– Ibsen er større enn UiO

Forslaget på 75 prosent kutt til Ibsen-senteret ble ikke vedtatt av styret ved HF-fakultetet - Med det framlagte forslaget så ville Ibsen vært konk, sa styremedlem Svein Skarheim.

Mange av de ansatte ved Ibsen-senteret møtte fram på møtet til styret ved HF-fakultetet i dag. Dekan Arne Bugge Amundsen ledet møtet. 

Foto: Ola Sæther

Forslaget om å kutte 75 prosent av de øremerkede bevilgningene til Ibsen-senteret ble forkastet på møtet til HF-fakultets styre i dag. Forslaget ble lagt fram 1. juni av dekan ved Det humanistiske fakultet, Arne Bugge Amundsen.

–  Med alle uklarhetene i saksframlegget, som var i strid med diskusjonen de hadde på styremøtet i april, så var det ikke rart det ikke ble noe vedtak, sier Frode Helland, leder for Senter for Ibsen-studie, i etterkant av møtet.

Det ble i stedet formulert et nytt forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt av styret. Her står det at de ønsker en finansiering av Ibsen-senteret som gir forutsigbarhet og grunnlag for videre utvikling. Styret ba også om at det legges fram ulike forslag til finansiering for Ibsen-senteret ved neste møte i september.

Umulig å forstå vedtaksdokument

I forkant av styremøtet sa Helland til Uniforum at han var bekymret for at styremedlemmene ikke ville forstå hvor drastiske kuttforslagene var fordi saksdokumentet var så uklart formulert, han mente det var skrevet på en bevisst tildekkende måte. Det er umulig å lese ut i fra dokumentet at vedtaksforslaget gjaldt kutt på mellom 70 og 75 prosent av de øremerkede midlene.

Under møtet gjorde styremedlem Svein Skarheim, direktør for Aschehoug Utdanning, det klart at han syntes det var problematisk at vedtaksdokumentet i beste fall var uklart, og neppe var i tråd med det styret hadde foreslått tidligere.

– For å ta en beslutning må jeg skjønne hva som skal besluttes. Dette dokumentet kan leses på flere måter, jeg savner troverdig dokumentasjon på hvordan senteret skal kunne fortsette driften fremover. Men den framlaget ideen så er Ibsen konk, det er det vel ingen som vil, sa Skarheim.

MÅ SKJØNNE: – For å ta en beslutning må jeg skjønne hva som skal besluttes. Dette dokumentet kan leses på flere måter, jeg savner troverdig dokumentasjon på hvordan senteret skal kunne fortsette driften fremover, sa ekstern representant Svein Skarheim på møtet i fakultetsstyret ved HF. (Foto: Ola Sæther)– Vi har bare én Ibsen

HF-fakultet må gjennomføre store kutt. Bugge Amundsen argumenterte for at Ibsen-senterets virksomhet framover skal finansieres mer likt all annen virksomhet ved HF, det vil si gjennom studieplasser og andre inntekter fra forskning og undervisning.

Samtidig har Ibsen-senteret fått et spesielt mandat om «å legge forholdene til rette for forskning og kunnskapsformidling om Henrik Ibsen og hans forfatterskap, med sikte på en styrking av Ibsenstudiene i nasjonal og internasjonal sammenheng.» En arbeidsgruppe fra 2016 konkluderte med at uten øremerkede midler kan ikke mandatet oppfylles og senteret må avvikles.

- Vi har bare én Henrik Ibsen, bare én i hele kongeriket, og vi har bare ett Ibsen-senter. Det kan ikke sammenlignes med andre virksomheter ved HF-fakultetet. Ibsen er større enn UiO, sa Skarheim under møtet.

Grunnlag for optimisme

Frode Helland kaller vedtaket «et slags utsettelsesvedtak».

– Det er flott at fakultetsstyret har vedtatt at de ønsker en finansiering som sikrer forutsigbarhet og som gir grunnlag for videre utvikling i henhold til mandatet.

– Med bakgrunn i dette kan jeg vanskelig se for meg at de kan komme med forslag til vedtak som er så drastiske som kutt i 75 prosent av de øremerkede midlene slik vi så denne gangen.

Han håper at prinsippene som ble lagt i dette vedtaksforslaget blir tatt alvorlig, og i så fall mener han det er grunnlag for en viss optimisme for Ibsen-senterets framtid.

Ibsen-senteret har en spesiell rolle

I etterkant av møtet sier Skarheim at han syns det nye vedtaksforslaget var godt.
- Hele HF- fakultetet må kutte i utgifter, og det er selvfølgelig naturlig at Ibsen-senteret også må gjennom kutt. Vi trenger et vitalt senter, og det kommer ikke av seg selv. Men hovedbudskapet fra styret er at senterets funksjon skal opprettholdes.

Han oppfatter det som at styret er enige om at Ibsen-senteret står i en særstilling i forhold til andre virksomheter ved fakultetet.

– Ibsen vil overleve deg og meg, vi er bare turister her på jorden. Ibsen vil bestå, og vi har en forpliktelse til å forvalte dette på en god måte. Vi må se på det som et enormt privilegium.
 

Emneord: Ibsensenteret, Ibsen, HF Av Lisbet Jære
Publisert 8. juni 2018 17:24 - Sist endra 11. juni 2018 10:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere