Norske geofagmiljø skårer høyt

Kvaliteten på norsk forskning innenfor geofag er generelt god og flere miljøer er internasjonalt ledende på flere fagfelt. Det viser en ny evaluering av geofaglig forskning, skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

 

VAKKERT: Eit vulkanutbrot kan vera vakkert, sjølv om det får konsekvensar for flytrafikken i heile verda.  Biletet viser utbrotet frå Eyafjallajökull. (Foto: Sverrir Thor, Flickr)   

Foto: Sverrir Thor, Flickr

En internasjonal ekspertkomité ledet av professor Marjorie Wilson ved University of Leeds har utført evalueringen på oppdrag fra Forskningsrådet. Oppdraget ble gjennomført i 2011. Geofagene ble sist evaluert i 1997-98. Formålet med fagevalueringen var å foreta en kritisk gjennomgang av forskningen innenfor geofagene i et internasjonalt perspektiv og å få internasjonal tilbakemelding på hvordan norsk forskning skal møte utfordringene framover, spesielt i forhold til nye tverrfaglige forskningsfelt og samfunnets utfordringer.

Evalueringen omfatter geofaginstituttene ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø og ved Universitetssenteret på Svalbard. I tillegg omfatter den syv forskningsgrupper ved universitetene i Stavanger og Trondheim, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Universitetet for miljø- og biovitenskap og Naturhistorisk museum i Oslo. Dessuten har miljøer ved tolv forskningsinstitutter der det foregår grunnleggende geofaglig forskning deltatt.

Nasjonal betydning

Norske fagmiljøer er i følge komiteen internasjonalt ledende innenfor felt som klimaforskning, meteorologi og atmosfæreforskning, marin geologi og -geofysikk og petroleumsforskning. Komiteen sier at Norge kan være stolt av sin styrke på disse feltene, som har et solid naturvitenskapelig fundament, og peker på at det er av stor nasjonal betydning for Norge å opprettholde disse kvalitetene i fremtiden. Dette er helt sentrale fagområder for å videreutvikle oljeindustrien og møte utfordringene innenfor klima og fornybar energi.

Høy siteringsscore

Geofagene har en svært høy publiseringsrate både i norsk og internasjonal sammenheng. Fagområdet ligger på fjerde plass blant alle fagområder i Norge i totalt antall siteringer i internasjonale vitenskapelige tidsskrift. Komiteen peker likevel på at det er store variasjoner mellom forskningsmiljøene, der universitetene står for en betydelig større del av den internasjonale publiseringen enn forskningsinstituttene.

Utvikle faglige strategier

I følge komiteen mangler flere av forskningsmiljøene en sterk ledelse og tydelige forskningsstrategier. Dette fører bl.a. til at forskningsaktiviteten er spredt på for mange temaer og at det mangler planer for publisering og rekruttering.
Forskningsmiljøene anbefales sterkt å prioritere arbeidet med å utvikle strategiske planer, med vekt på å konsentrere forskningsaktiviteten der det er nødvendig for å styrke og videreutvikle fagmiljøet.

Komiteen peker i tillegg på et presserende behov for å fornye forskningsinfrastrukturen ved de fleste institusjonene. Den anbefaler at det lages en nasjonal plan for

Evalueringskomiteen bestod av følgende personer:

  • Marjorie Wilson, University of Leeds, England (komiteens leder)
  • Peter Haynes, University of Cambridge, England
  • Michael Kendall, University of Bristol, England
  • Johan Kleman, Stockholm University, Sweden
  • Monika Rhein, University of Bremen, Germany
  • François Roure, Institut Français du Petrole, France
  • Ellen Thomas, Yale University, USA
  • Ezio Todini, University of Bologna

 

oppgradering og etablering av ny infrastruktur.

Større fleksibilitet

I Norge er det begrensete muligheter for å ansette forskere i midlertidige stillinger ved universiteter og høyskoler. Dette er i følge komiteen uheldig for en del forskningsmiljøer fordi det kan bidra til at de største talentene forlater sektoren. Åremålsstillinger av lengre varighet, og med en mer forutsigbar arbeidssituasjon, ville trolig være mer attraktive. Komiteen anbefaler at dette spørsmålet tas opp til diskusjon på nasjonalt nivå.

Oppfølging

Forskningsrådet vil invitere institusjonene og fagmiljøene til å komme med innspill til hvordan utfordringer på nasjonalt og lokalt nivå kan løses. Innspillene vil bli vurdert av et utvalg, nedsatt av Forskningsrådet, med representanter fra fagmiljøene og evalueringskomiteen. Utvalget skal så komme med forslag til oppfølging fra Forskningsrådets side.

 

Emneord: Naturfag, Geologi, Forskningspolitikk
Publisert 17. nov. 2011 12:18 - Sist endret 17. nov. 2011 14:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere