UTLYSNINGER

Forsiden Uniforum 02/97

Universitetets forskningspris 1997

Forskningsprisen for 1997 skal tildeles en forsker eller en forskningsgruppe ved Universitetet i Oslo som har utmerket seg ved fremragende forskning. Prisen består av et årlig tilskudd på kr. 500 000 over tre år og forutsettes i sin helhet benyttet til forskningsvirksomhet eller andre tiltak som er egnet til å styrke vedkommende forskningsmiljø. Prisen deles ut innenfor to alternerende klasser og deles ut ved universitetets årsfest.

Prisen for 1997 utlyses innenfor klassen humaniora, teologi, samfunnsvitenskap og rettsvitenskap. Fakultetene må sørge for at utlysningen og statuttene gjøres kjent for fagmiljøene. Frist for innlevering av forslag er 1. mars 1997.

Forslag til kandidater kan fremmes av fakulteter og grunnenheter eller en gruppe av vitenskapelig ansatte ved UiO. Alle forslag skal være begrunnet og være vedlagt tilstrekkelig dokumentasjon.

For nærmere informasjon, kontakt Berit Hyllseth, Forskningsadministrativ avdeling, tlf. 22 85 44 32.

Forskningsmidler til UiOs satsingsområde «Miljøforskning»

Budsjettet for satsingsområdet «Miljøforskning» for 1997 begynner nå å komme på plass. Styringsgruppen finner derfor tiden inne til å invitere til søknader om forskningsmidler for 1997.

Forutsetningene som ligger til grunn for fordeling av disse midlene er, foruten kriteriet om forskning av høy kvalitet, at det skal legges stor vekt på at:

prosjketene skal ha stor grad av tverrfaglighet

prosjektene skal fortrinnsvis ha tilknytning på vers av fakultetsgrensene

Vi minner om at de syv temaområder for miljøsatsingen er:

1. Økologiske endringer i tid og rom

2. Fysisk strålingsmiljø og biologiske konsekvenser

3. Forurensinger i jord, luft og vann

4. Fornybare energiformer

5. Internasjonale og nasjonale virkemidler i miljøpolitikken

6. Helse og miljøproblemer i storbyer

7. Biodiversitet

Søknader om støtte til prosjekter innen UiOs miljøsatsing sendes Einar J. Berntsen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets sekretariat, Postboks 1032 Blindern innen søknadsfristen 15. februar 1997.

Fondet «Nationalgaven til Chr. Michelsen»

Rentene av fondet, som er grunnlagt ved gaver fra det norske folk til Chr. Michelsen i 1907, skal anvendes til fremme av vitenskapelige eller for næringslivet produktive formål ved stipend på minst kr. 25 000,- og høyst kr. 100 000,- til unge fremragende norske forskere for å sette dem i stand til hjemme eller ute å ofre seg for bestemte arbeidsoppgaver. Stipend kan gis til selvstendige forskningsprosjekter, ikke til utdanningsformål. Stipendiatene skal helst ikke være under 20 år og ikke over 35 år. Stipend utdeles for et år ad gangen, men kan ytes samme stipendiat inntil fem år etter hverandre. Bidrag kan ytes i form av lån hvis de ytes til arbeid som kan ventes å gi mottakeren større økonomiske fordeler. For 1997 mottas søknader innen samfunnsvitenskap og humaniora. Prosjekter innen utviklingsstudier vil bli prioritert.

Søknader rettes til: Fondet «Nationalgaven til Chr. Michelsen», Fantoftvegen 38, 5036 Fantoft. Søknadsfristen er 15. mars 1997. Utdelingen finner sted 7. juni. Søknadene må skrives på skjema som fås tilsendt ved henvendelse til fondets kontor, skriftlig eller over telefon 55 57 40 00.

Pris for god forskningsformidling 1997

Pris for god forskningsformidling skal gå til en forsker eller forskningsgruppe som har formidlet og popularisert forskning slik at det har vakt interesse hos et bredt publikum og derved bidratt til å øke folks innsikt i og forståelse for den forskningsvirksomheten som drives ved Universitetet i Oslo. Prisen deles ut på årsfesten 2. september hvert år. Fristen for å foreslå kandidater er fredag 30. mai 1997. Kandidater til prisen kan foreslås av grunnenheter, fakulteter og grupper av ansatte og studenter. Et krav er at minst fem personer er med på å undertegne forslaget. Forslagsstillerne må legge ved relevant dokumentasjon på kandidatens populærvitenskapelige arbeid. Forslag til kandidater sendes til: Informasjonsavdelingen, Postboks 1076, Blindern, 0316 Oslo.

H.M. Kongens gullmedalje 1997

H.M. Kongens gullmedalje er en pris som tildeles fremragende, yngre forskere for vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Et arbeid som belønnes med H.M. Kongens gullmedalje må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur. Prisen deles ut ved universitetets årsfest. Hvert fakultet kan levere inn ett faglig begrunnet forslag til arbeid som ønskes vurdert for tildeling av H.M. Kongens gullmedalje. Det medisinske, Det historisk-filosofiske, Det matematisk-naturvitenskapelige og Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan levere forslag hvert år. Det teologiske, Det juridiske, Det odontologiske og Det utdanningsvitenskapelige fakultet kan levere forslag annet hvert år. Dette forhold er innarbeidet i fakultetenes retningslinjer, slik at det i sistnevnte gruppe kan foreslås arbeider som er innlevert for inntil to år tilbake. I 1996 oppsto uklarheter i forbindelse med utlysningen. I 1997 inviteres derfor alle fakulteter til å fremme forslag til arbeider som ønskes vurdert for H.M. Kongens gullmedalje i 1997. Deretter, i 1998, vil kun de fire største fakultetene gis anledning til å foreslå arbeider osv. Forslagene stiles til Det akademiske kollegium som fatter den endelige beslutningen om tildeling av medalje. Forslagene oversendes Forskningsadministrativ avdeling innen 1. juni 1997. Fakultetenes retningslinjer for nominasjon og innstilling legges ved eventuelle forslag til arbeider som ønskes vurdert. For nærmere informasjon kontakt Berit Hyllseth på telefon 22 85 44 32.
Forsiden Uniforum 02/97
Publisert 3. feb. 1997 08:44 - Sist endra 1. sep. 2014 13:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere