– Uniforum engasjerer

Maktslikkende og servil, eller en avis som aktivt spar opp konflikter? Meningene er delte hos respondentene på Uniforums leserundersøkelse. Samtidig viser undersøkelsen at avisen er svært mye lest blant UiOs ansatte.  

TILBAKE PÅ PAPIR?: – Universitetsstyret har bedt Uniforums styre behandle saken om nedleggelse på ny. Det skal de gjøre om et par uker. Da vil de vurdere argumentene for og mot ren nettavis eller fortsatt drift både på papir og nett. Dersom konklusjonen blir at styret ønsker å gjenopprette papirutgaven, er vi avhengige av at Universitetsstyret kommer med en ekstrabevilgning på rundt 360 000 kroner årlig, sier Uniforum-redaktør Martin Toft.  

Foto: Ola Sæther

I midten av juni inviterte Uniforum alle UiOs studenter og ansatte til å delta i en nettbasert leserundersøkelse. Med hjelp fra USIT ble undersøkelsen sendt via e-post til totalt 31 000 mottakere.

Da undersøkelsen ble avsluttet i august, var det kommet inn 2768 svar. 862 av dem fra vitenskapelige ansatte, 775 fra teknisk-administrative ansatte og 1123 fra studenter.

Uniforum-redaktør Martin Toft er svært fornøyd med responsen. Særlig er han glad for at såpass mange av UiOs rundt 6000 ansatte har svart.

– Det har vært veldig interessant å lese tilbakemeldingene. Generelt virker folk fornøyd med Uniforum, og det at så mange har svart, betyr at Uniforum engasjerer, konkluderer redaktøren.

Motstridende tilbakemeldinger

Undersøkelsen tyder på at avisen er svært mye lest av sin primære målgruppe, universitetets ansatte. Hele 94,8 prosent av de teknisk-administrative ansatte som har svart, oppgir å lese avisen enten på papir eller nett. Blant de vitenskapelige ansatte er andelen 85,2 prosent.

Likevel hersker det ikke full enighet om hvorvidt Uniforum er en god avis. Dette har respondentene fått mulighet til å svare på i åpne spørsmål. En vitenskapelig ansatt formulerer seg slik:

”Avisens største journalistiske svakhet er at den framstår som UiOs talerør utad. Dette medfører en maktslikkende servilitet overfor universitetsledelsen. Avisen bør bli mer maktkritisk om den ønsker å være interessant for flere lesere.”

En teknisk-administrativ ansatt ser saken annerledes, og skriver dette:
”Dere burde i mindre grad bygge opp under UiOs konfliktkultur både på redaksjonell plass og i debattspaltene. Det er ikke til gode for UiOs organisasjon og arbeidsmiljøet at alle de sure gamle gubbene får ubegrenset med spalteplass og at resterende konflikter spas opp av dere.”

Redaktør Toft synes ikke slike motstridende tilbakemeldinger er forvirrende:

– Det betyr at vi klarer å holde en balanse, og det er positivt. Selv mener jeg vi ikke er servile verken overfor ledelsen eller interessegrupper som fagforeningene, og på lederplass har vi kritisert begge gruppene. Redaksjonen har dessuten mottatt kritikk både fra ledelses- og fagforeningshold, sier han.

Redaktørplakat

Uniforum har vært redigert etter redaktørplakaten siden 2005. Samtidig er avisen finansiert av den samme arbeidsgiveren redaksjonen skal ha et kritisk blikk på.

– Er det vanskelig å være redaktør i en avis som også skal være kritisk til egen arbeidsgiver? Anser du deg som fullstendig uavhengig universitetets ledelse?

– Jeg opplever at jeg kan framheve de synspunktene jeg vil, selv om de går på tvers av rektors syn. Målet vårt er uansett det samme, nemlig å gjøre UiO bedre. Uniforum kritiserer aldri for å rakke ned universitetet, men for å bidra til positive endringer, sier Toft.

 

Uniforums leserundersøkelse

*
Ble satt i gang 21. juni og avsluttet 15. august.
* Hensikten var å finne ut hvilke utfordringer avisen sto overfor som ren nettavis: Hvilke typer saker fenger? Er nettutgaven mye brukt?
* Alle UiOs studenter og ansatte, til sammen ca 31 000 personer, ble invitert via e-post. Det kom inn 2768 svar, fordelt på vitenskapelige ansatte (862), teknisk-administrative ansatte (775) og studenter (1123).
* USIT var allerede i gang med utsendingen av undersøkelsen da det ble klart at Universitetsstyret ønsket at svarene skulle inngå i en ny vurdering av nedleggelsen. Dermed er spørsmålene ikke tilpasset denne oppfordringen.
* Da undersøkelsen ble sendt ut, eksisterte avisen fremdeles både på papir og nett.


Stoffpreferanser

Respondentene fikk sette så mange kryss de ville ved en liste over 12 ulike tema. Spørsmålet var hvilke saker de var mest interessert i å lese om.

Teknisk-administrative ansatte vil helst lese om:
UiO som arbeidsplass, lokal universitetspolitikk, debatt/leserinnlegg, lønns- og arbeidsvilkår (minst interessert i: studentsaker og rektorspalten)

Vitenskapelige ansatte vil helst lese om:
Lokal universitetspolitikk, forskningsformidling, UiO som arbeidsplass, debatt/leserinnlegg (minst interessert i: museene og studentsaker)

Studentene vil helst lese om:
Studentsaker, forskningsformidling, debatt/leserinnlegg, hva skjer
(minst interessert i: rektorspalten og leder)

Lesevaner

Hvor mange leser Uniforum, enten på papir eller nett?

Teknisk-administrative ansatte: 94,8 %
Vitenskapelige ansatte: 85,2 %
Studenter: 50,2 %

Hvor mange leser Uniforum bare på papir?
Teknisk-administrative ansatte: 44,6 %
Vitenskapelige ansatte: 55 %
Studenter: 37,9 %

Hvor mange leser aldri Uniforum på nett?
Teknisk-administrative ansatte: 32,4 %
Vitenskapelige ansatte: 47,0 %
Studentene: 69,0 %

Hvor mange leser Uniforum bare på nett?
Teknisk-administrative ansatte: 10,1 %
Vitenskapelige ansatte: 5,1 %
Studenter: 5 %

Hvor mange av dem som i dag leser kun på papir, vil lese avisen på nett dersom papirutgaven ikke finnes?
Teknisk-administrative ansatte: 50 %
Vitenskapelige ansatte: 46 %
Studenter:  37 %
 

 

– De fleste vanlige aviser er avhengige av annonseinntekter og kan havne i interessekonflikter i forbindelse med det. Men det er ikke noe vanskeligere for oss å kritisere dem som gir oss lønn. UiO har et godt klima for meningsutveksling, og folk er ikke redde for å kritisere hverandre. Jeg føler aldri at jeg legger bånd på meg, forsikrer redaktøren.

Et av spørsmålene i leserundersøkelsen var om Uniforum oppleves som et uavhengig organ ved universitetet. Her var de ansatte langt mer tillitsfulle enn studentene. Bare 43,5 prosent av studentene svarte ja på dette, mens andelen for de teknisk-administrative og vitenskapelige ansatte var på henholdsvis 74,1 og 72,3 prosent.

Debatt er mest populært

Kommentarfeltet på Uniforums nettavis er svært lite brukt, og det er uvisst om det skyldes at den som vil kommentere er nødt til å logge seg inn med brukernavn og passord fra UiO eller andre norske universiteter. Men interessen for å lese kollegaers og medstudenters meninger er likevel høy.

Respondentene fikk sette så mange kryss de ville ved en liste over 12 ulike tema som ”nasjonal forskningspolitikk”, ”lønns- og arbeidsvilkår” og ”rektorspalten”. Spørsmålet var hva de er mest interessert i å lese om i Uniforum.

Kategorien ”debatt/leserinnlegg” er den eneste som havner blant topp fire både hos studentene og de ansatte.

(Se faktaboks for flere preferanser)

Vil øke satsingen på studenter

Tydeligst er skillet i synet på studentsaker. Interessen for slikt stoff er lav hos de ansatte, mens studentene prioriterer det på topp.

Uniforum har til nå ikke hatt mye slikt stoff, men i stedet overlatt oppgaven til studentenes egen avis, Universitas. Kanskje er det derfor svarprosenten blant studentene er så lav, og at bare 50,2 prosent av de som har svart, oppgir å lese avisen. På et åpent spørsmål om hvorfor de som ikke leser Uniforum, ikke gjør det, oppgir dessuten 184 av studentene, altså 16 prosent av dem, at de ikke vet hva Uniforum er.

Nå ønsker Toft å øke satsingen på studentstoff, og håper på flere tips om hva som skjer i studentmiljøene.

– Flere av studentene er framtidige UiO-ansatte og forskere. Og det er viktig at de ser at det er nødvendig å lese Uniforum for å holde seg orientert, forklarer han. Ellers lover redaktøren å øke satsingen på kritisk journalistikk og kulturelt stoff.

Nett eller papir?

Etter et vedtak i Uniforums styre i mars, er avisens papirutgave nå nedlagt. Styrets begrunnelse var ressursmangel.

Ut i fra leserundersøkelsen er det imidlertid lite som tyder på at papirutgaven ikke er ønsket. Over halvparten (55 prosent) av de vitenskapelige ansatte oppgir at de kun leser avisens papirutgave. For de teknisk-administrative ansatte er andelen 44,6 prosent, og blant studentene 37,9 prosent.

Slett ikke alle disse oppgir at de nå vil gå over til å lese avisen på nett. Under halvparten (46 prosent) av de vitenskapelige ansatte svarer ja på dette spørsmålet. Litt flere (50 prosent) av de teknisk-administrative ansatte svarer ja, mens bare 37 prosent av studentene som før leste Uniforum kun på papir, vil nå gå over til å lese avisen på nett.

– Kommer papirutgaven tilbake?

– Det er opp til styret for Uniforum og deretter Universitetsstyret å avgjøre. Universitetsstyret har bedt Uniforums styre behandle saken om nedleggelse på ny. Det skal de gjøre om et par uker. Da vil de vurdere argumentene for og mot ren nettavis eller fortsatt drift både på papir og nett. Dersom konklusjonen blir at styret ønsker å gjenopprette papirutgaven, er vi for øvrig avhengige av at Universitetsstyret kommer med en ekstrabevilgning på rundt 360 000 kroner årlig, sier Toft.

Ettersom papiravisen alt var vedtatt nedlagt da spørreundersøkelsen ble sendt ut, ble det ikke spurt om leserne ønsket å beholde den. Men en opptelling under ”Er det noe du ønsker å tilføye?” viser at relativt mange uoppfordret kommer inn på dette. Det store flertallet av de som nevner nedleggelsen, ønsker fortsatt papiravis. 145 svar kan tolkes i den retning, fordelt på teknisk-administrative ansatte (73), vitenskapelige ansatte (57) og studenter (15).


Les også:
Papirutgaven av Uniforum legges ned (mars 2011)
Ønsker Uniforum som vedtakssak i Universitetsstyret (juni 2011)
Uniforums skjebne avgjøres i oktober (juni 2011)

 

Emneord: Media, Uniforum nett no, Personalbehandling/politikk, Forskningsformidling Av Helene Lindqvist
Publisert 9. sep. 2011 13:32 - Sist endret 9. sep. 2011 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere