Skal bare fagfilosofer ansettes ved ex.phil./ex.fac.?

Innhold Uniforum 05/97
­ Geir Kirkebøen og Lars Kristiansen bør gå til de ulike fakultetene med sine bekymringer, mener bestyrer ved Filosofisk institutt Øyvind Baune, som reagerer på et debattinnlegg i Uniforum fra de to.

Geir Kirkebøen og Lars Kristiansen (K&K) hadde et debattinnlegg i Uniforum (26.2) under denne tittel der de kritiserer den sakkyndige innstillingen for 13 stillinger. Jeg vil be om å få gi noen korrigerende og utfyllende kommentarer. Idet jeg oppfatter det som problematisk å kommentere en innstilling som er unndratt offentlighet og dessuten er under behandling, vil jeg i hovedsak begrense meg til å korrigere faktiske feil.

Innstilling gjelder fem førsteamanuensisstillinger og åtte førstelektorater som er utlyst ved Avdeling for examen philosophicum. For begge stillingstypene krever stillingsomtalen at man «skal kunne undervise i alle deler av examen philosophicum og Førstesemesterpåbygningens [= examen facultatums] fellesdel og allmennvariant». Dette omfatter altså ikke de fakultetsrettede delene av examen facultatum og gjelder undervisning i filosofi. De som ikke har en filosofisk grunnutdanning, må dokumentere en slik bred kompetanse på annen måte. Det er flere som har klart det. Det er altså ikke riktig når K&K sier at «søkere til stillingene som ikke har minst hovedfag eller magistergrad i filosofi, er uten unntak utdefinert av komiteen». Det er også positivt galt når K&K sier at «ingen av de tretten innstilte søkerne har ifølge innstillingen bakgrunn og kompetanse utover grunn- og mellomfagsnivå i andre fag enn filosofi».

K&K er bekymret over at «staben ved Avdeling for examen philosophicum har en ensidig fagfilosofisk kompetanseprofil» slik at det kan bli vanskelig med endringer i retning av «mer vekt på ... vitenskapshistorie og spesifikk vitenskapsteori med relevans for de ulike fakultetene.» Men dette gjelder jo pensum og undervisning i de fakultetsrettede delene av examen facultatum som ikke er vårt undervisningsansvar! Sine bekymringer bør de heller gå til de ulike fakultetene med, eller til deres representanter i Rådet for examen philosophicum. Fakultetene er suverene når det gjelder innholdet av, og hvem som underviser i, de fakultetsrettede deler av examen facultatum. - Selv ikke pensum til ex.phil. blir fastlagt av oss, men av Kollegiet og (for mindre justeringer) av Rådet for examen philosophicum, som er et tverrfakultært organ. K&K hevder også at UiO har «Europas desidert største filosofiske institutt». Siden dette er en påstand også andre har fremsatt, må jeg få lov til å korrigere. Hvor FI rangerer i størrelse, vet jeg ikke, men som eksempel kan nevnes at University of Oxford, som bare har en brøkdel av det totale studenttallet som ved UiO, og ikke har noe som tilsvarer examen philosophicum, likevel har omkring dobbelt så mange fagfilosofer som vi har.

Etter å ha sitert fra målsettingen for examen philosophicum og examen facultatum, nevner K&K at «det ville være en fordel om en institusjon med en slik målsetting hadde plass til forskere med kompetanse fra andre vitenskapelige disipliner enn ren filosofi». Dette er jeg enig i. Det kan nevnes at det er en pågående intern diskusjon i Avdeling for examen philosophicum hvordan man kan få til et mer tverrvitenskapelig fagmiljø. Det kan ellers nevnes at det er 44 søkere til førsteamanuensisstillingene og 49 til førstelektorstillingene (ikke medregnet fire som senere har trukket seg). Dette omfatter flere etablerte forskere fra andre universiteter og flere utlendinger, også utenom Norden. For å gi et bilde av konkurransen kan nevnes at alle som er innstilt til de 13 stillingene, har svært god førsteamanuensiskompetanse - de ligger alle på et internasjonalt forskningsnivå på sine felter. Blant dem som ikke er innstilt, er det 15 søkere som oppnådde førstelektorkompetanse hvorav elleve førsteamanuensiskompetanse, noen med en meget god kompetanse.

Øyvind Baune

Bestyrer, Filosofisk institutt


Innhold Uniforum 05/97
Publisert 14. mars 1997 14:19 - Sist endra 1. sep. 2014 13:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere