UiO på sparebluss

Innhold Neste Uniforum nr. 02 1998

  • Sterk reduksjon i antall nytilsettinger
  • Undervisningstilbud kuttes
  • Innkjøp av bøker og utstyr reduseres
  • Det kan bli verre neste år

AV MARIANNE TØNNESSEN

FÆRRE FORSKERE: Stadig flere vitenskapelige stillinger blir stående ubesatte ved UiO. (Foto: Ståle Skogstad)

Stortingets kutt i bevilgningene til UiO har rammet både forskningen og undervisningen ved universitetet.

FÆRRE FORSKERE

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) har stoppet tilsettinger i vitenskapelige stillinger som allerede har vært utlyst, og ved Det juridiske fakultet er det bare vedtatt å lyse ut én vitenskapelig stilling i år. Denne finansieres ved at vit.ass.-stillinger blir dratt inn. Det kan også bli en sterk reduksjon i antall nytilsettinger ved de andre fakultetene, noe som betyr at stillingene ikke lyses ut dersom de blir ledige. Dette vil særlig gå ut over stipendiatstillingene, siden de blir ledige oftere enn faste stillinger.

Ved Det medisinske fakultet er det særlig forskningen som får lide ved at instituttene vil fortsette sin tidligere praksis med å holde stillinger ubesatte, redusere driftsmidler og i enda større grad bli avhengig av eksterne finansieringskilder.

REDUSERT UNDERVISNING

Kuttene har også gått ut over store deler av utdanningen ved UiO, og det er fare for at undervisningen reduseres ytterligere i høstsemesteret.

En del fag er allerede lagt ned eller utsatt. Det gjelder for eksempel museumskunnskap, hovedfag i norsk som andrespråk, ti ex.phil.-kurs og mindre fagområder innen praktisk-pedagogisk utdanning som rettslære, russisk og filosofi.

Andre utdanningstilbud reduseres. På musikk grunnfag blir det tatt opp bare 48 studenter, vanligvis tas det opp 60. Studentene i medievitenskap får ikke journalistikkpraksis, antall studieretninger i spesialpedagogikk er redusert fra sju til fem, og i en rekke fagområder innen praktisk-pedagogisk utdanning vil det heretter bare bli ett opptak årlig. Det blir også begrenset opptak til spesialistutdanningene i odontologi.

FÆRRE TIME- OG HJELPELÆRERE

Flere fakulteter har skåret ned på time- og hjelpelærerbudsjettet. Det er først og fremst gruppeundervisningen som blir redusert. Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) går dette særlig utover undervisningen i de store begynneremnene i matematikk, informatikk og biologi. Laboratorieundervisningen og ekskursjoner vil også bli rammet. I engelsk underviser de fast ansatte én time mer per uke, og prøver å kompensere dette med å redusere eksamensbelastningen.

Støtten til mange studentreiser og ekskursjoner faller også bort, og ved Det teologiske fakultet spares det inn på tiltak for studieforbedring og rekruttering.

Ved SV blir ikke undervisningsvirksomheten berørt i første omgang. Men det kan bli aktuelt å redusere noen av undervisningstilbudene i høstsemesteret.

MINDRE TIL DRIFT OG BØKER

Ved Det odontologiske fakultet kuttes driftsutgiftene med hele 16 prosent. Og instituttene ved Det historisk-filosofiske fakultet har ikke penger til å fornye utstyr eller inventar. Det er også kuttet kraftig ned på bokbudsjettene, både ved instituttene og Universitetsbiblioteket.

Ved UB i Drammensveien er det både tilsettingsstopp og stopp i innkjøp av utstyr. For første gang siden 1993 er det også kutt i UBs innkjøpskonto for bøker. Samtidig reduseres instituttenes midler til bøker.

Det nye Universitetsbiblioteket som bygges på Blindern, er skjermet for kutt i år.

OGSÅ ADMINISTRATIVE KUTT

På den administrative siden blir det også kuttet. Det teologiske fakultet vil redusere den faste bemanningen i administrasjonen fra åtte til sju stillinger i løpet av året, og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vil gå gjennom sine administrative funksjoner for å se om det ligger muligheter for ytterligere innsparinger i tillegg til dem som følger av Effektiviseringsprosjektet.

Som et ledd i oppfyllingen av Effektiviseringsprosjektet er det laget et opplegg for innsparinger i administrasjonen ved alle fakulteter og i sentraladministrasjonen. Det skal nå drøftes med fagforeningene og deretter behandles i Kollegiet.

BLIR VERRE

Det er stor fare for at situasjonen vil bli enda verre til neste år. Stortinget vedtok i fjor høst å kutte 918 studieplasser ved UiO. Det tilsvarer om lag 55 millioner kroner. Siden opptaket av studenter foregår om høsten, er UiOs budsjett for 1998 kuttet med halvparten av dette beløpet, mens det er ventet at resten av kuttet kommer på 1999-budsjettet.

I tillegg kan det hende at Stortinget vil kutte enda flere studieplasser fra 1999. Dette vil i så fall føre til at kuttet i 1999 blir enda større enn helårsvirkningen av kuttet i studieplasser i 1998.

I år har fakultetene til sammen overført om lag 30 millioner kroner fra i fjor, og disse pengene kan brukes til å dempe effektene av kuttet. Det er lite trolig at UiO har en tilsvarende sum til overs ved slutten av 1998.


Innhold Neste Uniforum nr. 02 1998
Publisert 12. feb. 1998 08:56 - Sist endra 1. sep. 2014 13:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere