Hva mener Rådet for examen philosophicum?

Innhold Uniforum 05/97
Deler Rådet den oppfatningen at pensum til ex.phil., fellesdelen av ex.fac. og allmennvarianten av ex.fac. er av en slik art at fagfilosofer alene bør stå for undervisningen? spør fakultetsstipendiat Geir Kirkebøen og postdoktorstipendiat Lars Kristiansen.

Det nye tverrfakultære førstesemesterstudiet er et fellesanliggende for hele UiO. Avdeling for examen philosophicum har ansvaret for undervisning og forskning relatert til studiet. Det er i dag 35-40 fast vitenskapelig ansatte ved avdelingen. Så godt som alle har en høyere grad i filosofi som bakgrunn. Det skal nå ansettes fem nye førsteamanuenser og åtte nye førstelektorer. Filosofisk institutt har fått det administrative ansvaret for ansettelsene. Instituttet har oppnevnt en komité bestående av fem filosofer. Komiteen har innstilt fagfilosofer til alle de tretten nye stillingene. Søkere til stillingene som ikke har minst hovedfag eller magistergrad i filosofi er utdefinert av komiteen og ikke vurdert i forhold til de innstilte fagfilosofene. Går innstillingen igjennom, vil UiO antakelig i lang tid framover ha så godt som bare fagfilosofer knyttet til det tverrfakultære førstesemesterstudiet ex.phil./ex.fac. I forrige nummer av Uniforum (nr.4 1997, s.12) stilte vi spørsmålet om dette er i overensstemmelse med målsettingene for det nye tverrfakultære førstesemesterstudiet.

I samme nummer svarer instituttbestyrer ved Filosofisk institutt, Øivind Baune, på spørsmålet: «Bare filosofer på ex.phil./ex.fac.?» Baune innleder og avslutter intervjuet med å understreke at Avdeling for examen philosophicum bør få en mer tverrfaglig profil - på sikt. I resten av intervjuet begrunner han hvorfor han mener at den ensidige fagfilosofiske profilen avdelingen allerede har, nå ytterligere bør forsterkes.

Baune gir i intervjuet uttrykk for at pensum til de delene av førstesemesterstudiet som Avdeling for examen philosophicum har ansvaret for, gjør det vanskelig å ansette andre enn fagfilosofer i de nye stillingene. Han understreker at Avdeling for examen philosophicum bare har ansvar for examen philosophicum (ex.phil.) og de to vekttallene i fellesdelen av ex.fac. Dette er ikke i overensstemmelse med stillingsbetenkningen der det står at Avdeling for examen philosophicum også skal ha ansvaret for allmennvarianten av ex.fac. Det betyr at dersom Filosofisk institutt får det slik de ønsker, vil de studentene som velger allmennvarianten av ex.fac. få hele førstesemesterstudiet forelest av fagfilosofer. (Vi skrev i forrige Uniforum at ingen av de innstilte søkerne ifølge innstillingen har bakgrunn og kompetanse utover grunn- og mellomfagsnivå i andre fag enn filosofi. Vi er blitt gjort oppmerksom på at dette ikke er helt riktig. Én av de innstilte førstelektorene har en master-grad fra et annet fagområde.)

Filosofisk institutt mener altså at fagfilosofer uten utdannings- og forskningsbakgrunn i andre disipliner enn filosofi, skal stå for all undervisning på hovedområder av ex.phil./ex.fac. som vitenskapsteori, vitenskapshistorie, vitenskap og rasjonalitet (mye kognitiv psykologi), vitenskapenes dannelse og (vitenskapelige) forskningsinnsatser. Vi synes ikke det er opplagt at UiO og førstesemesterstudentene er tjent med dette.

Rådet for examen philosophicum er det premissgivende organ i spørsmål vedrørende førstesemesterstudiet ved universitetet. Det er også Rådet som fastsetter pensum innenfor studiets hoveddisipliner. Vi har følgende prinsipielle spørsmål til Rådet for examen philosophicum:

Deler Rådet den oppfatningen at pensum til ex.phil., fellesdelen av ex.fac. og allmennvarianten av ex.fac. er av en slik art at fagfilosofer alene bør stå for undervisningen?

Mener Rådet det er i overensstemmelse med de nedfelte intensjoner og målsettinger for det nye tverrfakultære førstesemesterstudiet at Avdeling for examen philosophicum med sine snart 50 ansatte skal ha en ren fagfilosofisk profil eller mener Rådet at avdelingen bør ha en mer tverrfaglig og tverrfakultær profil?

Fakultetsstipendiat Geir Kirkebøen, Institutt for lingvistiske fag

og postdoktorstipendiat Lars Kristiansen, Matematisk institutt


Innhold Uniforum 05/97
Publisert 14. mars 1997 14:19 - Sist endra 1. sep. 2014 13:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere