Universitetet i Oslo får en ny innovasjonsenhet

Inven2, innovasjonskontoret til UiO og Helse Sør-Øst, har bidratt til registrering av hundrevis av lisenser og patenter og til etablering av et stort antall selskaper. Det nye Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi er et lavterskeltilbud som skal bidra til at enda flere ideer når anvendelsesstadiet.

Bygging av Livsvitenskapsbygget

TVERRFAKULTÆR SATSING: Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi» er UiOs første tverrfakultære organisatoriske enhet. Senteret får midlertidige lokaler i Forskningsparken, men skal flytte inn i Livsvitenskapsbygningen når den står ferdig. Bildet viser byggetomta i Gaustadbekkdalen.

Foto: Ola Gamst Sæther

Det medisinske fakultet  og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vedtok i desember å etablere en felles innovasjonsenhet med navnet Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi. På engelsk skal enheten hete Life Science Growth House (LSGH)

Hilde Nebb, visedekan for innovasjon og internasjonalisering på MED har ledet arbeidet med etableringen.

Hun beskriver innovasjonsenheten som et resultat av et godt samarbeid mellom ledelsen ved de to fakultetene, UiO-ledelsen og UiO: Livsvitenskap. Spesielt trekker hun fram samarbeidet med administrativ leder for UiO: Livsvitenskap Morten Egeberg.

Skal ha en annen funksjon enn Inven2

– Universitetet i Oslo har allerede innovasjonsenheten Inven2 sammen med Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst. Hvorfor trenger universitetet enda en innovasjonsenhet?

– Inven2 som er UiOs Technology Transfer Office (TTO), spiller en viktig rolle når det gjelder å bistå forskere med kommersialisering av gode ideer og når det gjelder å ivareta universitetets og forskernes rettigheter til forskningsresultater. Inven2 har imidlertid i mindre grad lykkes i å ta en rolle som idéstimulator, kommenterer Nebb.

– Inven2 sender tilbake mange ideer som ikke er modne nok for kommersialisering. Det vi har manglet, er et apparat for å hjelpe forskerne i tidlig fase til å videreutvikle og modne disse ideene før de sendes til vurdering hos Inven2. Vi tror at vi med Veksthuset vil lykkes bedre med  å stimulere fram enda flere gode ideer og få se flere kommersialiseringer fra forskningen ved Universitetet i Oslo, utdyper hun.

– Dette støttes også av Inven2, legger hun til og understreker at fakultetene fortsatt vil ha et tett samarbeid med Inven2 om markedsføring og kommersialisering.

– Men vi vil jobbe bredere og komme inn på et tidligere stadium i innovasjonsprosessen. Med riktige virkemidler og i samspill med innovasjonsøkosystemet rundt oss håper vi å fremme en sterkere innovasjonskultur ved UiO, presiserer hun.

VIL SKAPE EN INNOVASJONSKULTUR: – Den største utfordringen blir å få til en kulturendring, tror Hilde Nebb, visedekan for innovasjon og internasjonalisering på Det medisinske fakultet og midlertidig leder for Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi. (Arkivfoto: Øystein Horgmo)

En åpen dør 

Visedekanen beskriver den nye enheten som et lavterskeltilbud for forskere og studenter ikke bare fra Det medisinske og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Enheten skal også ha en åpen dør for studenter og forskere ved de andre fakultetene.

– Vi vil favne bredt i livsvitenskapens tverrfakultære og tverrfaglige ånd, erklærer hun..  

Grovt sett anslår hun at Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi vil dekke rundt 75 – 85 prosent av behovet for idéstimuleringsarbeid ved UiO.

– Etablering av en enhet for innovasjon- samfunns- og næringslivskontakt har hele tiden vært en del av planene for den nye livsvitenskapsbygningen.  Vi har siden våren 2020 sett på hvordan vi skal få dette til. Vi har sett på hvilke funksjoner en slik enhet bør ha og hvordan den kan organiseres. Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi er løsningen vi har kommet fram til, slår hun fast. 

En ny organisasjonsform

Måten enheten er organisert på, er ifølge Nebb noe helt nytt i UiO-sammenheng.

Hun beskriver Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi som en tverrfakultær organisatorisk satsing med Det medisinske og Det naturvitenskapelige fakultet som likeverdige partnere.

Enhetens øverste organer er fakultetsstyrene og dekanene ved fakultetene. Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi skal i tillegg ha et rådgivende organ og en leder med professorkompetanse som vil få tittelen Innovasjonsdirektør.

Hilde Nebb forteller at stillingen som leder, er blitt utlyst med søknadsfrist 9. januar.

Innovasjonsdirektøren skal rapportere til dekanen ved Det medisinske fakultet, mens rådet skal ledes av dekanen på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Rådet skal i tillegg bestå av viserektor for innovasjon ved UiO samt dekanen ved Det medisinske fakultet og de to fakultetsdirektørene.

Senteret skal i utgangspunktet ha ni ansatte hvorav fem skal arbeide som innovasjonsrådgivere, og det skal finansieres av de to fakultetene med tilskudd fra UiO sentralt. Noen midler vil også bli omdisponert fra Inven2.

– UiO har fra 2021 besluttet å selv overta ansvaret for idéstimulering og bygging av innovasjonskultur og skal ikke lenger kjøpe tjenester knyttet til dette fra Inven2, kan Nebb fortelle.

Et veksthus for innovasjon

– Dette skal være en innovasjonsenhet for livsvitenskap, helse og teknoloi. Hvorfor er ikke Det odontologiske fakultet og Oslo universitetssykehus blant medeierne?

Vi har et tett samarbeid med både forskerne og ledelsen ved Det odontologiske fakultet. Det samme gjelder Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus. De er velkommen til å benytte Veksthusets åpne dør og tilbudet vi yter, svarer Nebb på dette spørsmålet.

Vi vil også ha et tett samarbeid med Oslo Science City, UiO: livsvitenskap og universitetsledelsen, presiserer hun.

– Dere har valgt å kalle enheten et veksthus. Frykter du at dette kan bli tatt ille opp blant UiO-ansatte som kjemper for et annet veksthus?

Spørsmålet gjelder kampen som i mange år er blitt ført, for å få et nytt utstillingsveksthus i tilknytning til Botanisk hage på Tøyen.

– Jeg håper ikke det, svarer Nebb, og viser til at det har vært mange navn oppe til diskusjon.

– Navn er ikke trivielt. Vi ønsker å hete Life Science Growth House på engelsk, og da klinger Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi godt på norsk. Dette støttes av UiO-ledelsen, presiserer hun.  

Innovasjon som en del av formidlingsansvaret

Den nye enheten skal ha tre strategiske målsettinger. Disse er ifølge Nebb å øke innovasjonskapasiteten innenfor livsvitenskap, helse og teknologi, å bidra til å generere flere idéer og å legge til rette for innovativ kultur og tenkning.

– I arbeidet med å øke innovasjonskapasiteten er det viktig at vi får til et godt samspill mellom aktørene både internt på UiO og mellom interne og eksterne aktører, understreker hun.

– Samarbeidet mellom de to fakultetene fungerer godt, men det er viktig at vi også lykkes i å øke kompetansen og få gode rutiner rundt arbeidet med innovasjon ute på instituttene. Å bidra til at kunnskap kommer til nytte i samfunnet er en del av formidlingsoppdraget vårt, påpeker hun.

En av faktorene Nebb trekker fram i arbeidet med å utvikle gode ideer, er finansiering.

Ved behov vil den nye innovasjonsenheten kunne bistå i arbeidet med å utforme søknader om ekstern finansiering slik at samfunnsnytten og mulighetene for kommersialisering blir tydeliggjort. 

– Her kan vi hjelpe forskerne til å lykkes med å hente midler til sin innovative forskning. De skal ikke stå alene, erklærer Nebb.

Innovasjon ved UiO 

Universitetsstyret vedtok i november 2003 å opprette Birkeland innovasjon som UiOs 'Technology Transfer Office' (TTO).  Birkeland innovasjon ble i 2004 etablert som et aksjeselskap eid av UiO. Selskapet skulle ifølge retningslinjene stimulere til innovasjon og kommersialisering av forskningsrettigheter, ivareta UiOs rettigheter til forskningsresultater og bidra til teknologioverføring til samfunn og næringsliv.

I 2010 slo Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst sammen sine innovasjonsenheter Birkeland Innovasjon og Medinnova. 

Det nye selskapet fikk navnet Inven2. Inven2 skal ifølge sitt mandat kommersialisere forskningsresultatene til de ansatte ved Universitetet i Oslo og de ni helseforetakene i Helse Sør-Øst, samt ivareta avtalemessige og økonomiske forhold i kliniske studier og i samarbeid mellom forskere og industri. 

Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi ble etablert i desember 2021 som en tverrfakultær satsing mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet. Enheten har som oppgave å stimulere og legge til rette for økt innovasjonsaktivitet. Målsettingen er at flere ideer skal nå et anvendelsesstadium.

Inven2s rolle som TTO vil i hovedsak forbli uendret.

Vil skape kultur for innovasjon

Den største utfordringen tror Nebb imidlertid blir å legge til rette for innovativ kultur og tenkning.

– Jeg håper at våre forskere vil se at de kan komme til oss for å diskutere ideer og få hjelp til å videreutvikle dem, men det er viktig at vi er litt tålmodige. Det tar tid å endre kultur, sier hun. 

Arbeidet for å skape en mer innovativ kultur er allerede i gang. Nebb trekker fram Helseinnovatørskolen som ble etablert i 2017, og hvor hun selv har det faglige ansvaret.

– Helseinnovatørskolen holder kurs om hvordan forskning og ideer kan anvendes og om hvordan forskerrollen og rollen som innovatør kan kombineres. Dette er åpne tilbud for dem som har interesse for dette. Det er ikke slik at alle må tenke kommersialisering, understreker hun.

– Vi ønsker også å utvide vårt samarbeid med interne aktører som studentorganisasjonen Insj UiO som er et tilbud til studenter som er interessert i entreprenørskap, og med eksterne aktører i innovasjonsøkosystemet rundt oss.

Å skape møteplasser vil ifølge Nebb være en viktig oppgave for veksthuset.

– Vi skal bruke de møteplassene som allerede eksisterer, og vi vil skape nye, sier hun.

Å trekke inn personer med kunnskap om og erfaring fra arbeid med kommersialisering både fra UiO, offentlig sektor og næringslivet som mentorer, er en av tingene hun ønsker å få til i den nye innovasjonsenheten. 

– Vi har mange planer som er i startgropa, men i løpet av det neste halvåret vil mye være på plass, forsikrer hun.

 

 

Emneord: Innovasjon Av Grethe Tidemann
Publisert 13. jan. 2022 05:00 - Sist endra 13. jan. 2022 11:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere