Om å rette baker for smed

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1997

Nils Roll-Hansen retter baker for smed, skriver stud.philol. Anne Helene Tveit Molaug.

I siste nummer av Uniforum kom Nils Roll-Hansen, da dekankandidat på HF, med et par oppsiktsvekkende påstander, gjengitt under tittelen "Studentar har for stor makt!"

Studentene har 2-3 representanter av 10-15 totalt i styrenes arbeidsutvalg, som er de organene som avgjør ansettelser. Studenter som gruppe har derfor ikke noen formell makt i disse organene. Det er vitenskapelig ansatte som har flertall i styret. Studentenes eventuelle påvirkningskraft ligger i at de møter godt forberedt og argumenterer godt. Det har alle representanter lik mulighet til å gjøre, og ingen, slett ikke en kommende dekan, burde ha problemer med at studentene gjør det.

Det bør absolutt debatteres ved UiO hvem som bør avgjøre ansettelser og doktorstipendtildelinger og på hvilket grunnlag, men debatten bør føres på et annet nivå enn det Roll-Hansen legger opp til. Hans vektlegging av det faglige grunnlaget for å avgjøre ansettelser og stipendutdelinger kan ikke bare utelukke studentene, men bør gjelde alle som ikke har faglig forutsetninger i hver enkelt sak, - og dermed hele styret.

Slik det er nå, har man en faglig komité som foretar den faglige (forskningsmessige) bedømmelse, og skriver en innstilling som skal gi styret faglig grunnlag å fatte sin beslutning på. Deretter behandler styret saken. I styrets behandling har likestillingshensyn og pedagogiske kvalifikasjoner tradisjonelt vært vektlagt, i tillegg til innstillingen. Man kan selvfølgelig være uenig i denne saksgangen. Man kan strides om hvilket grunnlag man bør ha for ikke å ansette den som er innstilt som nummer en. Man kan være uenig i vektleggingen av de forskningsmessige kvalifikasjoner på bekostning av pedagogiske kvalifikasjoner og personlige egenskaper, og man kan faktisk noen ganger være i tvil om den faglige komités absolutte uhildethet når det gjelder å plassere egne studenter foran andre. Man kan også hevde, slik Roll-Hansen kommer nær til å gjøre, at det er den faglige komité som bør foreta avgjørelsen. Uansett er ikke dette problemer som bare berører studentenes rolle, men snarere forholdet mellom den faglige komiteen og de kollegiale organene i sin helhet.

Roll-Hansen retter derfor baker for smed når han sier at studentene ikke burde være med på slike avgjørelser fordi de ikke har faglig grunnlag for å ta dem. INGEN av dem som sitter i de kollegiale organer, har faglige forutsetninger for å avgjøre hvem som er best faglig egnet til stillingen. Kvaliteten på deres avgjørelser bygger på hvor gode saksfremlegg de får, hvor godt de har lest disse fremleggene og hvilken vekt de gir til andre hensyn. Det ligger ikke noen automatikk i at studentene og ansatte er uenige. Forhåpentligvis har de alle som utgangspunkt ønsket om å være med på å skape et bedre fakultet og et bedre universitet, både for de ansatte og studentene. Kanskje er man uenige om hva som er et bedre universitet og hvordan man kommer dit. Da må man diskutere disse reelle motsetningene - og jeg tviler på at linjene i denne uenigheten strengt følger stillingsbetegnelsene. Roll-Hansen bør dra lærdom av sisteside-artikkelen i samme nummer av Uniforum og gå "Fra skepsis til samarbeid". Det burde bringe oss alle lenger.

Anne Helene Tveit Molaug

Stud.philol. og kollegierepresentant


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1997
Publisert 3. okt. 1997 11:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere