Feriestiftelsens hytte

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 08 1998

Det er meget uheldig at en så stor arbeidsplass som UiO bare kan tilby de ansatte én hytte + et anneks, skriver Trond Harr

Svar på åpent brev fra Jon Holten og Hans Christian Johnsen i Uniforum nr.7/98.

Som styreformann i Feriestiftelsens styre vil jeg med dette benytte anledningen til å gjenta hva som ble forklart på telefon overfor angjeldende hyttesøker og hans kolleger. Det vil være kjent at Feriestiftelsen har delt opp kalenderåret i en høysesong og en lavsesong, der høysesongen utgjøres av månedene juni, juli og august. Høysesongen er den mest populære og etterspurte på grunn av skoleferien og den tid hvor folk som oftest avholder sin sommerferie. Søkerinteressen disse månedene er så stor at man i alle år har måttet vurdere søkerne etter et sett kriterier. Hovedelementene i disse kriteriene er ansiennitetstiden som ansatt ved UiO og om man har hatt hyttene før i høysesongen. Interessen har de senere år vært så stor at man har måttet avvise 35 - 40 familier hvert år, hvilket skulle tilsi at behovet for ytterligere en eller flere hytter er til stede. Feriestiftelsen er en frittstående stiftelse og drives kun med støtte fra UiO v/Velferdsutvalget. Dette betyr at kapasitetsutnyttelsen av hyttene er et forretningsmessig betydelig element.

Søkeren som fikk avslag med en ansiennitet fra 1978, søkte kun om en weekend primo juni og ikke en hel uke, som er vanlig i den travle høysesongen. Hadde man latt søkeren få leie hytten tre dager i skiftet mellom uke nr. 23 og 24, ville hytten de øvrige dager, elleve i tallet, stå tom i de samme uker, ettersom meget få leiesøkere i høysesongen er interessert i midtukedager uten å få med seg en helg. Det fremkom av ovennevnte telefonsamtale at angjeldende leietaker ville ha søkt om én uke dersom han hadde visst at weekendsøkere hadde liten sjanse i høysesongen. Alle ønsker blir behørig registrert, men stiftelsen kan ikke gjette seg til underliggende ønsker så lenge man baserer seg på skriftlige søknader. Av nevnte økonomiske grunn har man latt en leiesøker med betydelig lavere ansiennitet få leie Hvaler-hytten. Det er et faktum at ingen av leiesøkerne har leid hovedhuset tidligere i sin tid som ansatt ved UiO. Det er også et faktum at flere og flere søknader hvert år gjelder de mest sentrale deler av høysesongen og at disse av de samme økonomiske og kapasitetsutnyttelsemessige grunner må avslås. Filosofien er ganske enkel; bebodde hytter er mer formålstjenlig enn ubebodde hytter. Undertegnede kan likevel være enig i at dette element i vurderingen av søkerne burde vært uttrykt i kunngjøringsteksten. Vi kan love at dette vil bli gjort i fremtiden.

Når det gjelder opplysning om personnummer på Feriestiftelsens søknadsskjema, vil dette selvfølgelig bli eliminert i fremtiden dersom det strider mot gjeldende lover og regler. I sin tid var denne opplysningen ment som en sikkerhetsforanstaltning, idet stiftelsesstyret ikke reiser ned etter hver leietaker for å kontrollere om hyttene og båtene og andre verdier som er nedlagt på "Furufjell", er i tilfredsstillende forfatning.

Stiftelsesstyret vil ikke unnlate å benytte denne anledning til å komme med et lite hjertesukk. Styret synes det er meget uheldig at en så stor arbeidsplass som UiO bare kan tilby de ansatte én hytte + et anneks til ca.4500 ansatte og deres familier. Presset på Hvaler-hyttene og problemene i den forbindelse ville vært betydelig mindre hvis man for eksempel også kunne tilby et feriested på fjellet. Ved to anledninger har Feriestiftelsen søkt Universitetsledelsen om støtte og hjelp til å øke hyttekapasiteten med én hytte til, men så langt uten hell. Feriestiftelsens bevilgning ble halvert for noen år siden, slik at dagens tilskudd på kr. 50 000,- + leieinntektene for det meste går med til drift og vedlikehold. Sparingen til ny hytte går av den grunn meget sent. Kanskje Universitetsledelsen kan oppta en dialog med Feriestiftelsens styre om fremtidsplanene, slik at færre leiesøkere må avvises hvert år. Disponeringen av UiOs fondsmidler, nedskriving av stiftelsens lån og økt tilskudd fra Velferdsutvalget vil være elementer i en plan som kan bidra til å løse Feriestiftelsens kapasitetsproblem og "drøm", nemlig en hytte på fjellet!

Trond Harr
formann i Feriestiftelsen for universitetsansatte i Oslo

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 08 1998
Publisert 28. mai 1998 08:05 - Sist endra 1. sep. 2014 13:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere