Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1997

Fire kollegiekomiteer

Fem av de seks komiteene under Kollegiet har vært truet med nedlegging etter at Effektiviseringsprosjektet ble satt i gang. Nå har Kollegiet vedtatt at det i framtiden skal være fire komiteer igjen: En forskningskomité, en studie-og internasjonaliseringskomité, et råd for funksjonshemmede studenter og et biblioteksutvalg. IT-faglig råd skal nedlegges og erstattes med et styre for USIT.

Det som i dag er Studie- og utdanningskomiteen og Internasjonalt utvalg, skal altså slås sammen til en komité for studiekvalitet, internasjonalisering og profilering av universitetets studietilbud. Den nåværende komité for forskning og forskerutdanning skal omorganiseres til en komité for forskningspolitikk og kvalitetssikring av forskerutdanningen. Og Rådet for funksjonshemmede studenter omorganiseres til et noe mindre råd.

Denne komitéstrukturen skal evalueres om tre år, ifølge den foreløpige protokollen fra Kollegiet.

Samarbeid med SINTEF

Universitetet har inngått en rammeavtale med SINTEF (Stiftelsen for industriell og teknisk forskning). Meningen med dette samarbeidet er at det skal gi universitetet bedre kontakt med næringslivet og resten av samfunnslivet, og at SINTEF skal få bedre kontakt med grunnleggende forskning. UiO og SINTEF skal gå sammen om investeringer for å skaffe vitenskapelig utstyr og arealer som de ikke har råd til hver for seg.

Det er særlig miljøer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som kan dra nytte av samarbeidet, som er en frivillig sak for gruppene og personene det gjelder.

- Denne avtalen sikrer at samarbeidet mellom UiO og SINTEF foregår innenfor klare rammer, sier førstekonsulent Yngve Sjøgreen Foss, som har vært saksbehandler i denne saken.

Avtalen ble nylig godkjent av KUF, og den gjelder i inntil tre år. Deretter skal samarbeidet evalueres.

Institutt for innovasjon?

En ny enhet innen fagområdet innovasjon og vekselvirkninger mellom kultur og samfunn kan være på trappene. Kollegiet ønsker nemlig å utrede om universitetet bør etablere en slik enhet. Tanken er at UiO kan bli et nasjonalt senter for den brede satsingen som det legges opp til på dette feltet, blant annet fra Norges forskningsråd. Innovasjonsstudier representerer en tverrfaglig tilnærming til hvordan innovasjoner oppstår og spres i bedrifter, organisasjoner og samfunnet generelt.

Enheten kan bli en samling av de miljøene ved UiO som er knyttet til studier av innovasjon og teknologi - samfunn, med utgangspunkt i ESST (Education in Society, Science and Technology) ved SV-fakultetet. Aktuelle samarbeidspartnere er det nåværende Senter for teknologi og menneskelige verdier (TMV), som skal evalueres i nærmeste framtid, og innsatsområdet Kommunikasjon - teknologi og kultur (KTK).

Kollegierepresentantene var uenige i denne saken. Tre av medlemmene, Magnus Rindal, Marit Melhuus og Anne Helene Tveit Molaug, ønsket å utsette saken til evalueringen av TMVsenteret er klar. Det viser den foreløpige protokollen fra Kollegiet.

KUF velsigner nytt førstesemesterstudium

I et brev til landets universiteter og høgskoler godkjenner Kirke-, utdannings og forskningsdepartementet ordningen med et påbyggingskurs på fem vekttall i tillegg til examen philosophicum, også på fem vekttall, det første studiesemesteret. Departementet delegerer til universitetene å opprette slike påbyggingsstudier og fastsette om disse skal være et obligatorisk krav. Det samme gjelder for hvilke grader dette skal gjelde. Det vil fremdeles ikke være noe krav om examen philosophicum på høgskolene.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1997
Publisert 28. okt. 1997 22:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere