Førstesemesterstudiet - for hvem, av hvem?

Innhold Uniforum 06/97
De pågående diskusjonene her i Uniforum og i Universitas om hvem som skal få undervise i emnene innen det nye førstesemesterstudiet ved Universitetet i Oslo, reiser i tillegg til de konkrete kontroversene følgende to fundamentale spørsmål: (a) hva skal de delene av førstesemesterstudiet som er felles for alle fakultetene omfatte, og (b) hva slags fagutdanning må en kreve av dem som skal undervise innen dette studiet? Ifølge fagrådsleder ved Avdeling for examen philosophicum Tove Andreassen (Universitas) og bestyrer ved Institutt for filosofi Øyvind Baune (Uniforum) er svarene på dette selvfølgelig og udiskutable: Hele examen philosophicum samt fellesdelen og allmennvarianten av examen facultatum er filosofi, og hovedfag i filosofi eller tilsvarende er en nødvendig forutsetning for å kunne undervise i disse disiplinene.

Jeg er sikker på at slike bastante påstander overrasker flere enn meg, og jeg er også sikker på at jeg snakker for forskere og lærere fra mange av universitetets fagmiljøer når jeg hevder følgende: Et forberedende studium som skal være felles for alle fakulteter og studenter, og som skal kunne kreve vår omsorg og lojalitet, må konsentrere seg om det som er universitetets vesen og idé, nemlig fagvitenskapene, deres felles forankring og deres egenart. Et slikt studium vil måtte omfatte to komponenter, en historisk og en systematisk.

En bred innføring i tenkningens historie med vekt på universitetenes fagtradisjon er et nødvendig grunnlag for alle studier. Filosofiens historie er en åpenbart viktig del av en slik innføring, og filosofer er utvilsomt kompetente til å ivareta undervisningen. Men i dag er vitenskapelig tenkning langt viktigere enn filosofi, og hovedvekten i et historisk innføringskurs må ligge på vitenskapenes historie. Dessverre er dette ikke tilfellet med dagens opplegg. Det er også tragisk at historien til ruvende universitetstradisjoner som medisin og teologi helt er utelatt. Og til undervisning i vitenskapshistorie er det svært vanskelig å se at et hovedfag i filosofi gir noen som helst kompetanse. For den må en i stedet vende seg til fagvitenskapene selv, men kanskje helst til fag som historie, idéhistorie og naturligvis nettopp vitenskapshistorie.

Den systematiske komponenten i et forberedende studium må på samme måte være rettet mot fagvitenskapene. Den burde omfatte en innføring i vitenskapelig tenkesett og forskning, i det som skiller og det som forener, og spesielt i konsekvensene av vitenskapelig aktivitet både for individet, for samfunnet og for menneskeheten. Igjen er det klart at filosofer har viktige bidrag å komme med til et slikt studium; Logikk, etikk og rasjonalitetsproblematikk kan nevnes. Men innsikt i vitenskapenes vesen og virkninger produseres i dag for det meste av helt andre disipliner enn filosofi, innen for eksempel sosiologi, psykologi, cognitive science, science policy studies, økonomisk vitenskap og lingvistikk. Og igjen er det vanskelig å se at en filosofisk utdanning skulle gi noen særskilt kompetanse i noe av dette. Tvert om er det vel rimelig å tro at filosofer nettopp ikke har det.

Det er rett at dagens examen philosophicum i større grad enn forslaget ovenfor omfatter stoff som er filosofisk. Det skyldes at vitenskapenes historie i uakseptabel grad er eliminert fra del I, og som sagt at viktige tradisjoner som medisin og teologi helt eller delvis er utelatt. Og Del IIA omfatter i dag en mengde stoff som vel kan sies å være «filosofisk», men som for senere studier ikke bare er temmelig perifert, men egentlig helt irrelevant. Bare med slike kunstgrep kan dagens forberedende studium opprettholde en illusjon om at det utelukkende er et filosofisk studium, og at bare filosofer er kompetente til å ta seg av undervisningen. I virkeligheten finnes det ingen fagutdanning som dekker hele førstesemesterstudiet, mens det finnes flere som gir solid kompetanse i vesentlige deler av det.

Per Strømholm

førsteamanuensis/idéhistorie


Innhold Uniforum 06/97
Publisert 11. apr. 1997 09:59 - Sist endra 1. sep. 2014 13:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere