Tidligere professor utestengt fra studier på UiO etter skikkethetsvurdering. Nå går han til sak

En student ved UiO, som tidligere har hatt professorstilling og selv drevet undervisning, har blitt erklært uskikket for profesjonen han studerer. Nå møter han Kunnskapsdepartementet i retten for å få vedtaket erklært ugyldig.

BLIR RETTSSAK: En UiO-student går rettens vei for å få tilbake retten til å fortsette profesjonsstudiet. Saken kommer opp for Oslo tingrett i neste uke.

En student ved et av UiOs profesjonsstudier har saksøkt Kunnskapsdepartementet over et vedtak i Felles klagenemnd fra april 2017, og får saken sin opp for Oslo tingrett senere denne måneden. Det går fram av rettsdokumenter Uniforum har tilgang til.

Den mannlige studenten krever vedtaket erklært ugyldig, samt erstatning for tapt inntekt og oppreisning som totalt er beregnet til rundt to millioner kroner. Mannen krever også en såkalt midlertidig forføyning som gir anledning til å fortsette studiene i påvente av en rettskraftig dom.

Vedtaket i Felles klagenemnd opprettholdt vedtaket fra skikkethetsnemnda ved UiO om at mannen er å anse som uskikket for profesjonen han studerer til, og dermed kan utestenges fra studiet i tre år.

Mannen har tidligere hatt en professorstilling ved en norsk undervisningsinstitusjon. 

Skikkethetsvurdering av studenter

* Fem fakulteter ved UiO har studier som er omfattet av forskriften om skikkethetsvurdering: MED, OD, MN, SV og UV. Blant dem studiene medisin, farmasi, tannlege, psykologi og praktisk-pedagogisk utdanning.
* En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.
* Skikkethetsvurdering er regulert av lov om universiteter og høyskoler § 4-10, lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker og forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
* Institusjonsansvarlig på UiO er Kristin Heggen, professor og studiedekan ved Det medisinske fakultet.

«Seksualiserende adferd»

I sluttinnlegget fra Regjeringsadvokaten, som representerer departementet i saken, vises det blant annet til klagenemndas konklusjon om «seksualiserende adferd», «manglende vilje eller evne til å samarbeide og kommunisere med medelever» og at studenten har opptrådt «krenkende og truende overfor sine medstudenter». Det opplyses at Staten slutter seg til klagenemndas helhetsvurdering om at mannen vil utgjøre en risiko for skade i profesjonen.

I sluttinnlegget fra advokat Robina Hussain, som representerer studenten, går det fram at saksøker opplever at hele nemndas vedtak er fattet på feil grunnlag:

«Vedtaket bygger på feil faktum fordi bekymringsmeldingene er oppkonstruerte og uriktige, samt fremført av personer som tilhører en bestemt venninnekrets.»

Saksøker anfører også en rekke saksbehandlingsfeil gjennom prosessen i skikkethetsnemnda, UiOs klagenemnd og Felles klagenemnd:

«Retningslinjer har ikke blitt fulgt opp, det er ikke tatt skriftlige referater av alle samtaler og det har vært et påfallende samarbeid mellom skikkethetsansvarlige, ansatte og bekymringsmeldere.»

Motparten er uenig i at det har forekommet noen saksbehandlingsfeil.

Lang rekke vitner

Det er satt av en hel uke til rettssaken i Oslo tingrett, og en rekke studenter og ansatte ved UiO står oppført på vitnelisten.

Studentens advokat, Robina Hussain, opplyser at verken hun eller saksøker selv ønsker å kommentere saken før den skal opp i retten. Heller ikke Kari Sigurdsen, som prosederer saken for Regjeringsadvokaten, har noen kommentar.

Første planlagte dag i retten er 24. april. Saken ble først omtalt i Universitas tidligere denne uka.

Emneord: Studentforhold, Studiesaker, Juss Av Nils Martin Silvola
Publisert 18. apr. 2018 15:27 - Sist endra 18. apr. 2018 15:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere