Her er resultatene

Uniforum 18/96

Effektiviseringsprosjektet:

Det teologiske fakultet (TF)

­ Den viktigste endringen vi foreslår på teologi er å legge om den faglige organiseringen på utdanningssiden, sier fakultetsdirektør og leder for arbeidsgruppen, Dag Myhre-Nielsen. Fra å ha en instituttinndeling som er forskningsbasert, vil fakultetet ha en organisasjon som er tilpasset studieretningene.

Arbeidsgruppen ønsker å frigjøre administrative ressurser fra den løpende interne saksbehandlingen og fra generelle støttefunksjoner. I stedet vil de bruke ressursene til å bygge opp en fleksibel kapasitet til prosjektarbeid.

­ Det vil være mulig å omdisponere 20 prosent av de administrative ressursene. Vi mener at sentraladministrasjonen bør redusere bemanningen. Det bør bygges opp en prosjektkompetanse sentralt og man bør dyrke fram spisskompetanse. Vi på teologi vil ha liten nytte av at det etableres en sentral serviceenhet.

Det juridiske fakultet (JUS)

­ Vi foreslår å flytte arbeidet med opptak og tilsettingssaker til ett sentralt nivå, sier fakultetsdirektør og leder for arbeidsgruppen, Toril Railo. Dersom dette skjer, kan fakultetet gi fra seg to årsverk.

­ Vi vurderer også å endre ansvarsområdet for IT-seksjonen for å gi mer brukerstøtte, sier hun.

Arbeidsgruppen på JUS ser for seg en sentraladministrasjon som ikke er kontrollerende og som er flinkere til å definere sin rolle.

­ Premissene for faglig utvikling og koordinering må komme fra fakultetene. Det sentrale nivået må delegere så mye ansvar som mulig.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)

­ Vi foreslår mer teknisk assistanse for de vitenskapelig ansatte, mer koordinering av IT-støtten og bedre driftstekniske tjenester, sier avdelingsleder og arbeidsgruppeleder Ingrid Uldal. Hun regner med at 2-3 årsverk på fakultetssekretariatet kan omdisponeres, og at det er mulig å fristille noen årsverk innen foto- og tegnetjenesten dersom en behovsundersøkelse tilsier det.

­ Instituttet bør være det bærende element. Det betyr et slankt fakultetssekretariat og en slank sentraladministrasjon, sier hun.

Det odontologiske fakultet (OD)

­ Vår reorganisering var bestemt før Effektiviseringsprosjektet satte inn, forteller leder i arbeidsgruppen, avdelingsleder Britt Helliesen. Reorganiseringen av klinikkene gjør at en rekke funksjoner nå er samlet i fellestjenester.

­ I klinikken vil vi ha fire kliniske funksjonsområder. Det vil dessuten bli ansatt klinikksjefer, forteller Helliesen, som mener det vil være mulig å spare seks årsverk. Utvalgene på fakultetsnivået foreslås redusert til to.

­ Sentraladministrasjonen skal være samlende og koordiner forvaltningen og utviklingen av fakultetene. Fakultetene må kunne innhente spisskompetanse fra sentralt hold. Dessuten bør sentraladministrasjonen ha ansvaret for drift og koordinering av databaser.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)

­ Vi mener at fakultetene bør ha en felles eksamensadministrasjon som ordner eksamenslokaler, vakter og slike ting. Opptak til lavere grads studier bør skje sentralt, og USIT bør ha ansvaret for IT-infrastrukturen. Vi foreslår også å samle instituttenes arkivsystem på fakultetsnivå, og en såkalt basisdimensjonering av administrasjonen, sier assisterende fakultetsdirektør og arbeidsgruppeleder Cecilie Wilberg. Hun vil ikke anslå hvor mange årsverk forslaget deres vil frigjøre.

Arbeidsgruppen på SV mener at alle de tre nivåene i universitetssystemet bør ha klarere definerte myndighetsområder.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV)

Fakultetsdirektør og arbeidsgruppeleder Bjørnar Sarnes sier at UV er i etableringsfasen og ikke har noen forslag til effektivisering på kort sikt.

­ Men på lang sikt kan vi redusere inntil 6 1/2 årsverk dersom de nye administrative Edb-systemene gir den effektiviseringsgevinsten som vi håper på, og hvis vi får fellesfakultære løsninger med stordriftsfordeler, sier han. ­ De ressursene vi får fristilt, bør brukes til å profesjonalisere de administrativt ansatte og til vitenskapelige rekrutteringsstillinger.

Sarnes understreker at fakultetenes og fagmiljøenes autonomi må opprettholdes.


Uniforum 18/96

Publisert 12. des. 1996 17:09 - Sist endra 1. sep. 2014 13:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere