UiO: – Adam blir ikke diskriminert ved fordeling av arbeidsoppgaver

Det er tre år siden UiO beklaget å ha gjort for lite for å stoppe rasistisk trakassering av Nyojah Rogers Ali Adam. Men Adam diskrimineres fortsatt, ifølge African Student Association og Organisasjonen mot offentlig diskriminering. – Dette er ikke riktig, uttaler HR-sjef i Eiendomsavdelingen. 

ꟷ UiO MÅ TA RASISME PÅ ALVOR: ꟷ Denne saken handler om mer enn Adam, understreker Mohamed Awil, leder i African Student Association.

Foto: Ola Gamst Sæther

Universitas skrev i 2017 om personer med minoritetsbakgrunn som opplevde grov rasistisk hets i Eiendomsavdelingen ved UiO. Blant disse var Nyojah Rogers Ali Adam som under navnet Christian stod fram og fortalte om trakassering over en tiårsperiode. I tillegg til de rasistiske kommentarene han hadde måttet tåle, fortalte Adam at han han ikke lenger fikk tekniske oppgaver, men opplevde å bli satt til å gjøre det hans kolleger omtalte som «drittjobber» og «negerarbeid».

Sammen med Organisasjonen mot offentlig diskriminering (Omod) brakte Adam saken inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Ombudet konkluderte høsten 2017 at UiO ikke hadde gjort nok for å hindre trakassering av Nyojah Rogers Ali Adam. Adam fikk derimot ikke medhold i at UiO hadde diskriminert ham ved tildeling av arbeidsoppgaver.

HvaNåUiO?

Oppropet «HvaNåUiO? - Rettferdighet for Adam. Stopp rasismen på Universitetet i Oslo!» ble lansert av African Student Association i oktober.

I oppropet som har fått nær 1000 underskrifter, krever ASA:

- At UiO kommer med klare retningslinjer mot rasisme, håndhever en null- toleransepolitikk og at håndtering av rasismeanklager får en mer sentral rolle i retningslinjene mot trakassering ved UiO.

- At rasisme inkluderes som en egen form for trakassering i retningslinjene ved UiO

- At UiO må oppdatere Si-Ifra Systemet slik at det inkluderer rasisme og etnisk diskriminering

- At Adam må få verdig arbeid – teknisk arbeid som reflekterer hans kvalifikasjoner, ekspertise, fagkunnskap og ønsker.

ASA ber rektor Svein Stølen svare på følgende spørsmål:

- Har de som hetset Adam blitt forfremmet?

- Får Adam færre «tekniske» arbeidsoppgaver enn sine kollegaer, da spesielt de som trakasserte han?

Krever verdig arbeid

African Student Association ASA lanserte i oktober oppropet «Hva Nå UiO», en kampanje som krever at driftsleder Nyojah Rogers Ali Adam må få verdig arbeid som reflekterer hans kvalifikasjoner, ekspertise, fagkunnskap og ønsker.

Uniforum har møtt Rahwa Tilahun Yohaness som er politisk rådgiver for ASA, og foreningens leder Mohamed Awil.  

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) konkluderte i 2017 at Adam ikke var blitt diskriminert i tildeling av arbeidsoppgaver. Hvorfor velger dere likevel å kjøre denne kampanjen?

Universitetsledelsen har beklaget hetsen Adam er blitt utsatt for, men ledelsen har ikke gjort noe for å gi Adam oppreisning, og saken har ikke fått noen konsekvenser for personene som mobbet Adam i en årrekke. Vi mener også at universitetsledelsen har ansvar for å gi Adam arbeidsoppgaver som reflekterer hans erfaring og kvalifikasjoner, svarer Rahwa Tilahun Yohaness.

ꟷ Betyr dette at Adam får andre oppgaver enn de som ligger i hans stillingsbeskrivelse, eller er blitt urettmessig forbigått i konkurranse om stillinger eller ved opprykk?

ꟷ Jeg kjenner ikke detaljene i Adams arbeidshistorikk, men vi har snakket med Adam, og vi er ikke i tvil om at han blir diskriminert ved tildeling av arbeidsoppgaver, svarer Yohaness.

Dypt urettferdig

Adam har fått en beklagelse, men ingen form for oppreisning til tross for at den rasistiske mobbingen har satt dype psykologiske spor. For mobberne derimot har trakasseringen ikke fått noen konsekvenser. Dette mener vi er dypt urettferdig, sier hun.

Hva slags oppreisning mener dere Adam bør få?

Vi mener at det minste UiO kan gjøre er å gi ham et verdig arbeid. Personlig mener jeg at han også burde få en økonomisk erstatning for alle årene med grov trakassering.  Hvorfor blir ikke rasisme betraktet som like ille som seksuell trakassering, undrer Yohaness.

Denne saken handler om mer enn Adam, understreker Mohamed Awil.

ꟷ  Vi ser at store offentlige institusjoner som UiO gjør mange feil, og det er mange, både ansatte og studenter, som opplever rasisme. Derfor er det viktig av vi retter oppmerksomheten mot dette. UiO må begynne å ta rasisme på alvor.

Støtter oppropet til ASA

Det var Organisasjonen mot offentlig diskriminering (Omod) som tok saken til Likestillings- og diskrimineringsombudet i 2017.  Akhenaton Oddvar de Leon, daglig leder i Omod, stod i begynnelsen av denne måneden fram og støttet ASAs kampanje i Klassekampen.

I intervjuet viste han til at Adam da han begynte å jobbe ved universitetet i 1991, fikk flere tekniske arbeidsoppgaver, og at han nå har ingen til tross for at han i 2015 fullførte videreutdanning i klima, energi og miljø i bygg.

–  I stedet for å gjøre oppgaver som vedlikehold av kjøleanlegg, blir han fortsatt satt til ufaglært arbeid som å feie gulv. Jeg forstår ikke at UiO som er blitt felt for rasisme, ikke prøver å gjøre opp for seg, sa de Leon til Klassekampen.

Får kun gjøre brukertjenester

Du støtter oppropet som krever at Nyojah Rogers Ali Adam må få et verdig arbeid. Er ikke alt arbeid verdig?

 Verdig i denne sammenhengen betyr verdig i forhold til utdannelse og kvalifikasjoner, svarer Akhenaton Oddvar de Leon til Uniforum.

Nyojah Rogers Ali Adam har tittelen driftsleder. Betyr dette at han blir satt til å gjøre oppgaver som ikke er i tråd med denne stillingsbetegnelsen?

 Adam er i en stilling hvor han i teorien skal kunne utføre mange typer arbeid, både det man omtaler som brukertjenester og tekniske oppgaver, forklarer Omod-lederen.

 Adam har ingenting imot å utføre brukertjenester. Det han protesterer mot er at han kun blir tildelt slike tjenester. Han får ikke lengre gjøre tekniske oppgaver som han både ut fra sin erfaring og sin utdannelse er kvalifisert til å gjøre.

Fagforeningene mangler kompetanse

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) konkluderte i 2017 at UIO ikke har hadde gjort nok for å hindre trakassering av Nyojah Rogers Ali Adam. Men likestillings og diskrimineringsombudet konkluderte samtidig at UiO ikke har diskriminert Adam i strid med diskrimineringsloven ved tildeling av arbeidsoppgaver. Tilsier ikke dette at Adams arbeidssituasjon snarere er en sak for verneombud og fagforening enn et spørsmål om diskriminering?

 Adam opplever at han blir diskriminert i fordelingen av arbeidsoppgaver, og det bør ledelsen ved UiO ta på alvor, kommenterer de Leon.

Han mener fagforeningene generelt mangler kompetanse og vilje til å gå inn i spørsmål om rasisme. Omod-lederen er heller ikke imponert over fagforeningens innsats i Adams sak.

Ville ikke delta på møte

ꟷ Da Adam kom til oss og fortalte om den rasistiske hetsen han var blitt utsatt for gjennom flere år, skrev vi et brev til ledelsen i Eiendomsavdelingen hvor vi beskrev situasjonen, forteller han.

Ledelsen i Eiendomsavdelingen svarte med å be om et møte med Adam og lederen for Omod. De Leon forteller at han før møtet tok kontakt med Adams fagforening NTL og ba om å få en representant fra fagforeningen med på møtet. Svaret han fikk fra NTL var at foreningen ikke ville ta saken dersom Omod var involvert.

  Hva var begrunnelsen for at fagforeningen ikke ønsket å konfrontere ledelsen sammen med Omod og Adam?

– Vi fikk ingen begrunnelse, slår de Leon fast.

Fikk støtte fra verneombudet

Han forteller at Adams ledere på møtet gav uttrykk for at de ikke kjente seg igjen i Adams beskrivelse av situasjonen.  På dette punktet kom Adams verneombud som i motsetning til fagforeningen stilte på møtet, med innsigelser.

Verneombudet spurte lederne om de husket et seminar et par år tilbake som handlet om hva man kan gjøre for å få et bedre arbeidsmiljø. Verneombudet minnet deretter lederne på at Adam da han stilte et spørsmål på seminaret var blitt avbrutt av en person bak i salen som ropte «hold kjeft din jævla apekatt».

ꟷ Lederne som hevdet at de ikke kjente til at Adam ble utsatt for rasisme, hadde faktisk vært vitne til at Adam ble trakassert, påpeker de Leon.

At Adam i mange tilfeller var blitt trakassert foran mange andre mennesker, er det som gjør denne saken ekstra stygg, mener han

Blant de mange eksemplene på den rasistiske hetsen som Adam er blitt utsatt for, trekker Leon også fram et tilfelle hvor Adam i kantinen ble omtalt som «You black stupid man». De Leon forteller at hendelsen fikk en tilstedeværende professor til å reagere.

ꟷ Det er mange som har vært vitne til den rasistiske hetsen mot Adam, sier han og viser til en annen episode hvor Adam ble utsatt for rasistiske tilrop på en hagefest for de ansatte.

Blir straffet for å ha varslet

ꟷ Har den rasistiske hetsen mot Adam opphørt etter kjennelsen i 2017?

ꟷ Adam opplever ikke lengre rasistiske tilrop og rasistisk ordbruk, men han opplever daglig at han blir straffet for å ha varslet, svarer de Leon.

ꟷ Dette skjer ved at han utelukkende blir tildelt den type oppgaver som han tidligere har opplevd kolleger omtale som "negerarbeid". Adam er villig til å utføre alle typer arbeid. Det eneste han ber om er en rettferdig arbeidsfordeling hvor han får de samme arbeidsoppgavene som sine kolleger. Adam ber kun om å bli behandlet på lik linje med de andre i seksjonen. Jeg forstår ikke hva som er problemet, sukker Omod-lederen.

Adam har i intervjuer med blant andre Universitas fortalt om psykiske problemer som følge av hetsen han er blitt utsatt for. De Leon forteller at Adam har vært i kontakt med bedriftshelsetjenesten, og at han har fått snakke med en psykolog, men han mener likevel Eiendomsavdelingen kunne ha gjort mye mer for å sikre Adam grundig oppfølging fra psykolog.

ꟷ Har Adam fått noen økonomisk kompensasjon eller annen oppreisning fra ledelsen ved UiO?

ꟷ Adam har ikke fått noen økonomisk kompensasjon, men det har han heller aldri bedt om. Rektor Svein Stølen har gått ut og beklaget at UiO ikke gjorde noe for å stoppe trakasseringen, men det vi først og fremst etterlyser etter kjennelsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet er litt omsorg for Adam.

Driftsleder Nyojah Rogers Ali Adam ønsker ikke å stå fram i Uniforum i denne saken, men Adam bekrefter i en mail til Uniforum at Omod-lederens uttalelser er i tråd med hvordan han selv opplever sin arbeidssituasjon.

UENIG MED ASA: ꟷ Det er ikke riktig at Adam blir diskriminert ved tildeling av arbeidsoppgaver, uttaler HR-sjef i Eiendomsavdelingen Torborg Storaas (Foto: Eiendomsavdelingen)             

Vi er blitt mer på vakt

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte høsten 2017 at UiO ikke hadde gjort nok for å hindre trakassering av Nyojah Rogers Ali Adam. Har kjennelsen i 2017 ført til at avdelingen har tatt noen grep for å forhindre at historien gjentar seg?

Uniforum stiller spørsmålet til HR-sjef i Eiendomsavdelingen Torborg Storaas.

ꟷ Det er klart vi er blitt mer på vakt, svarer Storaas.

Hun forteller at avdelingen blant annet har etablert felles kontorer for driftslederne ute på de ulike driftsområdene slik at de får møte hverandre og sin områdeleder jevnlig.

ꟷ Vi er ikke minst blitt mye mer opptatt av å holde tett kontakt med lederne ute på enhetene, sier hun og forteller om ledersamlinger en gang hver måned. Det handler ifølge Storaas om at lederne skal bli godt kjent med hverandre og om å bygge opp et felles verdigrunnlag. 

ꟷ Både på ledersamlingene og i samlinger med alle ansatte understrekes Eiendomsavdelingens verdier som også inkluderer respekt for hverandre. Ledelsen i Eiendomsavdelingen er tydelig på at trakassering overhodet ikke er akseptabelt. Alle ansatte har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø, men den stedlige ledelsen har et ekstra ansvar for å bidra til at dette går bra, presiserer hun.

ꟷ At ledere følger opp de ansatte er viktig, både for at de skal føle seg sett, men også for å forhindre at det oppstår subkulturer og ukulturer som ikke er forenelig med et godt arbeidsmiljø og våre verdier, legger hun til. 

Adam blir ikke diskriminert 

ꟷ Hva er din kommentar til påstanden om at Adam blir diskriminert i fordelingen av arbeidsoppgaver?

ꟷ  Dette er ikke riktig, svarer Storås, og viser til at dette er et syn avdelingen også fikk støtte for i Likestillings- og diskrimineringsnemda i 2017.

ꟷ Utover dette kan jeg ikke kommentere på enkeltsaker, sier hun.

HR-sjefen understreker imidlertid at avdelingen er opptatt av å opptre imøtekommende og korrekt overfor alle sine medarbeidere. Hun trekker også fram endringer som er skjedd i arbeidsrutiner og organisering av arbeidet de siste årene.

ꟷ De aller fleste av avdelingens ansatte med arbeidsoppgaver knyttet til drift og vedlikehold av bygninger jobber i dag annerledes enn de gjorde for bare noen få år siden, påpeker hun.

ꟷ Oppgaver kanaliseres og fordeles via nye systemer, og forskrifter pålegger oss utstrakt kontroll av bygninger og tekniske anlegg.  Eiendomsavdelingen har hele tiden oppmerksomheten rettet mot utvikling og profesjonalisering. Dette kan vi ikke få til uten å nyttiggjøre oss kompetansen til alle våre ansatte, understreker hun.

Positiv kulturendring i arbeidsmiljøet

Har Eiendomsavdelingen gjort nok for å støtte Adam etter kjennelsen i 2017?

ꟷ  Eiendomsavdelingen har tatt denne saken på største alvor. Vi har beklaget saken, og vi har lagt vekt på oppfølgingstiltak og kontinuerlig endring og forbedring. Det har blitt iverksatt mange tiltak, forsikrer Storaas og trekker fram samarbeid, kompetanse, organisering av arbeidet og stedlig ledelse i organisasjonen som stikkord.

ꟷ I hele Eiendomsavdelingen har vi snakket jevnlig om hva som ikke er akseptabel språkbruk og oppførsel på arbeidsplassen. Dette har ført til en positiv kulturendring i arbeidsmiljøet, hevder hun.

Storaas ønsker ikke å beskrive spesifikke tiltak som er iverksatt for å hjelpe Nyojah Rogers Ali Adam i hans situasjon, men understreker at avdelingen er opptatt av å finne løsninger og komme frem til støttende tiltak som kan ivareta de ansatte på ulike måter.

Vil ikke uttale seg i konkret personalsak

Norsk Tjenestemannslag NTL ønsker ikke å kommentere Omod-lederens påstander vedrørende NTLs rolle i 2017. NTL ønsker heller ikke å svare på spørsmål om Adams arbeidssituasjon i dag.

«Vårt svar er fortsatt at vi ikke ønsker å uttale oss i media vedrørende konkrete personalsaker» svarer leder i NTL ved UiO Natalia Zubillaga i en mail til Uniforum.

 

Emneord: Arbeidsforhold, diskriminering, trakassering, rasisme Av Grethe Tidemann
Publisert 10. nov. 2020 15:30 - Sist endra 12. nov. 2020 10:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere