DEBATT


Universitetsdirektøren har satt i gang et prosjekt som tar sikte på å effektivisere deler av universitetets virksomhet. Effektivisering i denne forbindelse kan blant annet bety nedlegging, privatisering, innskrenking av virksomheter og avdelinger ved Universitetet i Oslo.

Målet for prosjektet er av universitetsdirektøren uttalt slik: «Prosjektet skal resultere i en frigjøring av ressurser brukt til administrative og tekniske støttefunksjoner. Frigjorte ressurser nyttes til omfordeling til primærtjenestene eller udekkede behov innenfor støttefunksjonene, eventuelt også til å saldere universitetets budsjett i en situasjon med realnedgang i budsjettrammen.»

Konsulentfirmaet AT Kearney er hentet inn som prosjektutvikler og koster universitetet den nette sum av kr. 500.000.

Tjenestemannsorganisasjonenes medbestemmelse i henhold til Tilpasningsavtalen er ikke tilstrekkelig ivaretatt. Forløpet fram mot igangsettelsen av forprosjektet er heller ikke blitt gjort slik det er regulert i avtaleverket.

NTL 90 har vært kritisk til dette prosjektet. Innvendingene som NTL 90 reiste i startfasen av forprosjektet har langt på vei vist seg riktige. Ifølge den foreløpige forprosjektrapporten som i omarbeidet form skal legges frem for Kollegiet i juni, står det blant annet at prosjektet har til hensikt å overføre 100 millioner kr. fra «støttefunksjonene». De skal gå til det som er universitetets primær-funksjon - nemlig forskning og undervisning. Som begrunnelse bruker man tilfeldige sammenlikninger med andre undervisningsinstitusjoner i Norden, og løst funderte påstander som det ikke er gjort noe seriøst forsøk på å begrunne. Man har i tillegg intervjuet et utvalg ansatte ved universitetet, hovedsakelig administrative ledere, hvorav mange har kort fartstid og liten kjennskap til institusjonen. Tiltakene vil i hovedsak være rettet inn mot bestemte funksjoner og avdelinger, blant annet Det medisinske fakultet, Det historisk-filosofiske fakultet, USIT, Teknisk avdeling og Sentraladministrasjonen.

Her følger noen av innvendingene vi har mot rapporten:

* Den bærer tydelig preg av å være et hastverksarbeid. Konklusjonenemangler troverdige begrunnelser, påstandene er løst funderte og underlagsmaterialet er ikke tilgjengelig fra konsulentfirmaets side.

* Den bærer i høy grad preg av at den er skrevet av noen som ikke kjenner Universitetet i Oslo.

* Intervjugrunnlaget er ensidig med vekt på høye administrative ledere i arbeidsgiverposisjon, hvorav mange har kort fartstid og dårlig kjennskap til UiO.

* Valgte ledere fra universitetets faglige personale er praktisk talt ikke intervjuet (2 av 28).

* Tallmaterialet er slått sammen på en måte som gjør det meget vanskelig å overprøve tallene man har kommet frem til.

* Sammenlikningen med BI og svenske universiteter er høyst tvilsom når de ikke samtidig dokumenterer de store ulikhetene som er mellom disse institusjonene i utgangspunktet.

* Målet skal være å frigjøre 100 millioner kr. til omfordeling for hele prosjektet innen 1997. Dette målet er tatt ut av luften, eller rettere, gitt konsulentene av oppdragsgiver uten begrunnelse eller noen form for dokumentasjon.

* Forprosjektrapporten fokuserer ensidig på noen stillingsgrupper og områder som skal effektiviseres uten å se på institusjonen som helhet. Dette tyder på en manglende forståelse for hva Universitetet er og innsyn i universitetets helhetlige organisering

* Konsulentutredningen virker styrt av universitetsledelsen uten at synspunkter fra organisasjonene eller enkeltpersoner i styringsgruppen har kommet med.

* Det arbeidet som er utført av utvalget for å evaluere delegeringsprosessen ved universitetet er tydeligvis ikke tatt med i forprosjektet.

Vår konklusjon så langt er at vi oppfatter effektiviseringsprosjektet som et svært anlagt rasjonaliseringsprosjekt spesielt rettet inn mot noen utvalgte grupper ved universitetet. Vi stiller oss tvilende til effektiviseringsgevinsten og har liten tro på at ressurser i betydelig omfang vil bli flyttet fra «hjelpefunksjonene» til forskningen. Argumentet om å overføre ressurser til forskningen brukes for å legitimere effektiviseringsprosjektet overfor de vitenskapelig ansatte.

Vi oppfordrer alle ansatte ved universitetet til å ta opp diskusjonen omkring effektiviseringsprosjektet i alle fora, på institutt og fakultet. Vi henstiller til dere om å tenke gjennom hvordan dette prosjektet berører din/deres arbeidssituasjon.

Øystein Ekevik, leder NTL 90


Publisert 24. jan. 1996 21:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere