Hva skjer med museene?

Uniforum 16/96
Til våren vil det foreligge konkrete forslag til hva Universitetet i Oslo skal gjøre med sine åtte museer.

AV ALEXANDER NORDBY OG MARIANNE TøNNESSEN

Et utvalg nedsatt av rektor Lucy Smith skal nå utarbeide en samlet utviklingsplan for museene. Blant annet skal man se på lokalisering, styringsstruktur og hvilket ansvar universitetet skal ha for museumsutdanning i Norge.

­ I dagens pressede situasjon med mange studenter og økt satsing på forskning har museene ikke kommet tilstrekkelig til orde, sier leder for utvalget, professor Jens Erik Fenstad.

­ Museene er selvfølgelig viktige både for forskning og utdanning. Men de er også bærere av nasjonens historie, og derfor må de i tillegg være en møteplass for formidling ut til samfunnet, mener han.

Utvalgslederen holder foreløpig kortene tett inn til brystet og er ikke villig til å forskuttere noen vedtak.

­ Vi skal analysere, vurdere og så anbefale, fastslår han.

SAMMENSLåING?

Universitetet har i dag fire naturhistoriske museer som ligger under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. I tillegg er det fire kulturhistoriske museer der administrasjonen er delt mellom Det historisk-filosofiske- og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. En av oppgavene til museumsutvalget er å se på om denne styringsformen bør fortsette eller om man i stedet skal ha en felles administrasjon.

­ Det sier seg selv at når et museum administreres under et institutt, som igjen administreres under et fakultet, som igjen administreres under universitetet, kan det bli lang vei når man skal fatte vedtak, sier Fenstad.

SATSER På TULLINLøKKA

Grunnlagsmaterialet som utvalget baserer seg på, er museumsstrategiprosjektet fra 1993 og Velure-utvalgets innstilling om museer (NOU 1996:7 MUSEUM. Mangfald, minne, møtestad).

I denne innstillingen antydes det blant annet at man kan samle alle museene, bortsett fra Vikingskipshuset, på Tøyen.

Men i en høringsuttalelse som museumsutvalget har utarbeidet, og som ble vedtatt av kollegiet 22. oktober, står Univerrsitetet i Oslo (UiO) fast på at en utbygging av Tullinløkka vil være det beste. Dette skyldes både at det ikke er nok tilgjengelig tomteareale på området for Tøyen kulturpark, og at en samling av universitetsmuseene er avhengig av så store bevilgninger at det blir uklar når denne planen eventuelt kan settes ut i livet. Høringsuttalelsen går dermed inn for to museumsmiljøer, ett kulturhistorisk i sentrum og ett naturhistorisk på Tøyen. Både Velure-utvalget og UiO går imot enhver flytting av vikingskipene.

I statsbudsjettet for neste år er det ikke bevilget penger til å bygge ut Tullinløkka.

­Men jeg håper at universitetet vil sette dette øverst på prioriteringslisten for neste statsbudsjett, sier Fenstad.

NYTT UNIVERSITETSMUSEUM

En konservatorutdanning er nå i ferd med å bli etablert ved universitetet, men utvalget vil i tillegg se på behovet for andre typer utdanninger til museene. Dette gjelder både en grunnleggende museumologisk utdanning og utdanning innen klassifisering.

Et annet punkt i utvalgets mandat er å vurdere om universitetet har behov for å opprette flere museer enn i dag. Fra ulike hold er det reist spørsmål om et universitetshistorisk museum, og Fenstad stiller seg ikke avvisende til tanken:

­ I dag finnes det ikke noe vitenskapsmuseum, så her er det et tomrom. Men dette er igjen et spørsmål om ressurser. Vi må først gi de museene vi har, skikkelige arbeidsforhold, sier han.

TØYEN ELLER TULLINLØKKA? Det regjeringsoppnevnte Velure-utvalget har foreslått at Universitetet i Oslo samler sine museer på Tøyen...
...men Kollegiet ønsker å bygge ut Tullinløkka.

­ Museene skal formidle forskningsbasert kunnskap og skape opplevelse gjennom utstillinger, samlinger, populærvitenskapelige tiltak og faglig og teknisk bistand. Det er ikke åpenbart at den nåværende organisasjon av våre museer er den beste.

(Rektor Lucy Smith i årstalen 1996.)

Universitetet har som målsetting å tilpasse organisasjons- og styringsstrukturen slik at museumsfaglige vurderinger bli tilstrekkelig ivaretatt og at tilgjengelige ressurser blir utnyttet optimalt.

(Strategisk plan 1995-99 ved Universitetet i Oslo.)


Uniforum 16/96

Publisert 5. nov. 1996 22:45 - Sist endra 1. sep. 2014 13:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere