Læringsmiljøpris til farmakologi

Uniforum 12/95

Gruppeundervisning er blitt den viktigste undervisningsformen på kurset «Farmakologi II». Fra venstre studentene: Knut-Egil Løkling, Kristin Amundsrudstad, Stig Henning Pedersen, Kirsti Frislid, Henriette Lien og førsteamanuensis Hege Christensen. (Foto: Ståle Skogstad)

Prisen for godt læringsmiljø 1995 er tildelt Avdeling for farmakologi ved Farmasøytisk institutt.

AV GRO LIEN GARBO

Til sammen kom det i år inn ni forslag til kandidater til Prisen for godt læringsmiljø.

Det er gruppen som har ansvaret for kurset Farmakologi II ­ Farmakoterapi, som er trukket fram som kandidat til året pris. Fagutvalget på instituttet står som forslagsstiller. De viser i sin nominasjon spesielt til «Hege Christensens gruppe rundt kurset Farmakologi II». Juryen, under ledelse av prorektor Arild Underdal, har i tråd med dette funnet det riktig å framheve denne gruppen.

I juryens konklusjon heter det blant annet: «Universitetet legger særlig vekt på den vilje og evne til utvikling som årets prisvinner har lagt for dagen gjennom en omfattende satsing på å legge om hele undervisningsopplegget på en slik måte at en studieplanendring har resultert i et kvalitativt annerledes læringsmiljø».

Juryen viser også til at utviklingsarbeidet ved Avdeling for farmakologi stemmer godt overens med statuttene for læringsmiljøprisen, der studentsentrering og -aktivisering er hovedintensjoner. Videre legges det vekt på at lærerne har måttet justere sin lærerrolle og gått inn i nye former for samarbeid og kommunikasjon. Dette arbeidet har foregått helt og holdent i avdelingens egen regi, men likevel i samarbeid med andre når det har vært nødvendig å få tilgang til den kompetansen man har hatt behov for.

«Avdelingen kan med rette være stolt, så vel av den måten man har arbeidet på, som av de resultatene man har oppnådd», heter det i juryens uttalelse.

PROBLEMBASERT LæRING

Bakgrunnen for arbeidet Avdeling for farmakologi har fått prisen for, er innføringen av ny studieplan for farmasiutdanningen. Via den nye studieplanen organiserer avdelingen undervisningen i basal farmakologi og klinisk farmakologi/farmakoterapi annerledes enn tidligere. De har benyttet anledningen til å utvikle læringsmiljøet, blant annet ved å innføre problembasert læring i et eget kurs i farmakoterapi. Fokus er flyttet fra forelesningen som den viktigste undervisningsmetoden til at hver enkelt student skal innhente kunnskap. Fire av lærerne har deltatt på kurs i veildningsteknikk ved Hälsouniversitetet i Linköping, som er det universitetet i Norden som har bredest erfaring med problembasert læring.

Gruppeundervisning med lærer til stede er blitt den viktigste undervisningsformen på kurset. Intensjonen har vært at kurset skal ligge så nært opp til den farmasøytiske hverdagen ute i arbeidslivet som mulig. Studentene skal ikke bare erverve seg teoretiske kunnskaper, men også få trening i klinisk problemløsning og i å samarbeide og kommuninisere med andre yrkesgrupper og allmennheten.


Uniforum 12/95

Publisert 24. jan. 1996 21:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere