- Vi vet lite om universitetet

Innhold i Uniforum nr. 10 1997


Effektiviseringsprosjektet:

- Det som kanskje har overrasket meg mest i prosessen med Effektiviseringsprosjektet , er hvor lite vi som er ansatt egentlig vet om universitetet som helhet. Man skulle nesten ikke tro at vi arbeider på samme arbeidsplass.

AV GRO LIEN GARBO

Det sier universitetsdirektør og leder for styringsgruppen for Effektiviseringsprosjektet, Tor Saglie. Da Uniforum gikk i trykken hadde styringsgruppen ikke satt siste punktum for sluttdokumentet for Effektiviseringsprosjektet etter høringsrunden. Men hovedlinjene var klare. Nå gjenstår drøftinger med fagforeningene. Universitetsdirektøren skal bruke sommeren til å komme med sine endelige anbefalinger, som skal presenteres for Kollegiet og Kollegierådet til høsten.

- Det har vært snakk om å kunne spare 90, 100 eller 200 årsverk. Hvilket nivå har dere lagt dere på ?

- Vårt utgangspunkt er det laveste. Det som er interessant, er at 90 årsverk betyr mellom 25 og 30 millioner kroner, som for eksempel kan brukes til styrking av driftsbevilgningen til forskning, til større strategiske satsinger, til å leie lokaler og til mer vitenskapelig utstyr. Når vi tenker på at universitetet totalt har et budsjett på 2,3 milliarder kroner, dreier dette seg relativt sett om lite penger. Men det er viktige penger. Frigjøring av ressurser vil for øvrig være en kontinuerlig prosess.

- Hva er de viktigste endringene dere forslår?

- Det mest synlige umiddelbart er nok at vi i opprettholder forslaget om å slå sammen Studieavdelingen (SA), Forskningsadministrativ avdeling ( FA) og Internasjonal avdeling (INTA), og at vi vil legge Hles- milø- og sikkerhetsavdelingen (HMS) under Organisasjons- og personalavdelingen. Men de viktigste tiltakene i ressursmessig sammenheng er koblet opp til innføringen av det nye det nye lønns- og personalsystemet, og vil først merkes etter at det har gått en viss tid. Til nå har alt for mange ressurser gått med til økonomi- og personaladministrasjon. Heretter vil dette håndteres mer effektivt av folk som har det som sitt spesialområde, i et bedre definert samspill med de øvrige administrativt ansatte.

- Har konkrete forslag fra høringsrunden blitt tatt med i sluttdokumentet til styringsgruppen?

- Det har kommet fram veldig mye interessant. Selvfølgelig er det ulike holdninger og synspunkter, men stort sett har styringsgruppens forslag fått tilslutning. Nye opplysninger har gjort at vi har nyansert noen forslag, og enkelte forslag har vi gått bort fra.

- Men verken SA, INTA, eller FA ønsket en sammenslåing. Likevel går dere inn for dette.

- Et flertall av høringsinstansene har gått inn for en sammenslåing. Oppgavene i de tre avdelingene henger så tett sammen at det er naturlig at de slås sammen. Et annet moment er at vi ønsker å forenkle lederstrukturen slik at Universitetsdirektøren kan frigjøre tid til å følge opp mer i forhold til fakultetene og til samarbeidspartnere i samfunnet for øvrig.

- Har du en opplevelse av at folk er slitne - av at Effektiviseringsprosjektet har tatt på?

- Det er ikke mitt inntrykk at folk er slitne isolert sett på grunn av Effektiviseringsprosjektet. De er slitne fordi det jobbes mye, og dette prosjektet har kommet på toppen av alt annet - særlig for noen. Klart en slik gjennomgang som det vi har hatt, tar på. Men det er nok slik at et kritisk blikk på egen virksomhet, er noe vi må venne oss til. I alle statlige virksomheter er det vanlig med slike gjennomganger med jevne mellomrom. Det vil det bli for framtiden på universitetet, også.

- Har du lært noe nytt i denne prosessen?

- Jeg har fått veldig mye faktisk informasjon om universitetet. Det som kanskje har overrasket meg mest, er hvor lite de ansatte egentlig vet om universitetet som helhet. Alle vet noe om akkurat det stedet de jobber på, men utover det har de lite kunnskaper. Man skulle nesten ikke tro at vi arbeider på samme arbeidsplass.

- Har du inntrykk av at de fleste ansatte ikke ønsker forandring?

· - Nei, snarere tvert imot. Men enkelte har kanskje vanskelig for å se det positive i helt nyere måter å arbeide på fordi de føler at de gamle arbeidsformene fungerer bra.

- Konsulentfirmaet A/S Kearney var mye inne i begynnelsen av prosjektet, men vi har hørt lite om dem i det siste. Har du vært misfornøyd med jobben de har gjort?

- Nei det har jeg ikke. Men generelt synes jeg at man ved et universitet ikke skal engasjere eksterne konsulenter i et større omfang enn strengt tatt nødvendig. I dette prosjektet trengte vi dem til å stille kritiske spørsmål og til å foreslå arbeidsformer. Noe av arbeidet de har gjort er jeg mindre fornøyd med, men det har jeg tatt opp direkte med dem.

- Hva ville du gjort annerledes dersom Effektiviseringsprosjektet skulle settes i gang i dag?

- Alt kan sees i etterpåklokskapens lys. Det har vært krevende å skulle se hele universitetet under ett. Det er en god ambisjon, men det kunne vært enklere å ha splittet dette mer opp og for eksempel tatt for seg personal-forvaltning, økonomi-forvaltning og en rekke tilsvarende områder hver for seg. Men da hadde vi ikke fått det samme helhetsperspektivet.

KRITISK BLIKK: Kritisk blikk på egen virksomhet nok noe vi må venne oss til, sier universitetsdirektør Tor Saglie. (Foto: Ståle Skogstad)


Innhold i Uniforum nr. 10 1997

Publisert 12. juni 1997 20:18 - Sist endra 1. sep. 2014 13:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere