Midlertidighet økte på Juss og MatNat med Graver og Stølen i ledelsen

Både Stølen og Graver lover å gripe tak i midlertidige ansettelser hvis de blir rektor. Men da de satt i fakultetsledelsen, økte andelen midlertidige på deres fakulteter.

Bildetekst: På rektordebatten 14. februar ble velgerne oppfordret til å se på hva rektorkandidatene hadde utrettet tidligere, i tillegg til selve valgprogrammene deres. Uniforum har sett på hvordan midlertidige ansettelser utviklet seg da de to kandidatene satt i ledelsen på hvert sitt fakultet.

Foto: Ola Sæther

Hans Petter Graver var dekan på Det juridiske fakultet fra 2008 til 2015. Svein Stølen har vært prodekan på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet siden 2012. I løpet av deres fire første år i fakultetsledelsen økte andelen midlertidige ved deres fakulteter sammenlignet med UiO som helhet.

Relativ forverring

Fra 2009 til 2012, mens Graver var dekan, holdt andelen midlertidige ved Det juridiske fakultet seg stabil på 26 prosent. I samme periode sank andelen midlertidige ved UiO som helhet, fra 18 prosent til 15 prosent. Det vil si en relativ forverring ved juss sammenlignet med UiO som helhet.

Fra 2013 til 2016, mens Stølen var prodekan, økte andelen midlertidige på MatNat fra 15 prosent til 17 prosent. I samme periode holdt andelen midlertidige ved UiO seg stabil på 15 prosent. Det vil si en relativ forverring med MatNat sammenlignet med UiO som helhet.

Uniforum har regnet

I vårt regnestykke har vi tatt stipendiater og postdoktorer ut fra antallet midlertidig ansatte. Med dem inkludert ville rundt 40 prosent av alle ansatte på UiO vært midlertidige, og over halvparten på de to fakultetene Juss og MatNat.

Siden de to kandidatene ikke har vært i dekanatet i samme periode, regner vi fra deres første hele år og tre år fram, og sammenligner med UiO i samme periode.

 

Midlertidige ved UiO i 2016

Antall årsverk totalt

Midlertidige (unntatt ph.d. og postdoc)

HF

748,69

12 %

Juss

335,43

25 %

MatNat

1590,46

17 %

MED

1173,01

21 %

OD

326,84

16 %

SV

584,8

12 %

TF

54,65

6 %

UV

353,25

13 %

Andre

1441,77

9 %

Sum

6608,9

15

 

Valgløfter

– Å gi folk trygghet er en viktig forutsetning for å bygge gode miljøer og skape karriereveier. Dette er ekstra viktig fordi vi ser at det særlig er kvinner som velger seg vekk på grunn av politikken slik den er nå, sier Hans Petter Graver til Uniforum.

Ved utgangen av 2016 var det 8,2 prosent midlertidige ansatte i norsk arbeidsliv, ifølge SSB. Det vil si at alle enhetene ved UiO ligger langt over det nasjonale gjennomsnittet, unntatt Det teologiske fakultetet og «andre», som i stor grad er administrasjonen og museene.

Graver kommer med et tydelig valgløfte: «Vi vil ikke nøye oss med et mål om å redusere «uønsket» midlertidighet. All midlertidighet er uønsket. (…) Det har ikke vært vanskelig for oss å være konkret om dette. Det handler om å ta alvorlig krav som er fremsatt over en årrekke av dem som er direkte berørt. Det handler om å behandle folk skikkelig.»

Stølen er ikke like bastant: «Vi i Stølen & Mo sier vi vil gjøre alt vi kan for å begrense bruken av midlertidige stillinger».

– Egentlig har juss lav midlertidighet

Hans Petter Graver var dekan på Det juridiske fakultet fra 2008 til 2015.

Selv om Det juridiske fakultetet har høyere andel midlertidige enn noen annen enhet ved UiO, mener Hans Petter Graver at det er gode grunner til det.

– Drøyt halvparten av de midlertidige ved juss er knyttet til et prosjekt ved Senter for menneskerettigheter, et valgobservatørprosjekt på vegne av Utenriksdepartementet, sier Graver.

Stillingene som valgobservatører i Nordem er midlertidige, fordi det er folk som har permisjon fra jobbene sine for å reise ut, forteller Graver. Han sier også at dette vil endre seg fordi UiO har avsluttet dette samarbeidet med UD. Ifølge Graver kan det dreie seg om så mye som 30 til 40 midlertidige årsverk som nå blir flyttet til Flyktninghjelpen.

– Midlertidigheten er lav og har ligget lavt på fakultetet, og når Nordem nå flyttes, reduseres andelen midlertidige betydelig, understreker Graver.

Graver sier også at juss har en tradisjon med å gi de flinkeste studentene en stilling som vitenskapelig assistent mens de jobber med masteroppgaven, og at dette også utgjør en betydelig andel av de midlertidige. I 2016 var det 31 årsverk i vit. ass.-stillinger på Det juridiske fakultet, og alle var midlertidige.

– En oppgave for hele UiO

Svein Stølen har vært prodekan på Det matematisk naturvitenskapelige fakultet siden 2012.

Svein Stølen forteller at den økte andelen midlertidige på MatNat skyldes økt ekstern inntjening. I likhet med Graver viser han også til en spesifikk stillingskategori, professor II-stillingene. Ifølge Stølen har MatNat mange slike i 20-prosentstillinger, nettopp fordi de skal ha sitt hovedvirke utenfor UiO og dermed må de også være midlertidige. I 2016 hadde MatNat 14,7 midlertidige årsverk i professor II-stillinger.

Stølen ser ikke noen umiddelbar sammenheng mellom utviklingen på MatNat de siste årene og hva han kan utrette som rektor.

– Du løser ikke midlertidigheten uten å gripe hele strukturen. Dette er en oppgave der universitetet må finne en total policy, sier han.

Stølen mener det kreves en helhetlig personalpolitikk for å gripe fatt i midlertidigheten, og at det ikke er en oppgave som kan løses av fakultetene alene. Stølen viser for eksempel til at stillingsstrukturen i de tre karriereløpene universitetslektor, forsker og professor må endres, blant annet ved å utvikle forskerløpet slik at flere forskere blir fast ansatt.

Av Julia Loge
Publisert 10. mars 2017 02:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere