Rehabiliteringa av toppetasjane i Eilert Sundts hus kan starta i 2020

Den naudsynte rehabiliteringa av 5.-12. etasje i Eilert Sundts hus kan starta i år. Føresetnadene  er at prosjektet får støtte frå Kunnskapsdepartementet og at universitetsstyret gir klarsignal.

Bygningen Eilert Sundt hus sett utanfrå i sollys

EILERT SUNDTS TUR: No kan det truleg bli Eilert Sundts tur til å bli rehabilitert.  Universitetsdirektøren ber universitetsstyret vedta eit forslag til spleiselag som kan gi 160 millionar kroner til naudsynt vedklikehald av den bygningen. Til saman vil arbeidet truleg koma på 180 millionar. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Dei siste åra har den endelege rehabiliteringa av Eilert Sundts hus blitt sett på vent fordi det heile tida kom nye vedlikehaldsprosjekt som det hasta endå meir med å få sett i gang.  Først kom renoveringa av Kristian Ottosens hus på Blindern og deretter var det naudsynt med eit hastevedlikehald av Historisk museum i sentrum.

I år ser det endeleg ut til at dei øvste sju etasjane i Eilert Sundts hus står for tur til å bli rehabiliterte for ein samla kostnad på 160 millionar kroner.  Om me tar med innkjøp av møblar og inventar, vil dei samla utgiftene koma på 180 millionar kroner,  viser eit oversyn frå Eigedomsavdelinga.

Håpar på spleiselag

Saka kjem opp til handsaming i universitetsstyret tysdag 10. mars. Universitetsdirektøren ber universitetsstyret vedta oppstart av rehabilitering av 5-12 . etasje i Eilert Sundts hus. Vilkåret  er at  Kunnskapsdepartementet bidrar med pengar til finansieringa.  Derfor ber universitetsdirektør Arne Benjaminsen  universitetsstyret om å slutta seg til at  UiO søkjer KD om tilskot til prosjektet  frå den øyremerkte posten til vedlikehald av bygg.  Den posten er på 161 millionar kroner. Om dette går i boks, vil UiO sjølv kunna forskottera prosjektet med 65 millionar kroner frå 2021-budsjettet.  

Planen er at Det samfunnsvitskaplege fakultetet også skal bidra til finansieringa saman med Universitetet i Oslo sentralt og Kunnskapsdepartementet.  Fristen for å søkja om pengar frå Kunnskapsdepartementet er 31.mars. Derfor må styret vedta forslaget på møtet 10. mars.

115 millionar kroner frå UiO-budsjettet

I fjor fekk UiO eit tilskot på 30 millionar kroner frå den øyremerkte posten til vedlikehald av bygg.  Dei pengane gjekk til vedlikehaldet av  Svein  Rosselands hus på Blindern. Det er bygningen som husar Institutt for teoretisk  astrofysikk.  

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen reknar med at universitetsstyret må finansiera 115 millionar av dei 180 millionar kronene den totale renoveringa av Eilert Sundts hus vil kosta. Resten av pengane skal koma frå Kunnskapsdepartementet og bidraget frå Det samfunnsvitskaplege fakultetet.

I saksdokumenta går det fram at når Eilert Sundts hus er ferdig renovert, vil alle bygningane på Øvre Blndern vera ferdig renoverte.  Når det er gjort, kjem turen til bygningane på Nedre Blindern.  Det endelege vedtaket i  denne saka skal gjerast i samband med handsaminga av budsjettet for 2021 i juni.

Skal ha standardar for karrierestøtte

På sakslista til universitetsstyret står også eit forslag om å vedta UiOs standardar  for  karrierestøtte til forskarar i tidleg karrierefase.

Møtet startar med ei orientering frå Riksrevisjonen om moglege  funn i  revisjonen av Universitetet i Oslo. Det skjer bak stengde dører.  For opne dører skall styret  handsama årsrapporten  for UiO for 2019  og versemdsrapporten for UiO for tredje tertial 2019. Dessutan skal styret gå gjennom årsrapporten for 2019 frå Internrevisjonen.  Som orienteringssaker får styret på sitt bord årsrapporten frå  “Felles redelighetsutvalg”  frå 2018 og frå Forskingsetisk  utval  frå 2019.

Møtet startar tysdag 10. mars klokka 10.00 og skal etter planen vera  avslutta klokka  16.00.  Tradisjonen tru går møtet føre seg i Professorboligen i sentrum.

Dette er heile saklista:

Møte nr. 2/2020 i universitetsstyret

Tid og sted: 10. mars 2020 10:00–16:00, Professorboligen, Karl Johansgate 47

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


Orienteringssaker


O-SAK 1 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen

Ved Raj Esther Thomas fra Riksrevisjonen


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 2 Forskningsetikk ved UiO

Presentasjon ved Knut W. Ruyter og Bjørn Ramberg


Ordinære saker


V-SAK 2 Årsrapport 2019 inkl. avlagt årsregnskap 2019

Saksnr.

Forslag til vedtak:

  1. UiOs Årsrapport for 2019, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
  2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Saksdokumenter:


V-SAK 3 Virksomhetsrapport 3. tertial 2019 for Universitetet i Oslo

Saksnr. 2019/10815

Forslag til vedtak:

  1. Styret tar virksomhetsrapporten for 3. tertial 2019 til etterretning.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Årsrapport 2019 - Enhet for internrevisjon

Saksnr.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen følge opp de foreslåtte tiltakene og rapportere tilbake til styret.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Oppfølging av Karrierepolitisk tiltaksplan: Standarder for karrierestøttende tiltak

Saksnr.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar  Standarder for UiOs karrierestøtte til forskere i tidlig karrierefase

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Rehabilitering av Eilert Sundts hus

Saksnr. 2019/12930

  1. Universitetsstyret vedtar, med forbehold om finansiering fra KD, oppstart av rehabiliteringen av 5.-12. etg. i Eilert Sundts hus.
  2. Universitetsstyret vedtar en forskuttering av inntil 65 mill. kroner av fordeling for 2021.
  3. Universitetsstyret slutter seg til at UiO søker om tilskudd til prosjekt for å oppgradere de resterende etasjene i Eilert Sundts hus med en totalkostnad på 160 mill. kroner.
  4. Endelig vedtak fattes i forbindelse med behandlingen av fordelingen for 2021 den 23. juni 2020.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3 Årsrapport for Felles redelighetsutvalg 2018

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Årsrapport for Forskningsetisk utvalg 2019

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Status bygg- og eiendomssaker

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 7 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 8 Eventuelt


Ordinære saker


V-SAK 7 Godkjenning av protokoll for inneværende møte


 

 

 

 

 

 

 

Emneord: Universitetspolitikk, Bygninger, byggeprosjekter Av Martin Toft
Publisert 9. mars 2020 04:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere