Skal stimulere til internasjonal satsing


Nytt utvalg:

­ Enkeltpersoner og noen fagmiljøer har vært flinke til å orientere seg internasjonalt, men universitetet som helhet har interesse av å skjerpe seg ­ særlig i forhold til de europeiske programmene.

AV GRO LIEN GARBO

Det sier prorektor Arild Underdal, som er leder for det nyopprettede «Internasjonalt utvalg» ved universitetet.
Utvalget består, ved siden av Underdal, av sju faste medlemmer, hvorav fem vitenskapelig ansatte og to studenter. Administrativt sorterer utvalget under Internasjonal avdeling, som også skal kanalisere henvendelser til utvalget. Underdal regner med at man vil avholde tre til fire møter hvert semester.

FORDELING OG INITIERING

­ Vår overordnede målsetting er å stimulere fagmiljøene til internasjonalt samarbeid ­ blant annet ved å fordele en del midler. Vi skal trekke opp de store linjene, gi råd og støtte ­ og i noen tilfeller kritikk, sier Underdal.

Utvalget vil konsentrere seg om tre typer oppgaver: Forvaltning og ressursfordeling, rådgivning og initiering og koordinering. Underdal ønsker blant annet å utrede mulighetene for å få til en samfinansiering av universitetets internasjonale tiltak med private stiftelser og organisasjoner.

­ Vi bør også se på hvordan vi praktisk tilrettelegger forholdene for gjestestudenter og -forskere, hvilke utfordringer en ny arbeidsdeling med Norges forskningsråd kan by på og hvor aktivt universitetet skal være med hensyn til å rekruttere utenlandske studenter og forskere, sier Underdal.

Internasjonalt utvalg har allerede fordelt vel to og en halv million kroner. 440 000 kroner går til EU-posisjoneringstilskudd ­ hoveddelen til Det matematisk-naturvitenskapelige og Det medisinske fakultet. 1 020 000 kroner går til Øst-Europa-tiltak ­ den største potten til studentstipend. 800 000 kroner vil hovedsakelig gå til avtaler og gjesteforskere kanalisert via Internasjonal avdeling, mens 330 000 kroner er satt av til senere disposisjon ­ hovedsakelig til Senter for medisinske studier i Moskva.

EU-SATSING

Underdal synes det er spesielt viktig at Internasjonalt utvalg jobber for å få fagmiljøene til å hente ut EU-midler i år. ­ Det nye rammeprogrammet starter nå ­ derfor er det så viktig å satse når premissene legges. I løpet av et par år bør universitetet ha doblet tilgangen til EU-midler i forhold til i 1993-94, mener han.

Ved siden av realfag og medisin tror Underdal at særlig Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan ha mer å hente.

Dreining mot Øst-Asia

Satsingen på Øst-Europa-samarbeidet vil, ifølge Underdal, fortsette over noen år, for så gradvis å trappes ned, mens Afrika-samarbeidet vil få et nytt viktig innslag, via Sør-Afrika.

I framtiden ser Underdal imidlertid for seg at samarbeidet med institusjoner i Øst-Asia kan bli den store utfordringen.

­ Øst-Asia er en region med mange mennesker og økonomisk og politisk tyngde, understreker han, og viser til at universitetet allerede har intensjonsavtaler med institusjoner i Shanghai, Tokyo og Singapore.

Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg består ­ foruten leder, prorektor Arild Underdal ­ av professor ved Klassisk og romansk institutt, Karin Holter, professor ved Institutt for statsvitenskap, Øyvind Østerud, professor ved Det teologiske fakultet, Halvor Moxnes, professor ved Institutt for offentlig rett, Eivind Smith og professor ved Matematisk institutt, Ragni Piene. Studentrepresentanter er Line Torvik og Bjørn Magnus Bjørnstad.

EU-nettverk

Internasjonal avdeling har fått etablert et EU-nettverk ved universitetet. Faste personer fra de forskjellige fakulteter skal være kontaktpersoner og ha felles møter for å holde seg spesielt oppdatert om mulighetene innenfor EU.
Kontaktpersonene er: Konsulent Hanne Sølna for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, avdelingsleder Svein-Erik Grøndahl for Det samfunnsvitenskapelige fakultet, avdelingsleder Anne Birgitte Rønning for Det historisk-filosofiske fakultet, førstekonsulent Olav-Andreas Marschall for Det medisinske fakultet, avdelingsleder Kirsten Mulligan for Det odontologiske fakultet og direktør Turid Wiig Ore for Institutt for spesialpedagogikk.
Publisert 24. jan. 1996 21:08 - Sist endra 1. sep. 2014 12:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere