Navnegransking på rullebanen

Uniforum 18/96
Visste du at Gardermoen er navn på den store og en gang skogvokste moen øst for gården Garder? Og at denne moen i forrige århundre var en av Norges største ekserserplasser?

AV INGEBORG WIESE

En utstilling om stedsnavn og gamle kart fra Gardermoen, som nylig ble vist i vestibylen i Sophus Bugges hus, skal med tiden få en verdig, permanent plass ved informasjonssenteret til den nye hovedflyplassen.

Utstillingen er laget av Avdeling for namnegransking ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap og arkitektkontoret Rosland, etter initiativ fra Oslo Hovedflyplass AS. Utstillingen er samtidig et ledd i feiringen av 75-årsjubileet for Norsk stadnamnarkiv som har gjennomgått ulike navneskifte før det ble en egen avdeling ved universitetet.

INNGREP I KULTURLANDSKAPET

Neppe noe annet anlegg i Norge vil på denne siden av år 2000 ha medført så store inngrep i kulturlandskapet som utbyggingen av Gardermoen. Utstillingen viser ulike sider ved Gardermoens fortid, sett gjennom kart, bilder og stedsnavn.

­ Vi har vært mye rundt i området og snakket med mennesker som husker de gamle navnene, i tillegg til å benytte skriftlige kilder. Både Nannestad og Ullensaker kommuner har aktive historielag som har bidratt til innsamlingen av stedsnavn, forteller førsteamanuensis Botolv Helleland.

Både stedsnavn og funn fra Gardermoen viser et tradisjonelt jordbrukssamfunn som hadde tilgang til rike utmarksressurser. Navn som Danielseter og Låkeseter sier for eksempel noe om seterdrift.

­ På Gardermoen finner vi gamle stedsnavn som formidler kunnskap om naturforhold og om hvordan området er blitt utnyttet til forskjellige formål. Det gjelder hele spekteret fra fangst og jordbruksdrift til militære aktiviteter og luftfart. Navn som Kaffedoktorhaugen og Perskulpen forteller oss noe om sosiale hendelser og enkeltpersoner, og gir artig og litt kuriøs kunnskap om Gardermoens historie. Mor i nøden var navnet på en tidligere kafé som nå er revet. Navnet kommer av at eieren var gjerrig og klaget støtt, forteller Helleland.

Luftfartsverket har bevilget penger til innsamlingen av stedsnavn. I kommunene Nannestad og Ullensaker kom det inn henholdsvis rundt 5000 og 4000 stedsnavn med opplysninger om uttale og stedsforhold. Det er også gjort lydbåndopptak av materialet, for å få registrert dialektuttalen.

MILITÆR HISTORIE

Gardermoen har en lang militær historie som avspeiler seg i stedsnavn som Hedmarksleiren og Intendanturen. Under siste krig bygde tyskerne ut Gardermoen til militær flyplass, og ga flere av gatene navn for første gang. Gøringstrasse og Hitlerstrasse fikk naturlig nok ikke noe langt liv.

I forbindelse med byggingen av hovedflyplassen har myndighetene allerede begynt å gi veiene i området nye navn. To av dem heter Fridtjof Nansens veg og Henrik Ibsens veg. Botolv Helleland håper det innsamlede materialet kan brukes i navnsetting av nye funksjoner på flyplassområdet, men er redd flyplassledelsen vil legge større vekt på navn som imøtekommer internasjonale, engelskspråklige hensyn. Men kommunene i området ble i det minste hørt da de la fram ønsket om å få bruke dialektformen veg i stedet for vei.

GARDERMOEN: Førsteamanuensis Botolv Helleland forteller om historien bak gamle kart og stedsnavn på Gardermoen. Utstillingen hang nylig i vestibylen til Sophus Bugges hus. Den skal med tiden henge fast ved den nye hovedflyplassen på Gardermoen. (Foto: Ståle Skogstad)


Uniforum 18/96

Publisert 12. des. 1996 17:09 - Sist endra 1. sep. 2014 13:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere