Valgte ledere

Uniforum 14/96

FRA LEDELSEN

På alle tre styringsnivåer ved vårt universitet ligger den øverste ledelsen hos et kollegialt organ. Den fremste representanten er en valgt leder: rektor, dekan eller bestyrer. Det er ingen selvfølge at universitetet skal ledes på denne måten.

Mange av verdens ledende universiteter er styrt ovenfra: Dekanene er utnevnt av rektor, og bestyrerne av dekanen. De som skal ledes av vedkommende leder, kan uttale seg før utnevningen finner sted, men har ingen formell beslutningsmyndighet. En dekan eller bestyrer er ikke underordnet det kollegiale organet på sitt nivå; dette har bare en rådgivende funksjon.

Jeg er ikke i tvil om at systemet med valgte organer og valgte ledere er det beste for vårt universitet. Det ville føre for langt her å gå inn på argumentene for dette, men vi kan konstatere at Stortinget så nylig som i 1995 har slått fast at slik skal det være.

Rollen som leder av de kollegiale styringsorganene er etter min mening den klart viktigste oppgaven for en valgt leder ved universitetet. Vedkommende har ansvaret for at saker som skal behandles av organene, blir lagt fram for dem og er skikkelig forberedt og tilrettelagt. Det praktiske arbeidet utføres i stor grad i administrasjonen, men den valgte lederen har ansvaret og spiller selv en viktig rolle i saksbehandlingen. Tilrettelegging av saksbehandlingen, deriblant møteledelse i organene, er et felt der en valgt leder kan gjøre en stor innsats eller mye skade. De valgte lederne må være fast tilsatt i vitenskapelig stilling. Det dreier seg altså om personer som i hovedsak er forskere og lærere. Ved vurderingen av kandidater til et verv legger man nok vekt på administrative evner, men dette kan ikke og bør ikke være det eneste kriteriet, og neppe heller det viktigste. Konsekvensen er at vi ikke kan vente at universitetets valgte ledere er profesjonelle på feltet ledelse. De er med andre ord amatører på området. Noen er i høy grad profesjonelle, men man kan ikke vente at rektor, dekaner og bestyrere er eksperter på ledelse. Dette er en ulempe ved systemet med valgt ledelse, men det er noe vi må levemed.

Universitetet har også en ansatt ledelse på ulike nivåer. Den skal være profesjonell, og er det etter mitt syn i stadig økende grad. Fordi de valgte lederne normalt er amatører, er samspillet mellom valgt og ansatt ledelse spesielt viktig. Den valgte lederen må kjenne sin begrensning og ikke selv gjøre ting den faste administrasjonen kan gjøre bedre, men lederen kan ikke unndra seg ansvaret for enhetens samlede virksomhet.

Kan man ikke fjerne ulempen nevnt ovenfor ved opplæring av valgte ledere, slik at de blir profesjonelle selv om de i utgangspunktet var amatører? Til en viss grad kan og bør det skje, men det er grenser for hva man kan oppnå, og etter mitt syn er det heller ikke opplagt at alt som kan gjøres, bør gjøres. Dersom man satser ubegrenset med tid og krefter på opplæring av valgte ledere, kan man sikkert komme langt, men tid og krefter er ikke tilgjengelig i ubegrenset mengde.

Aanund Hylland
dekan


Uniforum 14/96
Publisert 30. okt. 1996 08:52 - Sist endra 1. sep. 2014 13:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere