DEBATT

ForrigeInnholdNeste Uniforum 16/95
Den administrative styringen av prosjektet garanterer ikke en mest mulig uavhengig behandling av informasjonen i effektiviseringsprosjektet, mener A. Jensen.

Jeg har lest planen for dette prosjektet av 11.08.95 og et nyhetsbrev nr. 2 undertegnet av to direktører. Jeg arbeider ikke med primæraktivitetene for hva universitetet skal konsentrere seg om og må vel regne med å bli underkastet det «effektiviseringspotensialet» direktørene prater om.

Fra å ha tallfestet et svimlende antall millioner kroner som skulle spares, på forhånd, sier nyhetsbrevet nå at «en konkretisering av tallfestede målsettinger vil derfor foreligge i nær framtid». De forskjellige arbeidsgruppene ved fakultetene, administrasjonen etc. vil ved inngangen til hver ny fase i prosjektet utarbeide «hypoteser om effektiviseringspotensialet innen sitt område».

Hvem vil så sitte eller bli utpekt til disse gruppene? Jeg kan ikke lese meg til hvem som skal arbeide med effektiviseringsforslagene. De som utgjør de forskjellige fagmiljøene, vil sannsynligvis kunne bidra med en rekke forslag, som kan bedre målet om utdanning, forskning og formidling. Men dette kan kreve investeringer og ikke innsparinger.

Hva gjøres om en slik situasjon oppstår ved de fleste fakultetene?

Styringsgruppa for prosjektet, der administrasjonen er svært tungt representert, hjulpet av det private konsulentfirmaet A. T. Kearny, vil sammen koordinere arbeidet i de forskjellige arbeidsgruppene. Styringsgruppa fastsetter «overordnete forbedringsmål» etc. Her virker det som om sentraladministrasjonen har den hele og fulle kontinuerlige kontroll over arbeidet de forskjellige arbeidsgruppene samler inn. Den administrative styringen av prosjektet garanterer etter mitt skjønn ikke en mest mulig uavhengig behandling av informasjonen. Fordi informasjonen styres mot dette ene «effektiviseringspotensialet». Hvor heldig er det å gå inn i arbeidsmiljøer/fellesskap som fungerer så godt de er i stand til, og foreslå endringer? Fagmiljøene vil antakelig selv best kjenne til hva som bør gjøres for å ivareta primæroppgavene.

Prosjektet går fram mot 1997 med analyser og intervjuer av «sentrale personer ved universitetet». Bemanningssituasjonen vil sannsynligvis bli gjennomgått. Vil dette bety en reell ansettelsesstopp ved universitetet fram til 1997? Hvordan stiller egentlig tjenestemannsorganisasjonen(e) seg, dersom dette er situasjonen? Det vil bli interessant å se hvor langt den tjenestemannsorganisasjonen som allerede er med i prosjektet, vil gå i å arbeide innenfor styringsgruppas prosjektfilosofi. Hvorfor opptrer egentlig ikke tjenestemannsorganisasjonene samlet på vegne av de ansattes interesser?

A. Jensen

Tannlegehøyskolen


ForrigeInnholdNeste Uniforum 16/95
Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere