Dette mener fakultetene:

Uniforum 07-97


«Fakultetet har klare forventninger om overføringer av stillinger fra sentraladministrasjonen» Trine-Lise Zimmer

«Vi frykter for at den internasjonale dimensjonen ved UiO blir svekket» Einar Vannebo

«Vi stiller oss uforstående til besparingsanslagene som styringsgruppen gir for økonomifeltet» Per Heitmann

Dag Myhre-Nielsen, direktør, Det teologiske fakultet:

- Fakultetet ser først og fremst innstillingen som et bidrag til ressursdisponering i støttefunksjonene, mens det overordnede perspektiv på selve primærfunksjonene i liten grad får bestemme forslag og tankegang. Det er en av grunnene til at engasjementet har vært labert fra de vitenskapelig ansattes side. Vi er enige i at støttetjenesten overfor de vitenskapelige må opprioriteres. Derimot bør ikke kollegiekomiteene for forskning, studier og internasjonalisering nedlegges. Brukt på en riktig måte kan disse styrke tverrfakultær dialog og samarbeid ved universitetet. Hovedfokuset i arbeidet ved Det teologiske fakultet har vært å finne en bedre faglig og administrativ organisering av de ulike studieretningene i utdanningssektoren.

Toril Railo, direktør, Det juridiske fakultet:

- Vi slutter oss til en økt delegering til valgte ledere og til å nedlegge de fem kollegieoppnevnte råd og utvalg som styringsgruppen foreslår. Vi er også positive til sammenslåingene i sentraladministrasjonen og til prinsippet om en klarere ansvarsfordeling mellom fakultetsdirektører og fagdirektører, selv om dette må konkretiseres nærmere. Men vi er uenige i at eksamensadministrasjonen skal sentraliseres, og vi har problemer med å slutte oss til en rendyrket modell når det gjelder økonomi og personal. Det sies for lite konkret om hva vi skal slutte med å gjøre. Vi ser ikke store muligheter for redusert administrasjon med det store studenttallet vi har her ved Det juridiske fakultet.

Aslak Tonna, direktør, Det medisinske fakultet:

- At saksbehandling, resultatansvar og kontroll legges til ett nivå, er et viktig tiltak. Dessuten synes vi ved fakultetet det er riktig at flere avdelinger i sentraladministrasjonen samordnes. Imidlertid er det en svakhet at det ligger så få føringer i dokumentet fra styringsgruppen over tredelingen sentralisert modell, fakultetsmodell, instituttmodell. Ved vårt fakultet mener vi at 200 årsverk ved universitetet kan spares totalt. Dette dersom styringsstrukturen forenkles, lokalitetene samles og dersom Kollegiet treffer vedtak som innebærer forenkling av den vertikale saksbehandlingen.

Grete Starheim, direktør, Det historisk-filosofiske fakultet:

- Innstillingen fra styringsgruppen har moderert en del av de mest radikale forslagene og brakt prosjektet ned på et nivå fakultetet kan forholde seg til. Ved fakultetet er vi kommet fram til at administrasjonen på instituttnivå ikke kan reduseres uten at det går ut over intensjonen med prosjektet - å styrke den faglige virksomheten. Vi går inn for desentralisert økonomiforvaltning, sentralisert personalforvaltning og sentral administrasjon av eksamen og opptak og to-nivåmodell for IT-tjenester. Vi mener prosessen har ført til en nyttig bevisstgjøring om ressursbruk på universitetet.

Trine-Lise Zimmer, assisterende direktør, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

- Vi går inn for å delegere mer myndighet til en valgt leder, men dette må samtidig medføre en utvidet rapporteringspraksis. Vi er også positive til å legge ned de sentrale komiteene, men Rådet for funksjonshemmede studenter bør ikke legges ned før en har funnet andre måter å dekke disse oppgavene på. Dersom IT-faglig råd blir nedlagt, bør det opprettes et eget styre for USIT. Det virker greitt med et felles eksamenskontor som kan ta seg av den administrative delen av eksamen (lokaler/eksamensvakter), men det faglige bør ligge til fakultetene/instituttene. Vi er positive til en delegering fra høyere til lavere nivå, uansett hvor i systemet saksbehandleren måtte befinne seg. Derfor mener vi at instituttene må ha hovedtyngden av forvaltningsansvaret. Vi mener også at en saksbehandling bør foregå på maksimalt to nivåer når loven tillater det. Vi kan ikke se store innsparingsmuligheter her på fakultetet, men vi ser for oss enkelte omorganiseringer av arbeidsfordelingen mellom fakultetsnivå og instituttnivå. Fakultetet har klare forventninger om overføringer av stillinger fra sentraladministrasjonen for å avlaste det vitenskapelige personale både med administrative og tekniske hjelpetjenester.

Bente Torgersen, direktør, Det odontologiske fakultet:

- Det er vanskelig å ta stilling til dokumentet fra styringsgruppen fordi det er vagt. Vesentlige punkter er lite konkretisert. En del av forslagene er imidlertid greie nok. At studieadministrasjon kan sentraliseres mer, er i seg selv bra. Vi er enige i at en del sentrale utvalg og råd kan legges ned, så lenge oppgavene videreføres. Dessuten ser vi fram til at USIT kan yte bedre tjenester enn hva de gjør i dag. Det odontologiske fakultet har verdens minste organisasjon fra før av, så hos oss er det ingen store effektiviseringsgevinster. Vi er positive til en sentral modell for dimensjoneringen av universitetets administrasjon og tror at vi kunne dra nytte av det. Noe av kjernen for oss er at det blir mer rettferdighet ved universitetet når det gjelder ressurser, at man rett og slett legger en felles norm.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

I høringsuttalelsen til Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) støtter fakultetet prinsippene for rolledeling mellom de faglige nivåene og ansvarsdeling mellom administrativ linjeledelse og de fagadministrative enhetene. SV støtter også forslaget om økt delegering fra beslutningsorgan til valgt leder, og forslaget om å nedlegge fem av de seks komiteene under Kollegiet. SV anbefaler at økonomi- og personaloppgaver blir lagt til institutt/fakultetsnivå.

SV er også positive til sammenslåingen av tre enheter i sentraladministrasjonen, og til å reorganisere HMS-avdelingen. I sin høringsuttalelse finner SV det mest fornuftig ikke å tallfeste noe totalt ambisjonsnivå for Effektiviseringsprosjektet. Av de tre alternative ambisjonsnivåene til styringsgruppen (90, 120 eller 200 årsverk) anser fakultetet det laveste nivået som mest realistisk.

(Det var ikke mulig å få tak i noen ved SV-fakultetet som kunne uttale seg om høringsuttalelsen på fakultetets vegne før Uniforum gikk i trykken.)

Bjørnar Sarnes, direktør, Det utdanningsvitenskapelige fakultet:

- Vi er enige i både en økt delegering til valgt leder og nedleggelse av kollegieoppnevnte råd, og vi er positive til en presiseringen av ansvar mellom fagdirektører og fakultetsdirektører. Vi støtter også tanken om en samkjøring av eksamensavviklingen og en felles opptakskomité for lavere grad. Når det gjelder økonomi og personal, går instituttene inn for å legge hovedtyngden av denne administrasjonen til instituttnivået. Det er likevel vurdert å se nærmere på dette på sikt. Effektiviseringsprosjektet har gjort oss godt kjent med fakultetet, og i framtiden er det nok muligheter for innsparinger, men dette har vi ikke tallfestet nøyaktig.

Dette mener noen av avdelingene og enhetene

Toril Johansson, direktør, Studieavdelingen:

- Studieavdelingen er isolert sett skeptisk til om det er noen effektiviseringsgevinst i en sammenslåing av Forskningsadministrativ avdeling, Internasjonal avdeling og Studieavdelingen. Derimot ønsker vi et tettere samarbeid avdelingene imellom. Studieavdelingen stiller seg positive til at deler av tjenestene rundt eksamensavviklingen sentraliseres. Vi arbeider gjerne videre med studentinformasjon, men det vil kreve en del ressurser før en ny og bedre struktur er på plass.

Sigrid Holtermann, direktør, Internasjonal avdeling:

- Vi støtter forslaget om å samarbeide tettere med Studieavdelingen og Forskningsadministrativ avdeling, men vi er skeptiske til en sammenslåing. Når Internasjonal avdeling flytter til Administrasjonsbygningen, vil samarbeidet bli enklere fordi vi får en helt annen nærhet. Ellers er vi enige i man kan se nærmere på opptaket og informasjonstjenesten og tror at det her ligger en effektiviseringsmulighet.

Per Heitmann, konstituert økonomidirektør, Økonomi- og planavdelingen:

- En del av forutsetningene for styringsgruppens konklusjoner er ufullstendige, og vi stiller oss derfor uforstående til besparingsanslagene som styringsgruppen gir for økonomifeltet. Ved innføringen av det nye økonomisystemet (LØP-prosjektet) og -reglementet vil vi over tid grundigere kunne vurdere effektiviseringspotensialet. Økonomi- og planavdelingen er enige i at instituttmodellen fortsatt bør ligge til grunn for de administrative støttefunksjonene. Vi mener det er behov for en opprydding i forslaget om desentral registrering. Vi går også inn for mer desentraliserte innkjøp basert på rammeavtaler, og slutter oss til forslaget om at grensen for desentrale innkjøp økes til 150 000 kroner. For oss er det i orden at den overordnede fysiske planleggingen kan overføres til Teknisk avdeling

Hanne Dirdal, direktør, Informasjonsavdelingen:

- Styringsgruppen går både inn for at Uniforum og Apollon skal styrkes, og at vi skal drive mer informasjonsfaglig rådgivning. Vi støtter disse forslagene, men vi er en liten og overarbeidet avdeling og kan ikke klare alt. Derfor må universitetet klargjøre hva slags informasjonsvirksomhet og hva slags informasjonsavdeling institusjonen skal ha. Vi går inn for raskt å komme i gang med et arbeid som kan resultere i en informasjonsstrategi for hele universitetet innen utgangen av 1997. Ellers er vi glade for forslaget om felles administrative tjenester innen personal og økonomi, og vi støtter forslaget om en skranke i Administrasjonsbygningens 1. etasje. Den viktigste effektiviseringsgevinsten i Informasjonsavdelingen er at vi er blitt klarere på hvilke oppgaver vi skal utføre og mer bevisste på egne rutiner, slik at vi kan bidra til å gjøre virksomheten mer effektiv og informasjonen mer slagkraftig.

USIT- Universitetets senter for informasjonsteknologi:

I sin høringsuttalelse fremhever USIT at styringsgruppens innstilling mangler synspunkter på den rollen IT må spille for å løse administrasjons- og styringsoppgavene ved universitetet. USIT mener en sterk og bevisst satsing på IT er nødvendig for å nå Effektiviseringsprosjektets mål. I uttalelsen understrekes det at grunnenhetene må ta ansvar og følge opp sin del av tiltakene som arbeidsgruppen ved USIT har foreslått i sin rapport, og som styringsgruppen i hovedsak har sluttet seg til. Denne rapporten konkluderer også med et bemanningsbehov på seks nye årsverk. I høringsuttalelsen blir det dessuten foreslått å opprette et nytt rådgivende organ for USIT dersom IT-faglig råd blir nedlagt.

(Det var ikke mulig å få tak i noen som kunne uttale seg om høringsuttalelsen på USITs vegne før Uniforum gikk i trykken.)

Odd Bjørnstad, sjef, Helse-, miljø- og sikkerhetsavdelingen:

- Vi støtter prinsippet om klarere presisering av fagadministrativt ansvar og det administrative linjeansvaret. HMS-avdelingen mener at all spisskompetanse innen HMS bør være organisert i samme enhet, sentralt plassert som en faglig fri og uavhengig ressursgruppe for universitetsdirektøren og organisasjonens ulike enheter, tilgjengelig for hele universitetet. I stedet foreslår styringsgruppen å spre HMS-personalet ut på enhetene, og å legge restene inn under personaldirektøren. Dette er vi imot. Vi ser heller ingen muligheter for innsparinger i HMS-avdelingen. Aktiviteten her er omfattende, og personalet representerer en fagkompetanse som vi har behov for hvert eneste årsverk av.

Einar Vannebo, direktør, Den internasjonale sommerskole:

Sommerskolen er jo ikke direkte berørt av Effektiviseringsprosjektet, i og med at vi ikke er vurdert. Vi er imidlertid redde for at de foreslåtte endringer for sentraladministrasjonens støttefunksjoner, for eksempel innenfor økonomi og IT, vil føre til økte ressursbehov for vår enhet. Vi mener dessuten det vil være uheldig å nedlegge Internasjonal avdeling, som ivaretar sentrale koordinerende internasjonaliseringsoppgaver ved UiO. Vi frykter for at den internasjonale dimensjonen ved UiO dermed blir svekket. Det harmonerer dårlig med det som står i Strategisk plan om satsing på internasjonalisering.

Desmond McNeill, leder for Senter for utvikling og miljø (SUM), og medlem av Senterforum (forum for de fem ikke-fakultære sentrene):

- Jeg synes det er uheldig at Effektiviseringsprosjektet har vært taklet for mye som en administrativ sak. Egentlig har jo prosjektet implikasjoner for hele universitetet, men de vitenskapelige har ikke engasjert seg nok. Det er positivt at rutiner gås igjennom slik at man unngår dobbeltbehandling og at saker ferdigbehandles på ett nivå. Dessuten er det positivt at noen utvalg legges ned. Når det gjelder sentrene, frykter vi at beslutninger om oss kan bli tatt utelukkende fordi det er ryddig sett fra et administrativt synspunkt - i og med at vi faller utenom den vanlige strukturen ved universitetet. Vi ved sentrene ønsker oss en liten sentral enhet som har kompetanse på for eksempel personalsaker og regnskap og som forstår sentrenes spesielle karakter.

Olaf Svorstøl, NTL forening 90:

- At en del rutiner ved universitetet kan forbedres og forenkles, er vi i NTL helt enige i. Det er en del uklare ansvarsforhold som bør ordnes opp i. Hadde Effektiviseringsprosjektet begrenset seg til dette, ville vi vært positivt innstilt. I stedet vil man begrense den administrative veksten - uten å analysere hvorfor det har vært en relativ økning blant administrative stillinger proporsjonalt med vitenskapelige. Man har for eksempel ikke analysert hva som skyldes pålegg utenfra. Vi i NTL synes prosjektet er svært ovenfra og ned. En del interessante ting har selvfølgelig kommet opp i kjølvannet av prosjektet, selv om mye av det ikke er nytt. At man tallfester personalinnsparinger som følge av nytt lønns- og personalsystem lenge før dette innføres, stiller vi oss ytterst kritiske til. Vi er imidlertid glade for at Kollegiet gikk imot å forandre på styringsstrukturen ved universitetet og sa nei til å la Det medisinske fakultet legge ned ett nivå.

(NTL er den eneste av fagforeningene ved universitetet som har kommet med en høringsuttalelse om styringsgruppens innstilling.)


Uniforum 07-97

Publisert 25. apr. 1997 11:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere