Lite drastiske endringsforslag

Uniforum 17/96
Arbeidsgruppene i Effektiviseringsprosjektet begynner å bli ferdige. De vil sannsynligvis ikke foreslå store endringer.

AV MARIANNE TøNNESSEN

­ Vi foreslår ingen masseslanking, sier assisterende fakultetsdirektør Cecilie Wilberg som er arbeidsgruppeleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, - vi syns vi har en relativt effektiv administrasjon allerede.

Avdelingsleder Ingrid Uldal leder arbeidsgruppa ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Heller ikke hun varsler omfattende endringsforslag:

­ Vårt fakultet er i en gunstig situasjon siden vi har så få administrativt ansatte i forhold til vitenskapelige. Derfor er det ikke grunnlag for store innsparinger eller forflytninger av ansatte her, sier hun.

­ På Det teologiske fakultet har vi allerede en nokså liten administrasjon med bare åtte årsverk. Selv om vi vil foreslå en litt annen prioritering i administrasjonen, går vi ikke inn for noen nedskjæringer, sier fakultetsdirektør og arbeidsgruppeleder Dag Myhre-Nielsen.

­ Det utdanningsvitenskapelige fakultet er helt nytt og fremdeles i etableringsfasen. På kort sikt er det samordningen av våre tre institutter - og ikke Effektiviseringsprosjektet ­ vi må konsentrere oss om, sier Bjørnar Sarnes. Han er fakultetsdirektør og arbeidsgruppeleder på Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Heller ikke på Det odontologiske fakultet vil endringsforslagene bli dramatiske, ifølge arbeidsgruppeleder og avdelingsleder Britt Helliesen.

­ Vi kommer nok ikke til å foreslå store forandringer for Det juridiske fakultet som sådan, sier arbeidsgruppeleder og fakultetsdirektør Toril Railo. Men hun sier at rapportene fra fakultetene må sees i sammenheng med hvordan universitetet samlet skal organiseres.

SAMSTEMTE FORSLAG

Noen endringsforslag er det likevel, og det ser ut til at arbeidsgruppene er samstemte på flere områder:

De fleste arbeidsgruppelederne peker på at det vil være nyttig med en sentral samordning av eksamensavvikling og opptak. Det vil også bli foreslått å rasjonalisere studentinformasjonen og utvide tjenestene i informasjonsteknologi (IT).

­ Vi vil foreslå en relativt omfattende omorganisering av brukerstøtten og IT-opplæringen, og en større sentralisering av driften av tjenere og nett. Jeg ser imidlertid ikke muligheter for noen innsparing på IT-sida, men vi kan få til en kvalitetsheving på flere felter, sier Arne Laukholm, IT-direktør og leder for arbeidsgruppa på USIT.

Det kan bli aktuelt å rasjonalisere økonomiarbeidet også, særlig i forbindelse med innføringen av et nytt økonomisystem i 1998.

Studiedirektør Toril Johansson er arbeidsgruppeleder for sentraladministrasjonen, og hun forteller at også hennes gruppe vil foreslå rasjonaliseringer innenfor studentopptak, eksamen og regnskapsarbeid, men at arbeidsgruppa fortsatt har mange diskusjoner og avklaringer foran seg:

­ Når det gjelder større forandringer i administrasjonen, er det for tidlig for meg å si noe nå, sier hun.

MER SAMARBEID

Avdelingsleder Britt Helliesen er leder av arbeidsgruppa på Det odontologiske fakultet. Hun mener at en samling av innkjøp, journalarbeid og pasientbetaling på de ni odontologiske klinikkene kan gi en effektiviseringsgevinst.

Ingrid Uldal ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet forteller at når det gjelder laboratorier og verksteder, vil det være aktuelt med et større samarbeid mellom instituttene og mer bruk av fellestjenester.

­ Dette vil gi en synergieffekt og bedre ressursbruk på fakultetet, sier hun. ­ Vi vil også vurdere om det er lurest å eie eller leie biler og forskningsfartøyer.

VERDT SLITET

Arbeidsgruppene i USIT og sentraladministrasjonen skal legge fram rapportene sine den 21. november, mens fakultetsgruppene må være ferdige til 26. november.

Selv om endringsforslagene ikke virker så store, mener samtlige arbeidsgruppeledere at Effektiviseringsprosjektet er verdt slitet.

­ En analytisk gjennomgang av virksomheten er uansett av det gode, mener Ingrid Uldal.

­ Mye av denne gjennomgangen ville vi måtte gjort i alle tilfeller, forteller Arne Laukholm.

INGEN STORE ENDRINGER: Arbeidsgruppa på Det teologiske fakultet foreslår ingen nedskjæringer av administrasjonen.

INGEN STORE ENDRINGER: Arbeidsgruppa på Det juridiske fakultet foreslår ingen store endringer for fakultetet.

INGEN STORE ENDRINGER: Arbeidsgruppa på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet foreslår ikke store innsparinger eller forflytninger.

INGEN STORE ENDRINGER: Arbeidsgruppa på Det odontologiske fakultet foreslår ingen dramatiske forandringer.

INGEN STORE ENDRINGER: Arbeidsgruppa på Det samfunnsvitenskapelige fakultet foreslår ingen masseslanking.

INGEN STORE ENDRINGER: Arbeidsgruppa på Det utdanningsvitenskapelige fakultet foreslår ingen store effektiviseringer.

NOEN ENDRINGER: Arbeidsgruppa på USIT foreslår å omorganisere brukerstøtten og opplæringen, men ingen innsparinger.

FORELØPIG SMÅ ENDRINGER: Arbeidsgruppa i sentraladministrasjonen har ikke avklart ennå om de vil foreslå store forandringer.

Publisert 2. des. 1996 14:33 - Sist endra 1. sep. 2014 13:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere