Vet du at ...

Uniforum Nr. 8 1997


Universitetsledelsen takker

Universitetsledelsen ønsker via Uniforum å takke alle ansatte som sto på i forbindelse med kongebesøket ved universitetet 9. Mai. Arrangementet gikk knirkefritt. Dette fordi en rekke mennesker ved universitetet hadde gjort en innsats i forkant av besøket. De som var i kontakt med kongen, la også mye entusiasme i å representere Universitetet i Oslo på best mulig måte.

Ny informasjonssjef i KUF

Kathrine Kjelland (40) frå Oslo er tilsett som ny informasjonssjef i Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet. Ho følgjer etter Terje Flesjø som vikarierte i stillinga i eitt år.

Kathrine Kjelland kommer frå NRK, der ho har arbeidd i 11 år. Ho er cand.mag. med 1. avd. jus, medier og kommunikasjon og mellomfag i sosialantropologi.

Lik rangering av søkjarar

Regjeringa har no vedteke at dei same reglane skal gjelde for opptak til universitet og høgskular. I stortingsmeldinga om rangering av søkjarar til universitet og høgskular har regjeringa også beslutta at søkjarar opp til 21 år kan konkurrere i ein eigen kvote på grunnlag av skulepoeng.

Dessutan vil ordninga med fordjupingspoeng for krevjande fagkombinasjonar i vidaregåande skule bli vidareført. Fysikk og matematikk skal gi større utteljing enn andre fag. Ein kan få tilleggspoeng for eit folkehøgskuleår eller eitt års høgare utdanning, og inntil vidare også for militær- eller sivilteneste. For visse studium kan det gjerast unntak frå desse generelle reglane. Tidlegare var det universitet og vitskaplege høgskular som sjølve fastsette opptaksreglane, men no er det departementet som har rett til det.

Stortingsmeldinga passerte statsråd 2. mai.

OECD-konferanse om matematikk, naturfag og teknologi

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet arrangerte 5. og 6. mai OECD-konferanse om matematikk, naturfag og teknologi på Soria Moria Konferansesenter i Oslo. Norge har sammen med 12 andre land, blant annet Japan, Australia, Canada og USA deltatt i et prosjekt om fornyelse av fagområdene matematikk, naturfag og teknologi. Norge er det eneste nordiske deltakerlandet i prosjektet. Senere skal det arrangeres en tilsvarende konferanse i Mexico, mens det tidligere er avholdt konferanser i USA, Spania, Østerrike og Japan. Prosjektet har resultert i en egen bok Changing the Subject. Innovations in Science, Mathematics and Technology. På denne konferansen ble erfaringer og resultater fra prosjektet spredd i Norge og Norden. Tilrettelegging av fagene, elevvurdering og TIMSS (Third International Science Study) var sentrale temaer på konferansen.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 30.04.97


Uniforum Nr. 8 1997

Publisert 15. mai 1997 20:37 - Sist endra 1. sep. 2014 13:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere