Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 09 1998

Data mest populære jentefag ved NTNU

Datastudiet er på rekordtid blitt jentefag nr én ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Ved årets opptak konkurrerer 490 jenter om ca. 225 ledige plasser på sivilingeniørstudiet i datateknikk. Ingen av de andre sivilingeniørstudiene har så mange kvinnelige søkere. For bare to år siden hadde guttene nesten monopol på datastudiet.

Tak for opptak ved universitetene

Maksimalt opptak av studenter innen høyere utdanning i 1998 vil være på 37 800. Dette er en økning av 1000 plasser i forhold til 1997. Dette går fram av den stortingsproposisjon om regulering av opptaket til studiene ved universitetene, St prp nr 71 (1997/98), som passerte statsråd torsdag 4. juni.

Alle skal ha rett til utdanningspermisjon

Alle skal ha rett til utdanningspermisjon, og reglane for Statens lånekasse for utdanning skal gjennomgåast med sikte på å tilpassa desse betre til dei vaksne sin livssituasjon. Dette er to av framlegga regjeringa kjem med i Stortingsmeldinga om kompetansereforma. Det går også fram at regjeringa vil vurdera nye retningslinjer for den skattemessige handsaminga av arbeidsgjevarfinansiert utdanning. Alle vaksne som ikkje har fullført grunnskuleopplæringa, skal få tilbod om dette. Dessutan vil regjeringa at dei statlege høgre utdanningsinstitusjonane skal få høve til å ta eigenbetaling for studieopplegg på inntil 30 vekttal. Det er Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet som skal få hovudansvaret for å setja i verk tiltaka som det blir gjort framlegg om i denne stortingsmeldinga.

Uniforumutgjevingar hausten 1998

Uniforum kjem ut annankvar torsdag også etter sommarferien. Det første nummeret kjem ut den 20. august medan det siste nummeret før jul kjem ut den 10. desember. Uniforum kjem ut med ekstrautgåve den 13. oktober, dagen etter at resultatet av rektorvalet er klart. Siste frist for innlevering av eksternt stoff er alltid fredagen før utgjevingsdagen.

Utgave nummer Utgjevingsdato:

Uniforum nr. 10: 20. august

Uniforum nr. 11: 3. september

Uniforum nr. 12: 17. september

Uniforum nr. 13: 1. oktober

Uniforum nr. 14: 8. oktober

Uniforum nr. 15: 13. oktober

Uniforum nr. 16: 29. oktober

Uniforum nr. 17: 12. november

Uniforum nr. 18: 26. november

Uniforum nr. 19: 10. desember


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 09 1998
Publisert 10. juni 1998 16:47 - Sist endra 1. sep. 2014 13:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere