Hvorfor Stenseth fikk forskningsprisen

Uniforum 16/96

DEBATT

Konkurransen om forskningsprisen ved Universitetet i Oslo er meget hard. I år gikk professor Nils Chr. Stenseth meget fortjent av med seieren. Her er litt mer om hvorfor prisen gikk til nettopp denne forskeren. Hva har han bidratt med i sin forskning? Hvilken sammenheng inngår hans forskningsresultater i?

I utgangspunktet har Stenseth en unik utdanningsmessig bakgrunn, som han meget vel har visst å utnytte. Han kan sin zoologi og biologi og vet hvorledes å eksperimentere og å observere i felten. Men han er også kunnig nok innen matematikk/statistikk til å kunne formulere teoretiske modeller på basis av sine og andres biologi-funn. Gjennom slike egnede modeller, og i samarbeid med kolleger i andre miljøer, har han kunnet uttrykke og teste antatte biologiske lovmessigheter. Omvendt har modellresultater kunnet sammenholdes med feltobservasjoner.

Med sin unike faglige innsikt har så Stenseth studert et av de mest grunnleggende fenomener i naturen, nemlig tids- og rommessige svingninger i dyrebestanders størrelse. Fenomenet med slike svingninger er generelt, men Stenseth har i særlig grad studert denne populasjonsdynamikken hos lemen og andre smågnagere, dyrearter som både fremviser store bestandssvingninger og som er velegnet for nærtesting i laboratoriet. Studiene av slike smågnagere står sentralt av flere grunner. For det første vil smågnagersvingningene indirekte virke inn på bestander av 'nyttige' dyr, som for eksempel ryper. For det andre har innsikt i populasjonsdynamikk hos en dyreart overføringsverdi til andre arter. Stenseth og medarbeidere har da også selv studert populasjonsdynamikk hos en rekke øvrige og så forskjellige arter som for eksempel torsk, hvitting og en utryddelsestruet afrikansk antilopeart.

Å studere dynamiske populasjonssvingninger er på sett og vis 'å føle naturen på pulsen'. Skal naturen forstås, må de fundamentale problemer som de populasjonsdynamiske begripes. Stenseth og medarbeidere er kommet meget langt i dette, og har blant annet vist hvorledes forholdet mellom byttedyr og spesialiserte så vel som generelle predatorer er av avgjørende betydning. Stenseth og hans miljø er blitt viden kjent for disse sine studier og modeller. Som en illustrerende konsekvens av dette strømmer både besøkende utenlandske kolleger, hovedfagsstudenter og doktorgradsaspiranter til miljøskaperen Stenseth.

Stenseth har ilagt seg fortjenester også i mange andre sammenhenger, blant annet gjennom studier av dyrs valg av matemner i ulike forsituasjoner, en annen sentral biologisk/økologisk problemstilling. Han har vært aktiv i økologi-diskusjoner, deltar i forvaltningsrelatert arbeid i Afrika og han har en betydelig populærvitenskapelig produksjon. Med en generell karakteristikk kan man si at han har gitt oss helt sentral informasjon om sider ved naturens måte å fungere på, informasjon som all fornuftig forvaltning og økologisk rettet innsats må tuftes på.

Bjarne A. Waaler


Uniforum 16/96

Publisert 5. nov. 1996 22:44 - Sist endra 1. sep. 2014 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere