Kollegiet og økonomien

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1997

Kuttene i statsbudsjettet vil trolig sluke mesteparten av en eventuell reduksjon på 3%, skriver rektor Lucy Smith og prorektor Knut Fægri.

Kollegiets budsjettvedtak fra augustmøtet var: "Alle budsjetterende enheter skal i sin videre planlegging legge til grunn en kostnadsreduksjon på 3% i 1998", begrunnet med udekkede innflyttingsutgifter, reduserte bevilgninger på grunn av nedgang i studenttall, og styrking av kollegiets økonomiske virkemidler. Siden siste innlegg fra Kanestrøm og Natvig, har vi fått et statsbudsjett som ikke akkurat fremstår som universitetsvennlig. Kuttene i statsbudsjettet vil trolig sluke mesteparten av en eventuell reduksjon på 3%, og muligheten for nysatsinger kan bli minimal. Med fare for å trekke ut en debatt som kanskje nå er blitt dobbelt akademisk, vil vi likevel komme med noen få kommentarer.

1. Vedtaket ble fattet på et meget forberedende tidspunkt, og fordelingen mellom de tre formålene som lå bak vedtaket, var da helt uviss. Det endelige budsjett, inklusive endelige rammer til fakultetene, vedtas som kjent i desember.

2. Statsbudsjettet reduserer antall studieplasser ved UiO med over 900. Dessverre slo våre bange anelser til på dette punktet og i større grad enn fryktet.

3. Gevinst fra effektiviseringsprosjektet for 1998 er vanskelig å kvantifisere, men vil bli regnet inn i budsjettforslaget, inklusive besparelser i sentraladministrasjonen. Prosjektet handler først og fremst om ressursoverføring, og de strukturelle endringene som skal til, må nødvendigvis ta tid.

4. Arealsituasjonen er i dag totalt sett vårt største problem. Bruk av midler til spesielle arealformål (f. eks. multimediesatsing), vil ha ringvirkninger ved at det frigjøres areal andre steder, noe som i neste omgang bidrar til å lette litt på det totale presset.

5. En rekke av kollegiets medlemmer har tidligere hatt verv i styre for grunnenhet og fakultet. Vi er derfor klar over følgene av reduserte bevilgninger for grunnenhetene, og dette var et viktig moment i debatten forut for augustvedtaket.

6. Kollegiet har et overordnet, tverrfaglig ansvar. Deler av dette ansvaret kan vi ikke oppfylle uten økonomiske virkemidler. Et levende og offensivt universitet må ha muligheten for å ta opp nye fag og satsinger. I en avisdebatt som denne vil vi neppe kunne bli enige med Kanestrøm og Natvig om grensene for dette ansvaret og hvor mye penger som trengs for å oppfylle det.

7. Vi merker med interesse forslag fra flere hold om å legge ned "mote- og luksuspreget satsinger", Kanestrøm og Natvig har også brukt karakteristikken "kjekt å ha". For andre miljøer dreier dette seg faktisk om viktige og nødvendige tiltak, foreslått av fagmiljøene.

Lucy Smith, rektor

Knut Fægri, prorektor


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1997
Publisert 28. okt. 1997 22:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere