologi, Gudrun Brottveit, Høgskolen i Oslo og prosjektmedarbeider Trude Barstad, Støttesenter mot incest, Oslo. Faglig ansvarlig: psykolog og forsker II Svein Mossige, NOVA.

Påmelding innen 16. oktober, tlf. 22 85 89 36, e-mail: nina.heilmann@sfk.uio.no

Historisk institutts forskerseminar

Tid og sted: mandager kl. 18.15-20 i sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern.

12. oktober: Professor Ole Kristian Grimnes, Historisk institutt, med kommentarer fra professor Finn Olstad, Norges idrettshøgskole og forsker Hege Ryggvik, Senter for teknologi og menneskelige verdier. «Historiefaget og den illegitime biografi. Eller: Sam Eyde møter Einar Gerhardsen og Konrad Nordahl».

19. oktober: Cand.philol. Johan Tønnesson, redaktør av Apollon, UiO. «Vitenskapsbilder i historiefaglige tekster for allmennheten - en tekstvitenskapelig analyse». (Professor Sølvi Sogner, forfatter av en av de aktuelle tekstene, vil delta.)

26. oktober: Professor Gro Hagemann, førsteamanuensis Hilde Sandvik og professor Sølvi Sogner, Historisk institutt, UiO. «Enda en kvinnehistorie? Presentasjon av en håndbok i kvinnehistorie».

2. november: Førsteamanuensis Tore Linné Eriksen, Høgskolen i Oslo og professor Stein Tønnesson, Senter for utvikling og miljø, UiO. Global historie. Hva er det? Hvordan kan den undervises?

Begreper om det digitaliserte samfunn

Arr.: InterMedia@Universitetet i Oslo

Tid og sted: onsdager kl. 14.15-16 i Sem.rom G. 1. etasje, Eilert Sundts hus, Blindern

14. oktober: NB på Telenor FoU, Institutttvn. 23, Kjeller, kl. 12-16.30 m/lunsj/omvisning/demonstrasjoner. Kjell Olav Mathisen: «Hvordan sosiologer i Telenor har forsøkt å nærme seg den ‘digitale materien’»; Helena Turcado: «Sosiologiske perspektiver på kommunikasjonsteknologi i skolen»; Birgitte Yttri: «Fjernarbeid: Når teknologien gir mulighet for mobilt basert arbeid».

begrensninger».

21. oktober: Håkon Gundersen, Norsk Investorforum: «Det virtuelle samfunn».

Rikshospitalets forskningsseminarer

Tid og sted: mandager kl. 15-16.45 i auditorium 1, Patologibygningen

2. november: «Molekylær medisin og genterapi» v/Jan Brinchmann, Inger Helene Madshus og Erling Seeberg.

Psykososiale konsekvenser av menneskerettighetsbrudd, rasisme og diskriminering

Tid og sted: onsdager kl. 16.15-18 i Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern

14. oktober: «Rasisme og diskriminering - historisk tilbakeblikk og psykologiske forklaringsmodeller» v/sjefpsykolog Ellinor F. Major, Psykososialt senter for flyktninger og «Møtet med Norge, på godt og vondt» v/skuespiller Namaa Alward.

21. oktober: «Barnekonvensjonen i teori og praksis» v/rådgiver Knut Haanes, Barneombudet og «Det norske hjelpeapparat - på kant med barnekonvensjonen?» v/spesialpsykolog Amalia Carli, Psykososialt senter for flyktninger.

28. oktober: «Fotball som våpen for å forebygge rasisme og diskriminering: Vard-modellen» v/prosjektkoordinator Inger Rossebø Knudsen, Fotballklubben Vard.

Levekår i storby

Arr.: Urbaniseringsseminaret

Tid og sted: fredager kl. 13.15-15 i Sem.rom C-455, 4. et,. C-blokka, Eilert Sundts hus, Blindern

23. oktober: «Ungdomstid i storbyen» v/forsker Anders Bakken, Ungforsk - NOVA.

Ulandsseminaret

Tid og sted: tirsdager kl. 18.15-20 i Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern.

13. oktober: «Kampanje mot håndvåpen: ‘Håndvåpen, en humanitær trussel’» v/prosjektleder Ole Petter Sunde, Norges Røde Kors.

20. oktober: «Norsk bistand: ‘Hvor tar norske bistandspenger veien?’» v/statssekretær Leiv Lunde, UD og stortingsrepr. Erik Solheim.

27. oktober: «Demokrati og menneskerettigheter: ‘Demokrati, en nødvendig forutsetning for menneskerettigheter?’» Paneldebatt med Djamel Selaihi (norsk repr. for eksil-FIS), Nils Butenschøn (direktør for IMR), Bjørn Olav Utvik (førsteaman. v/Institutt for østeuropeiske og orientalske studier). Ordstyrer: Mette Haslov-Hansen (forsker v/SUM).

Kampen for ‘det gode liv’

Arr.: Forum for kultur, vitenskap og livssyn og Oslo Folkeakademi

Tid og sted: tirsdager kl. 19.45 i Aud. 3 (u.etasjen), Kristine Bonnevies hus (Biologibygningen), Blindern

13. oktober: «Ytringsfriheten og ‘det gode liv’. Hva betyr ytringsfriheten for ‘det gode liv’? Hvilke hensyn bør en ta når det gjelder f.eks. pornografi, provoserende tale og kommersielle ytringer?» v/Francis Sejersted, professor i økonomisk historie/senterleder v/Senter for teknologi og menneskelige verdier/leder av Den Norske Nobelkomité.

3. november: «Psykopaten - sjarmør og tyrann. Psykopater og personer med psykopatiske personlighetstrekk skaper alvorlige problemer lokalt og globalt. De søker makt, uten å ta hensyn til andre, ved manipulering og løgnaktighet, selvgodhet og ansvarsfraskrivelse, psykisk og fysisk vold. Hva kan gjøres som vern? Kan det satses på forebygging de første leveårene?» v/Aud Dalsegg, journalist.

Foredrag ved Senter for høyere studier

Arr.: Forskergruppen Religionenes språk i nordlig sammenheng: sjamanisme, nordlig identitet og mentalitet

Tid og sted: tirsdager kl. 19 i Videnskapsakademiets lokaler, Drammensvn. 78

13. oktober: «The Bear Cult among the Ainu and their World View» (med videofilm) v/prof. Takako Yamada, University of Kyoto, Japan.

27. oktober: «Languages in Danger?» v/dr. Péter Simoncsics, The Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Seminarer ved SUM

Torsdag 15. oktober kl. 14.15-16 vil professor Howard Stein holde et seminar med tema «Globalisation and Structural Transformation of African economies? The Role of International Financial Institutions». Sted: seminarrommet, SUM, Sognsvn. 68, 2. etasje. Howard Stein er professor i økonomi ved Roosevelt University i Chicago.

Mandag 19. oktober kl. 14.15-16: «Nei, til naturen» v/professor Herman Tønnesen, University of Alberta, Edmonton Sted: se over.

Heldagsseminar om former for IKT-understøttet arbeidsorganisasjon

torsdag 15. oktober kl. 10-15-16.30 i seminarrom 1, Ullevaal Stadion arrangert av ESST i samarbeid med alumniorganisasjonen interESST, og med økonomisk støtte fra satsingsområdet Kommunikasjon: Teknologi og Kultur.

Nærmere opplysninger: Terje Grønning, tlf. 22 85 87 18. e-post: terje.gronning@esst.uio.no

Gjesteforelesninger i kriminologi

Professor Pieter Spierenburg, Nederland vil holde følgende gjesteforelesninger ved Institutt for kriminologi: mandag 26. oktober kl. 14.15-16 over emnet: «Elias, Foucault and Long-Term Changes in Punishment» og tirsdag 27. oktober kl. 10.15-12 over emnet: «Interpersonal Violence: Historical Evidence and Today’s Problems». Begge forelesningene i rom 770, Domus Nova.

Nansen Minneforelesning 1998

I anledning av Fridtjof Nansens fødselsdag (10. oktober) arrangerer Det Norske Videnskaps-Akademi et foredrag av Roland Huntford, Wolfson College, Cambridge: «Fridtjof Nansen and the unmixing of Greeks and Turks in 1924» mandag 12. oktober kl. 19.00 (presis!) i Akademiets hus, 2. etasje, Drammensvn. 78.

Torkel Opsahls Minneseminar 1998

Institutt for menneskerettigheter inviterer til Minneseminar tirsdag 13. oktober kl. 18.00 i Auditorium 12, Domus Media, Karl Johans gt. 47 (inngang fra Universitetshagen). Høyesterettsjustitiarius Carsten Smith innleder over temaet: «Bør internasjonale menneskerettigheter bli norsk lov?». Kommentarer ved biskop Gunnar Stålsett, lagdommer Erik Møse, seniorforsker Asbjørn Eide og professor Jørgen Aall. Møteleder: direktør Nils Butenschøn. Mer informasjon: informasjonsleder Eva Grinde, tlf. 22 84 20 07.

Jahreforelesningene 1998

foregår torsdag 15. oktober kl. 14-16.30 i Nye Auditorium 13, Bygning for preklinisk medisin, Sognsvannsvn. 9.


Forrige Innhold Uniforum nr. 14 1998
Publisert 7. okt. 1998 13:59 - Sist endra 1. sep. 2014 13:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere