Nye prinsipper for ressursfordeling ved universitetet

Uniforum 13/95

FRA LEDELSEN

Rektor Lucy Smith

Kollegiet har nylig diskutert forslag til en omlegging av prinsippene for universitetets interne budsjettering. Siktemålet er blant annet å utvikle et bedre grunnlag for å vurdere den samlede fordelingen av ressurser ved universitetet.

Kollegiet ønsker en modell basert på følgende hovedprinsipper:

* Budsjettet bør fordeles på grunnlag av åpne og aksepterte kriterier knyttet

til hovedaktivitetene

* Kriteriene må ta hensyn til at ressursbehovene innen undervisning og forskning varierer avhengig av type studium og fag

* Det bør som utgangspunkt for fordelingen synliggjøres hvor stor del av ressursene som går til forskning, undervisning og støttefunksjoner

Forskningsmidlene har tradisjonelt vært budsjettert som en komponent av kostnadene for studieplasser. En synliggjøring av ressursene til forskning krever at universitetet aktivt begrunner forskningens rolle i virksomheten.

Tankegangen er inspirert av den «budsjettreferansemodellen» som Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet presenterte for et par år siden. Et problem ved KUFs modell er at den utelukkende benytter tall for studenter og helårseksamener som mål for ressursfordeling. Universitetet har pekt på at dette kan resultere i en nedprioritering av forskningen.

Undervisningsdelen av budsjettet tenkes fordelt med utgangspunkt i en basisdel, en resultatavhengig del og en satsningsdel. Basisdelen av undervisningsbudsjettet vil kunne knyttes til tall for tilbudte studieplasser ved de enkelte studier. Tallene for studieplasser forutsettes justert på grunnlag av en overordnet vurdering av de enkelte fagmiljøers undervisningskapasitet. Det vil bli vurdert å fordele en del midler på grunnlag av vekttallsproduksjon, blant annet med sikte på å ivareta stimuleringseffekten knyttet til departementets sentrale vekttallspott.

Også forskningsbudsjettet er tenkt å ha en basisdel og en satsningsdel. Det er imidlertid mer usikkert om man sentralt skal operere med en resultatavhengig del, først og fremst på grunn av de problemer som er forbundet med å måle resultater av forskning. I basisdelen av forskningsbudsjettet vil det inngå fordeling av lønns-, drift- og utstyrsmidler med utgangspunkt i fakultetsfordelte plantall for forskerårsverk.

Kollegiet ønsker å ta noen skritt i retning av den nye budsjettmodellen allerede ved fordelingen for 1996, men legger stor vekt på at de nye prinsippene blir innført gradvis. Det vil også være behov for en periode hvor nye ordninger prøves ut og videreutvikles. Det er en forutsetning at fakulteter og fagmiljøer trekkes med i en dialog om tallmateriale, fordelingskriterier, vekter mv og at de fordelingsprinsipper som benyttes, er åpne.

De nye prinsippene innebærer ikke at kollegiet øremerker hvor stor del av fakultetenes budsjetter som skal benyttes til forskning, undervisning og andre funksjoner, men at forutsetningene for fordelingen mellom fakultetene klargjøres og presiseres. Det er ønskelig at fakultetene vurderer muligheten for å benytte seg av tilsvarende fordelingsprinsipper når de skal fordele videre til instituttene, selv om de da vil ha behov for andre fordelingsnøkler, vekter mv.


Uniforum 13/95

Publisert 24. jan. 1996 21:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere