Frykter for arbeidsplassene til et høyt antall UiO-ansatte

Universitetssamarbeidet om innkjøp av lønn- og regnskapstjenester, kan gjøre mange UiO-ansatte overflødige fra 2020. NTL-leder Ellen Dalen er urolig.

– Vi har bedt om en forsikring fra universitetsledelsen om at ingen på UiO vil bli sagt opp som følge av denne prosessen. En slik forsikring har vi alltid fått i tidligere omstillinger, men denne gangen har vi ikke det, sier NTL-leder Ellen Dalen (t.v.). Her sammen med lokal tillitsvalgt i lønningsseksjonen Torill Aamodt.

Foto: Ola Sæther

Rett før helgen kom universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø nesten fram til en komplett fellesavtale med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) om lønn, regnskap og personalsystemer, skriver Khrono. Ifølge avisa ble partene enige om det tekniske, mens det fortsatt er usikkerhet om prismodellen.

NTL-leder Ellen Dalen er urolig:

– Det vi vet så langt, er at universitetene inngår en avtale med DFØ om lønn og regnskap. Men vi vet ikke hva denne avtalen vil innebære, sier hun Uniforum. 

Dette er saken

* De fire universitetene Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø (BOTT) har etablert et samarbeid for å anskaffe, etablere og forvalte felles systemer og teknologi. Nå er spørsmålet om økonomi og HR-tjenester skal overdras til Direktoratet for økonomistyring og/eller private aktører.
* Også på saksbehandling og arkivtjenester jobber Bott-universitetene sammen om et nytt system som skal gi mer effektiv saksbehandling mellom ulike fagsystemer, bedre journalføring og arkivering av dokumenter. Her kjøres en egen prosess.
* Samarbeidet om dette skal bidra til utvikling av universitets- og høyskolesektoren, og resultater skal så langt det er mulig, deles åpent.
* Det offisielle målet er å styrke de deltakende organisasjonenes evne til å levere administrative og tekniske tjenester som støtter opp om organisasjonens primærvirksomhet.
* Fagforeningene stiller spørsmål ved hvor mange administrativt ansatte som vil bli direkte berørt, og hvilken betydning vil dette kunne få for de faglige ansatte.
* Styringsgruppen kom med sin anbefaling til framtidig modell torsdag 25. januar. Universitetsdirektørene som eier Bott diskuterer forslaget den 2. februar 2018.
* Planen er at samtlige fire universitetsstyrer får et likelydende forslag til styrevedtak, som kan fattes innen april. Ønsket er at prosessen er sluttført og leveransene ivaretatt av nye aktører i løpet av 2020.

Faktaboks: Sølvi W. Normannsen/Universitetsavisa

Allmøte mandag

Det som startet som et samarbeid mellom fire universiteter om felles innkjøp av systemer, har forvandlet seg til et samarbeid om innkjøp av tjenester, konstaterer Dalen.

– NTL frykter at resultatet blir at mange UiO-arbeidsplasser legges ned innenfor den tidsrammen som er satt, nemlig 2020. Så dette er en stor sak for oss, understreker fagforeningslederen.

– Det DFØ gjør i dag for flere andre statlige virksomheter, er saksbehandling og systemdrift på lønn og regnskap. Det betyr at oppgavene som i dag utføres av ansatte i lønn og regnskap i UiO sentralt, potensielt skal utføres av DFØ, forklarer Dalen.

– Hvor mange ansatte er det snakk om at kan miste arbeidsoppgavene, og eventuelt jobben?

– I LOS-avdelingene for lønn og regnskap er det samlet sett om lag 65 ansatte. Men vi vet ikke om den nye avtalen vil berøre alle disse, eller om den vil gjelde enda flere. Det kan være snakk om en løsning som påvirker få, eller en stor løsning som påvirker mange. Vi frykter jo det siste.

NTL har vært på ledelsen i lang tid for å få informasjon, men Dalen synes det har vært lite å hente.

Nå regner hun med at mandagens allmøte for UiOs lønn- og regnskapsansatte kan gi mer informasjon.

– Får ingen garantier fra ledelsen

Én ting gjør fagforeningslederen ekstra bekymret: Da UiO for noen år tilbake gjennomførte den administrative omorganiseringen Internt handlingsrom (IHR), var ledelsen raskt ute med forsikringer om at ingen ville bli sagt opp som følge av prosessen. Denne gangen er ledelsen mer tilbakeholdne.

– Vi har bedt om en forsikring fra universitetsledelsen om at ingen på UiO vil bli sagt opp som følge av denne prosessen. En slik forsikring har vi alltid fått i tidligere omstillinger, men denne gangen har vi ikke det. 

– Hva sier ledelsen når dere spør?

– De sier at en slik garanti kan de ikke gi. Jobbusikkerheten kunne vært et uromoment som vi kunne utkvittert og parkert. Men det kan vi altså ikke.

I en del tilfeller når oppgaver overføres fra én statlig virksomhet til en annen, såkalt virksomhetsoverdragelse, får de ansatte følge oppgavene. Ifølge Dalen har dette ikke vært tilfelle for virksomhetene som tidligere har gitt fra seg oppgaver til DFØ.

– Vi frykter at våre folk står uten arbeid i 2020. Så dette er en relativt dramatisk situasjon inntil vi får bekreftet noe annet, sier NTL-lederen.

Enkelte begynner å bli engstelige

Ifølge Dalen var det først på et NTL-medlemsmøte for ansatte i personal og regnskap i september 2017 at det gikk opp for mange av de ansatte at prosessen de lenge hadde vært kjent med, kunne ende i oppsigelser. De hadde da allerede en stund drevet med kartlegging av oppgavene sine, men slett ikke alle hadde visst helt hva dette innebar.

Lokal tillitsvalgt i lønningsseksjonen Torill Aamodt bekrefter dette:

– Ja, det var sånn det var. Vi har ikke fått så mye informasjon om dette, og jeg er usikker på om lederne våre visste så mye de heller. Men de kom jo raskt på banen etterpå, og det ble kalt inn til allmøte i oktober, forteller seniorkonsulenten til Uniforum.

– Hvordan er stemningen borte hos dere nå?

– Noen tar ikke situasjonen innover seg, andre begynner å bli litt engstelige. I vår gruppe, som driver med ren fastlønn og lønn, har vi forresten blitt færre og færre. Over tid har folk som har sluttet ikke blitt erstattet.

Nedbemanningen er allerede begynt?

– Det er det det er spekulasjoner på, sier Aamodt.

For sent å snu?

NTL-lederen forventer at ledelsen på UiO snart har planen klar for hvordan de ansatte skal ivaretas.

– Det er lite sannsynlig at UiO-ansatte blir overflyttet til DFØ. Så det er universitetsledelsen som har ansvaret for hva som skal skje med dem som mister oppgavene sine. 2020 er ikke langt unna, så en avklaring om hva som vil skje med folks jobber og oppgaver må på plass raskt. Vi må jobbe for å finne alternativer til oppsigelser, som kompetansetiltak, sier Dalen.

Fredag skal universitetsdirektørene i BOTT-samarbeidet diskutere forslaget som nå ligger på bordet, skriver Khrono. Deretter er det berammet et møte i Kunnskapsdepartementet 8. februar. Ifølge Universitetsavisa er planen at universitetenes styrer vedtar likelydende styrevedtak innen april.

– Det skal litt til før universitetsdirektørene snur opp ned på den anbefalingen som er gjort. De sitter jo tett på den nasjonale gruppa. Så allerede nå finnes den informasjonen og anbefalingen som UiOs styre vil bli forelagt, konstaterer Dalen.

Spørsmålet er om toget allerede har gått, undrer hun.

– Jeg vil tro at noen av de forhandlingene som har pågått lenge med DFØ, også forplikter, slik at det er vanskelig å trekke seg ut. Derfor blir det et åpent spørsmål for oss: Kan universitetsstyret velge å si nei? Og får vi fagforeninger drøfte spørsmålet før universitetsstyret fatter vedtak?  Eller er det i realiteten slik at det meste allerede er avgjort?

Egen avtale for HR?

Slik Dalen oppfatter det, er det områdene lønn og regnskap det nå er kommet en anbefaling på.  Men arkiv og HR-løsninger vurderes også utskilt.

– Så vidt vi vet, jobbes det opp mot private aktører for å kjøpe inn et system for HR. NTL har etterspurt informasjon om dette mange ganger, men vi har ikke fått noe svar. Slik vi forstår det, er heller ikke arkiv en del av det DFØ kan levere. Det betyr at det jobbes opp mot en privat aktør for å levere arkivsystem, sier Dalen.

Her er det verdt å følge med på hvordan UiO-ansattes personvern blir ivaretatt, framhever fagforeningslederen.

– Det vi har vi har problematisert i forbindelse med arkiv og HR, er at her er det et privat, internasjonalt marked som benytter seg av skyløsninger. Hvordan personvernet blir sikret i disse internasjonale skypakkene, det har vi ikke fått noe klart svar på fra ledelsen, synes Dalen.

Av Helene Lindqvist
Publisert 28. jan. 2018 12:56 - Sist endra 30. jan. 2018 16:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere