Universitetsdirektørstillingen - en redegjørelse

Uniforum 07-97


- Mitt forslag til Kollegiet om at universitetsdirektørstillingen skulle gjøres fast, var først og fremst begrunnet i konkrete forhold knyttet til Tor Saglies person, skriver rektor Lucy Smith.

Uniforum hadde siste nummer et oppslag om utlysingen av universitetsdirektørstillingen. Kollegiet har fått et brev fra åtte bestyrere og en senterleder ved Mat.nat.-fakultetet hvor de blant annet ber meg om å redegjøre «overfor universitetssamfunnet» for saksbehandlingen. Uniforum har velvilligst gitt plass til en slik redegjørelse.

Det er etter universitetsloven Kollegiet selv som ansetter universitetsdirektør. Universitetsloven av 1989 fastslo at stillingen som universitetsdirektør skulle være en åremålsstilling, med en periode på seks år med mulighet til fornyelse for Žn periode. Etter den nye loven fra 1995 ble dette endret. Det heter i § 32: «Tilsetting i stilling som administrerende direktør kan skje på åremål, etter nærmere regler fastsatt av departementet.» (Departementet har foreløpig ikke gitt slike retningslinjer.) Hovedregelen nå er altså at stillingen er en fast stilling. Dette i seg selv ga foranledning til å vurdere spørsmålet da universitetsdirektørstillingen skulle utlyses.

I 1990 ble stillingen tatt ut av tariffsystemet og overført til det nye lederlønnssystemet i staten. I de standardkontrakter som administrasjonsdepartementet har utarbeidet for slike stillinger, ligger det formuleringer som skal sikre at statens ledere fraviker sine stillinger når dette anses påkrevd. Det heter blant annet: «dersom n.n. ikke oppfyller de krav som stillingen oppfyller, kan han/hun bli overført til andre oppgaver innenfor virksomheten i samsvar med tjenestemannsloven § 12 A.»

Med de krav som blir stilt til universitetsdirektøren gjennom den kontrakt som inngås i henhold til lederlønnssystemet i staten, er det ikke lenger den samme grunn for at stillingen skal v¾re en åremålsstilling. Etter mitt syn innebærer kombinasjonen åremålsstilling/tilsetting på lederlønnsordning en dobbelt usikkerhet for stillingsinnehaveren som er lite rimelig. Dette spørsmålet ble også reist ved flere anledninger før den nye universitetsloven ble vedtatt.

Det var ved Kollegiets behandling av utlysingssaken på det rene at Tor Saglie ville søke stillingen. Som grunnlag for behandlingen ble det blant annet fremlagt et brev fra Saglie. Med hans samtykke gjengir jeg noe av innholdet i dette brevet. Han fremhever at dersom han blir ansatt for en ny og siste seksårsperiode, vil han relativt raskt måtte reflektere over en ny lederstilling. Det er ikke hvert år interessante lederstillinger lyses ut, og han ville derfor være nødt til å gripe de sjanser som byr seg. Han skrev videre at hvis stillingen ble gjort fast, ville han ta sikte på å bli i stillingen til han blir 55-58 år, for deretter å gå inn i mer rådgiverpreget virksomhet innenfor universitetssektoren. (Han er nå snart 48 år.)

Mitt forslag til Kollegiet om at stillingen skulle gjøres fast, var først og fremst begrunnet i konkrete forhold knyttet til Tor Saglies person. Det var min oppfatning at det ville være særdeles viktig for UiO så langt som mulig å sikre oss at han iallfall ble sittende i seks år til. Spørsmålet om stillingen skulle være fast eller på åremål, kunne derfor ikke drøftes uten at man også drøftet Tor Saglies egnethet til stillingen, selv om noen måtte ha den prinsipielle oppfatning at en universitetsdirektør aldri skal kunne sitte i mer enn tolv år uansett hvor godt han fyller stillingen. Sett på bakgrunn av at Kollegiet kan gjøre om vedtaket om at stillingen skal være fast ved ansettelsen av Tor Saglies etterfølger, var det min klare oppfatning at dette var mer en personalsak enn en prinsippsak, og at den måtte behandles som en personalsak.

Jeg er derfor uenig med min kollega Henning Jakhelln i hans tolkning av offentlighetsloven, og det forbauser meg at han, som den fornuftige mann han er, uttaler seg så skråsikkert om dette spørsmålet. Det forbauser meg enda mer at brevskriverne fra Mat.nat.-fakultetet for alvor kan mene at denne saken skulle vært ute på høring. Det er videre min oppfatning at saken, på grunn av dens personlige elementer, egnet seg dårlig for behandling i Kollegierådet. Jeg har allerede innrømmet at jeg ikke engang tenkte på den muligheten, men jeg ville ikke handlet annerledes om jeg hadde gjort det. Jeg tar imidlertid selvkritikk på det forhold at jeg ikke tok opp spørsmålet i våre uformelle dekanmøter.

Alle forsikrer at de bare er opptatt av sakens prinsipielle sider. Personlig har jeg vært opptatt av å sikre UiO den best kvalifiserte person til universitetsdirektørstillingen. Det er mitt og Kollegiets syn at det ikke vil være noen tilgjengelige personer som har tilnærmelsesvis de samme kvalifikasjoner for stillingen som Tor Saglie. Jeg siterer fra innstillingsutvalget:

Tor Saglie har i den tid han har vært universitetsdirektør, oppfylt de ulike krav til en slik stilling på en overbevisende måte. Han er resultatorientert og ivaretar de strategiske oppgavene som stillingen forutsetter i forhold til organisasjonen som helhet, men har også forståelse når det gjelder konsekvenser av beslutningene i forhold til det enkelte fagmiljø og enkeltpersonene.

Saglie har i dag en enestående erfaring og innsikt fra universitetssektoren, og han har også oppnådd en verdifull nettverkskompetanse. [ ---] Han viser lydhørhet overfor valgte organer, studentorganisasjonene og tjenestemannsorganisasjonene og er en tillitsskapende samarbeidspartner i forhold til den øvrige ledelse og universitetssamfunnet generelt.

Jeg vil personlig fremheve at han i tillegg til sine andre kvaliteter er en person det er meget lett å samarbeide med; han er åpen, har aldri noen «skjult agenda» og han er utpreget lojal mot universitetet og mot Rektor og Kollegiet. Med mitt kjennskap til Tor Saglie føler jeg meg overbevist om at han vil slutte i sin stilling i det øyeblikk han skulle føle at han ikke hadde Kollegiets tillit eller at det utviklet seg et dårlig forhold mellom ham og Rektor.

Jeg er overbevist om at det er til beste for Universitetet i Oslo at Tor Saglie nå er blitt fast ansatt.

Lucy Smith

Rektor


Uniforum 07-97

Publisert 25. apr. 1997 11:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere