DEBATT


De ansatte ved universitetet har formelt sett to muligheter for medbestemmelse:

Alternativ A:- gjennom valg på personer til valgte organer som kollegiet, fakultets- og instituttråd.

Alternativ B:- gjennom sine fagorganisasjoners rett og arbeidsgivers plikt til informasjon, drøftinger og forhandlinger etter Hovedavtalen i staten.

Vi vil her berøre Alternativ B.

I Hovedavtalen for staten, kapittel fire, former for medbestemmelse, er det nevnt en rekke saker arbeidsgiver plikter å ta opp med organisasjonene ved de tillitsvalgte. Eksempler på saker er budsjettforslag, byggesaker, strategiske planer på kort og lang sikt, virksomhetsplaner, omgjøring av ledige stillinger for å nevne noen viktige. Organisasjonene har den siste tiden opplevd at viktige saker som skulle vært drøftet mellom partene, ikke er blitt drøftet. Arbeidsgivers plikter er ikke overholdt!

3 eksempler:

1. Universitetets strategiske plan for 1995-99 ble vedtatt i Kollegiet i desember 1994. Ikke drøftet.

2. Mandat, organisering og tidsplan for Effektiviseringsprosjektet ble ikke drøftet på en slik måte at intensjonene i avtaleverket ble oppfylt.

3. Utskillelse av de nasjonale biblioteksfunksjonene fra Universitetsbiblioteket ble realitetsbehandlet og vedtak ble fattet i kollegiemøte tirsdag 16. mai uten forutgående drøfting med organisasjonene. I dette eksemplet hører det også med til historien at NTL forening 90 hadde sendt brev til rektor i sakens anledning og krevd drøftinger. Videre hører det til historien at kollegiet i møte for et år siden i samme sak, for å sikre de ansatte medbestemmelse, vedtok følgende: (Vedtakets punkt 8) «Kollegiet forutsetter at universitetsdirektøren informerer arbeidstakerorganisasjonene løpende om delingsprosessen. Arbeidstakerorganisasjonene skal gis mulighet til å uttale seg om de saker som skal legges frem for kollegiet. Dette gjelder spesielt i saker som angår fordeling av personalressurser og organisering.»

Hvorfor denne manglende evne og vilje hos ledelsen til å følge opp avtaleverket og kollegievedtak?

Vi ser såpass alvorlig på disse bruddene på hovedavtalen og de ansattes rett til medbestemmelse at vi vurderer å føre saken videre til våre respektive hovedorganisasjoner slik at de kan ta sakene opp med fagdepartementet.

Frank Sarnes, LUHF og Øystein Ekevik, NTL 90


Publisert 24. jan. 1996 21:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere