VED ÅRSSKIFTET

ForrigeInnholdNeste Uniforum 20/95

FRA LEDELSEN

Av rektor Lycy Smith

Utgangen av året 1995 er målstreken for det nåværende Kollegiet og for min første rektorperiode.

For meg har dette vært de tre mest spennende årene av mitt yrkesliv - men også de mest arbeidskrevende. Læringskurven var bratt - særlig det første året. En hovedårsak til at disse tre årene som rektor har vært så givende, er det fine samarbeidet i Kollegiet. Styreordningen etter någjeldende lov er etter mitt syn meget god, og Kollegiet har i denne perioden oppfylt intensjonene med ordningen. De enkelte medlemmene har alltid vært meget godt forberedt, og de har hatt interessene til universitetet som helhet for øye. Det har hersket en sterk samarbeidsvilje i Kollegiet, noe som likevel ikke har vært til hinder for at flere saker har vært avgjort ved avstemninger.

Fra 1. januar 1996 trer den nye universitetsloven i kraft. Dette innebærer blant annet at vi får et kollegium med tretten medlemmer istedet for ni, og to av disse er eksterne. Det er også bare to medlemmer fra det gamle Kollegiet som går inn i det nye. På denne bakgrunn blir det utvilsomt en oppgave å få det nye kollegium til å samvirke like bra som det nåværende. Under enhver omstendighet er den nye loven en god foranledning til å vurdere på nytt hvordan forberedelsen av kollegiemøtene og selve arbeidsformen i møtene best skal legges opp.

Året 1995 har vært det første året i perioden for vår nye strategiske plan. Etter mitt syn har planen vist seg å fungere godt som et arbeids-dokument for universitetet. Effektiviseringsprosjektet er et av de viktige tiltak som Kollegiet har satt i gang på grunnlag av strategiplanen - og som vil sette preg på det kommende år. Vi ønsker et enda bedre læringsmiljø, og vi ønsker å heve kvaliteten på vår forskning. Også vår formidlingsvirksomhet har behov for styrking. I en tid med små utsikter til en økning av våre bevilgninger, må dette - og eventuelle nye tiltak - hovedsakelig finansieres gjennom rasjonalisering og omprioriteringer. Vi må nøye vurdere om vi bruker våre midler til beste for våre primærfunksjoner. Det er det effektiviseringsprosjektet dreier seg om.

Nylig var jeg med på en enestående begivenhet, nemlig åpningen av hippocampus-disputasene (omtalt annet sted). Disse viser for det første at vi har et forskningsmiljø i verdenstoppen på Nevrofysiologisk institutt, men dessuten betydningen av at gode forskere tilbys ekstra ressurser. Her var det forskningsrådsmidler som muliggjorde en helt spesiell innsats. Noe av den samme virkning tar vi sikte på med vår forskningspris. Den er ikke først og fremst en belønning for forskning, men en investering i forskning. Og god forskning kommer alle til gode, også studentene.

Av de direkte studentrettede tiltak i 1996 som ligger mitt hjerte nær, vil jeg fremheve cand.mag.-graden. Det foreligger nå en spennende innstilling, og det videre arbeid med denne vil bli høyt prioritert i 1996. Hovedfagsutdanningen vil få stor oppmerksomhet, blant annet vil arbeidet med å tilpasse hovedoppgavens omfang bli videreført. Idrettsbygget har begynt å reise seg, og hvis alt går som planlagt, kan studentene overta Villa Eika som studenterhus i løpet av året!

I år - som i tidligere år - har jeg vært imponert av det gode arbeid våre ansatte gjør til beste for vårt kjære universitet.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 20/95
Publisert 24. jan. 1996 21:14 - Sist endra 1. sep. 2014 13:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere