Satsingen på miljøforskningen

Uniforum 19/96

I startgropa:

Statsvitere, sosialøkonomer, biologer og jurister var 28. november samlet for å begynne samarbeidet om forskning på nasjonale og internasjonale virkemidler i miljøpolitikken.

AV MARGARETH B. BENTSEN Miljøforskningen er ett av de nye satsingsområdene til universitetet. Forskningen på virkemidlene i miljøpolitikken er ett av sju felter som fagfolk fra mange disipliner skal ta for seg innen miljøpolitikken. De andre er økologiske endringer i tid og rom, fysisk strålingsmiljø og biologiske konsekvenser, spredning av forurensning i luft og vann, fornybare energiformer, helse- og miljøproblemer i storbyer og artsmangfold.

­ Vi skal prioritere grunnforskningen og styrke de tverrfaglige forbindelsene, sa professor John S. Gray fra Biologisk institutt. I dag foregår det en del tverrfaglig miljøforskning i sentrene og på tvers av instituttgrensene. Men det foregår svært lite på tvers av fakultetsgrensene. De tverrfaglige forbindelsene skal nå stimuleres. Miljøforskningen skal formidles. Blant annet planlegges det et miljøforum ved museene på Tøyen, der publikum kan bli kjent med det som foregår på dette feltet. STATUS FOR MILJøFORSKNINGEN

På seminaret ble status for miljøforskningen innen jus, sosialøkonomi og statsvitenskap presentert.Ved Sosialøkonomisk institutt studerer forskerne blant annet bruken av skatter og avgifter i miljøpolitikken. Andre forskere beregner verdiene av miljøgoder, som endret dødelighet, endret vannkvalitet i en elv eller verdien av å spare et vassdrag fra utbygging. Et stort felt for sosialøkonomene er ressursøkonomisk forskning. Et tema som blir tatt opp her, er prinsippene for bærekraftig utvikling.

Forskerne ved Institutt for statsvitenskap tar blant annet for seg miljøpolitikken til de politiske partiene, interessegruppene og forvaltningen. De ser også på iverksettingen av miljøpolitikken, for eksempel innen transportsektoren. Hittil har instituttet i stor grad konsentret seg om nasjonale studier. Men det foregår også internasjonal forskning ved instituttet, som for eksempel et nordisk-baltisk prosjekt.

Ved Det juridiske fakultet har faget miljørett eksistert i noen år. Det handler om rettsregler som regulerer forurensning, vern av natur og forvaltning av ressurser. Men lite av forskningen ved fakultetet er spesifikt miljørettslig orientert. Den foregår gjerne innenfor andre spesialiteter. Innen statsretten tar man for seg erstatning for ekspropriasjon. Innen forvaltningsretten er temaet for eksempel i hvilken grad personer har rett til å få vite om prosjekter som er på gang. Mens forskerne med folkerett som spesialitet studerer internasjonale avtaler.


Uniforum 19/96

Publisert 13. des. 1996 09:20 - Sist endra 1. sep. 2014 13:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere