Ikke OECD-nivå neste år heller

Innhold Neste Uniforum nr. 14 1998

Universitetsdirektør Tor Saglie er rimelig fornøyd med årets ”null-budsjett” for UiO, selv om det ikke gir rom for ekstra krafttak for å løfte forskningen opp på OECD-nivå.

Av Marit Schulstok og Martin Toft

{short description of image}ØKNING? Det oppstod uoverensstemmelser på en pressekonferanse mellom journalister og Kirke-, utdannings- og forskningsminister, Jon Lilletun, om hvorvidt årets forslag til statsbudsjett byr på en reell økning av midlene til norsk forskning. (Foto: Xenia Isaksen)

- Gitt den generelle budsjettsituasjonen for landet, er vi rimelig fornøyd med å komme ut i null, sier Saglie til regjeringens forslag til statsbudsjett. UiO har tidligere vært forespeilet et kutt på 200 millioner.

Årets forslag gir et rammetilskudd på litt over 2,603 milliarder kroner til UiO, mot 2,325 milliarder i fjor. Dette betegner universitetsdirektøren som et ”null-budsjett” når man korrigerer for blant annet økte lønnsutgifter og prisvekst.

- Samtidig er det beklagelig at det ikke gjøres en ekstra innsats for å løfte forskningen opp på OECD-nivå, kommenterer han.

Videre omstilling

- Budsjettsituasjonen internt krever videre omprioriteringer, sier Saglie, og viser blant annet til at Institutt for informatikk trenger større plass, etter at antallet hovedfagsplasser har økt kraftig i løpet av 1998. I tillegg skal 35 studieplasser for høyere grads IT-utdanning videreføres ved å omdisponere midler fra lavere prioriterte studieområder. Dessuten må de nyopprettede sentrene følges opp, slik som InterMedia og et nytt senter for innovasjonsstudier.

Budsjettet inneholder 10 millioner kroner til særskilte omstillingstiltak.

- Dette gir oss muligheten for å gjennomføre omprioriteringer på en fornuftig måte. Sterke kutt i totalbudsjettet hadde gjort en slik omstillingsprosess meget vanskelig, sier Saglie.

Budsjettforslaget rommer sluttbevilgninger til det nye Universitetsbiblioteket, renovert bygg for Institutt for musikk og teatervitenskap og preklinisk bygg for odontologi og medisin. Det er også bevilget nytt bygg til en driftsavdeling.

Omprioriterte studieplasser

På en pressekonferanse i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet gav Kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun klare signaler om at departementet ønsker en omprioritering av studieplassene. Han vil prioritere studier innen IT, helsefag og lærerutdanning.

Samtidig blir det foreslått å kutte 500 studieplasser totalt. Ved UiO vil det bety 115 færre studieplasser, fordelt på 58 plasser ved Det historisk-filosofiske fakultet og 57 plasser ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

- Statsbudsjettet har vært en positiv overraskelse. Kuttet i 58 studieplasser er mye mindre enn hva vi forventet, så dette er vi selvfølgelig glade for, sier dekan ved Det historisk-filosofiske fakultet, Even Hovdhaugen.

Ingen midler til nybygg

I budsjettet kreves det mer eksternt finansiert virksomhet ved UiO enn det som var budsjettert for 1998, blant annet gjennom en økning av oppdragsvirksomheten med 94 millioner. Dette tilsvarer nivået for 1997, og Saglie betegner kravene som realistiske.

Det er i regjeringsproposisjonen ikke satt av noe ekstra til nybygg. Da Lilletun ble bedt om å kommentere dette nærmere, sa han at hvis nødvendig vil byggingen av et nytt teorifagsbygg ved Universitetet i Tromsø ha første prioritet. Han avviste at det kunne bli snakk om statlige midler til en utbygging av Institutt for informatikk i Gaustadbekkdalen.

- Et nybygg må UiO i tilfelle finansiere innen egen rammer, sa Lilletun.

Dette fekk universiteta:

Universitet Samla framlegg 99 Driftsutgifter 99 Studenttal Tilsette
Univ. i Oslo 2,603 milliardar 1,909 milliardar 35 283 4 500
Univ. i Bergen 1,481 milliardar 1,078 milliardar 17 167 3000
NTNU 1,843 milliardar 1,457 milliardar 18 491 3000
Univ. i Tromsø 830,7 millionar 664,5 millionar 6 269 1600

Fakta om KUF-budsjettet:

Samla budsjett: 37 milliardar kroner. Dette er ein auke på 5,4 prosent i høve til budsjettframlegget for 1998.

Forsking

Noregs forskingsråd vil få 606 millionar kroner øyremerkte til forsking dersom Regjeringa får fleirtal for budsjettframlegget sitt. Dette er ein nominell auke på 10 prosent samanlikna med året før. KUF kjem med framlegg om ei samla løyving til forsking på 99-budsjettet på 1 milliard 678,5 millionar kroner. Dette er ein auke på 8,6 prosent i høve til i fjor, då det blei løyvd 1 milliard 545,4 millionar kroner til forsking. I budsjettet til Forskingsrådet er det særleg områda medisin og helse KUF ønskjer å styrkja. Desse ekstraløyvingane skal først og fremst gå til arbeidet med å styrkja grunnforskinga og rekrutteringa til medisinsk forsking. Det same gjeld området naturvitskap og teknologi, der det blir ei særleg styrking av grunnleggjande marin forsking. Det er dessutan gjort framlegg om ei særskilt løyving til vitskapleg utstyr på 25 millionar kroner, som er ein auke på 5 millionar kroner i høve til i fjor. KUF har også sett av pengar til å finansiera Forskingsrådets Toppforskingsprogram, som skal gi unge lovande forskarar gode arbeidsvilkår.

Utdanning og studiefinansiering

KUF kjem med framlegg om å løyva til saman 14,3 milliardar kroner til høgre utdanning. Etter KUFs meining blir dette ein auke på om lag 10,8 prosent i høve til i fjor. Når talet er korrigert for auka inntekter, blir auken på rundt 7,8 prosent. Regjeringa vil halda oppe det høge opptakstalet for IT- helsefag- og lærarutdanning i 1999, og opprettar rundt 1450 nye studieplassar innan desse områda for å vidareføra opptaket. Universiteta må samstundes redusera talet på lågare prioriterte utdanningar med 250 plassar. Høgskulane og dei private høgskulane må redusera med like mange studieplassar som universiteta. Det blir foreslått å gi universitet og høgskular løyve til å ta eigendelar av kursdeltakarar for studium inntil eitt og eit halvt år. Dette blir gjort for å leggja betre til rette for å utvikla tilbod for folk som vil ta etterutdanning eller vidareutdanning ved universiteta. Når det gjeld studiefinansiering, kjem KUF med framlegg om å innføra fast rente frå år 2000. Dessutan blir det foreslått å auka løyvinga til studentbustader med 10 millionar kroner. Dette inneber ein auke på 100 nye bustader, og til saman er det dermed foreslått nok pengar til å byggja 600 studentbustader.

Holocaust-senter ved UiO

Regjeringa gjer framlegg om ei løyving på 40 millionar kroner til oppretting av eit Senter for studiar av Holocaust og stillinga til livsynsminoritetar i Noreg. Dette er ei oppfylging av Stortingets vedtak om å etablera eit dokumentasjons- og kompetansesenter i Noreg for å skapa spesialkunnskap i Noreg om Holocaust generelt, og spesielt om det norske kapitlet i historia om Holocaust. Vedtaket blei gjort i samband med Stortingets handsaming av det moralske og økonomiske oppgjeret med behandlinga av den jødiske minoriteten i Noreg under Den andre verdskrigen. Senteret skal etablerast i samarbeid med Universitetet i Oslo.


Innhold Neste Uniforum nr. 14 1998
Publisert 7. okt. 1998 13:59 - Sist endra 1. sep. 2014 13:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere