Klinikkstenginga på Psykologisk institutt kjem opp i universitetsstyret

Det var naudsynt med ei mellombels stenging av drifta av klinikken på Psykologisk institutt, samtidig som dei blei sett i gang tiltak for at både pasientar og studentar skulle bli tatt best mogleg vare på. Det står i  framlegget til vedtak som universitetsstyret skal handsama i morgon.

STYRESAK: I morgon kjem UiO-leiinga si avgjerd om å stengja klinikken på Psykologisk institutt opp som ei vedtakssak i universitetsstyret. Styremedlemane blir bedne om å støtta avgjerda til UiO-leiinga. Biletet er frå allmøtet på Psykologisk institutt 17. oktober.

Foto: Ola Sæther

Tysdag for 13 dagar sidan stengde UiO-leiinga klinikken ved Psykologisk institutt på dagen. Samtidig fekk Kluge Advoktatfirma AS i oppdrag å skriva ein rapport om situasjonen og laga ei juridisk vurdering av saka. Den rapporten blei gjort offentleg og samtidig presentert på eit allmøte på Psykologisk institutt førre tysdag. I hovudsak støtta rapporten avgjerda om å stengja klinikken, men samtidig konkluderte den med at klinikken kunne opnast igjen når alle tiltaka dei hadde føreslått, var sette i verk.  

Naudsynt med stenging 

I morgon vil stenginga av klinikken bli tatt opp som ei eiga vedtakssak i universitetsstyret.  Medlemane i universitetsstyret blir bedne om å stemma for eit framlegg der dei uttrykkjer at dei ser svært alvorleg på dei funna som er gjorde ved drifta av klinikken ved Psykologisk institutt.  I framlegget går det også fram at styret støttar UiO-leiinga si avgjerd om å stengja klinikken mellombels. Det var heilt naudsynt, heiter det, samtidig med at det blei sett i gang tiltak for å ta vare på både pasientar og studentar.  Der går det også fram at universitetsdirektøren skal få fullmakt til å halda fram forhandlingane med Lovisenberg Diakonale Sykehus AS for å finna fram til modellar for framtidig organisering.

Vil organisera klinikikkpraksis ved eit helseføretak

Den 12. oktober bestemte også universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i samråd med resten av universitetssleiinga, fakultetsleiinga og instituttleiinga at klinikkpraksisen skal organiserast ved eit helseføretak. Det blei gjort på grunn av alvoret i situasjonen og informasjonen som kom fram om moglege avvik.  Det er ei intensjonsavgjerd, så den må opp i universitetsstyret før endeleg vedtak kan bli gjort, ifylgje saksdokumenta til universitetetsstyret. Det vil skje når universitetsleiinga har gått gjennom  fleire alterernative modellar for klinikkdrift og studentpraksis, og organisering av dette i eit helseføretak, heiter det. 

Førstkomande onsdag vil internrevisjonen ved Universitetet i Oslo leggja fram rapporten sin om situasjonen for klinikken på Psykologisk institutt. 

I heile framlegget til vedtaket står det fylgjande:

"Universitetsstyret ser svært alvorlig på de funn som er avdekket ved driften av klinikken ved Psykologisk institutt. En midlertidig stengning av driften av klinikken var helt nødvendig gitt situasjonen, samtidig som tiltak for ivaretakelse av pasienter og studenter ble igangsatt. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å fortsette forhandlingene med Lovisenberg Diakonale Sykehus AS for å finne fram til modeller for fremtidig organisering. Universitetsstyret avventer rapporten fra Enhet for intern revisjon, og vurderinger fra Statens helsetilsyn/Fylkesmannen og Datatilsynet."

Ber om pengar til å retta opp etterslepet av vedlikehaldet

Universitetsstyret skal også koma med innspel til satsing utanfor ramma til framlegget til statsbudsjett for 2019.

Det viktigaste punktet der er framlegget til korleis vedlikehaldsetterslepet på 8,6 milliardar kroner, kan bli retta gjennom auka satsing på vedlikehald i ein tiårsperiode. Difor ber UiO Kunnskapsdepartementet om ei årleg tildeling på 860 millionar kroner, med 280 millionar kroner til tekniske oppgradering og 580 millionar kroner til funksjonell oppgradering.

Under diskusjonssaker vil universitetetstyret ta opp ein handlingsplan for humaniora.  Under orienteringssaker vil styret gå gjennom UiO Livsvitskap og UiOs innspel til revisjon av Langtidsplan for høgare utdanning og forsking. På bordet vil styret også få halvårsrapporten frå Eining for intern revisjon og status for byggje- og eigedomssaker.

Alle som vil høyra møtet i universitetsstyret på direkten, kan få det med seg gjennom å høyra på Uniforums lydoverføring av møtet frå klokka 10.00. Lenkja til lydoverføringa finn du her.

 

Dette er heile saklista til møte i universitetsstyret 24. oktober 2017:

Møte nr. 6/2017 i universitetsstyret

Tid og sted: Møte nr. 6/2017 i universitetsstyret 24. okt. 2017 10:00 - 17:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 5/2017

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Dekanene på Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet og direktør på Kulturhistorisk museum presenterer sine fakulteter/museum


Diskusjonssaker


D-SAK 1 Handlingsplan for humaniora

Saksnr.

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 3 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2017

Saksnr. 2017/9576

Forslag til vedtak:

  1. Universitetet tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2017 til etterretning.
  2. Universitetsstyret tar finansregnskapet per 31. august 2017 for Universitetet i Oslo til etterretning.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 2 Orientering om forslag til statsbudsjett 2018 for UiO

Saksnr. 2017/1151

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 4 Budsjettinnspill 2019

Saksnr. 2017/11484

Vedtaksforslag:

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2019.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3 UiO Livsvitenskap

Saken legges frem i møtet.


O-SAK 4 UiOs innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Saksnr. 2017/6731

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Status for bygge- og eiendomssaker

Saksnr. 2016/4080

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Halvårsrapport 2017 - Enhet for intern revisjon

Saksnr.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Drift og midlertidig stans av drift ved internklinikkene ved Psykologisk institutt

(Saken er omgjort fra O-sak 7 Status for saken knyttet til Psykologisk institutt)

Saksnr.2017/11924

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret ser svært alvorlig på de funn som er avdekket ved driften av klinikken ved Psykologisk institutt. En midlertidig stengning av driften av klinikken var helt nødvendig gitt situasjonen, samtidig som tiltak for ivaretakelse av pasienter og studenter ble igangsatt. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å fortsette forhandlingene med Lovisenberg Diakonale Sykehus AS for å finne fram til modeller for fremtidig organisering. Universitetsstyret avventer rapporten fra Enhet for intern revisjon, og vurderinger fra Statens helsetilsyn/Fylkesmannen og Datatilsynet.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 2 Høringsuttalelser fra UiO siste halvår

Saksnr.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-sak 8 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2008/2322

Saksdokumenter:


O-sak 9 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 10 Erfaringer fra tidligere styreperiode

Styremedlemmene Idar Kreutzer og Erling Sandlie redegjør.


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O SAK 11 Eventuelt

Av Martin Toft
Publisert 23. okt. 2017 13:03 - Sist endra 23. okt. 2017 13:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere